Sekmadienis, 2020 m. gegužės 31 d.

Chromo papildai gali apsaugoti nuo 2 tipo diabeto

Vis didėjantis 2 tipo diabeto atvejų skaičius Vakarų šalyse kelia susirūpinimą sveikatos priežiūros specialistams, tačiau tyrimų rezultatai rodo, kad chromas yra naudingas diabeto prevencijai.

Dėl nesveikos mitybos ir sveikos gyvensenos nepaisymo vis daugiau Vakarų šalių gyventojų suserga 2 tipo diabetu; ši ligos forma paprastai susijusi su atsparumu insulino poveikiui. Gydytojai ir mokslininkai nerimauja dėl diabeto epideminio lygio paplitimo, tačiau tyrimų rezultatai rodo, kad mikroelemento chromo papildai gali šiek tiek apsaugoti nuo šios li­gos. Re­mian­tis dvie­jų ne­se­niai pa­skelb­tų Ame­ri­kos ty­ri­mų re­zul­ta­tais, kas­dien var­to­jant chro­mo pa­pil­dus, pa­vo­jus su­sirg­ti dia­be­tu ga­li su­ma­žė­ti net 20–30 pro­cen­tų.

27 pro­cen­tais ma­žes­nis pa­vo­jus

Vie­no ty­ri­mo me­tu, ku­ria­me da­ly­va­vo 28 539 ti­ria­mie­ji, iš jų 58 pro­cen­tai var­to­jo pa­pil­dus (be­veik 29 pro­cen­tai jų var­to­jo pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo chro­mo). Bos­to­no Vai­kų li­go­ni­nės ty­rė­jai pa­ste­bė­jo, kad var­to­ju­sie­siems chro­mo pa­pil­dus pa­vo­jus su­sirg­ti dia­be­tu bu­vo 27 pro­cen­tais ma­žes­nis.

Ma­žiau me­ta­bo­li­nio sin­dro­mo at­ve­jų

Ki­to ty­ri­mo me­tu gru­pė ty­rė­jų iš In­dia­nos uni­ver­si­te­to Blu­ming­dei­le ap­žiū­rė­jo 3 648 ame­ri­kie­čius, ku­rių am­žius ty­ri­mo pra­džio­je bu­vo 20–32 me­tai. Moks­li­nin­kai iš­ty­rė ko­jų na­gų nuo­kar­pas (tai yra pa­tvir­tin­tas bū­das chro­mo kie­kiui or­ga­niz­me nu­sta­ty­ti) ir, pra­ėjus 23 me­tams, nu­sta­tė, kad ti­ria­mie­ji, ku­rių or­ga­niz­muo­se chro­mo bu­vo dau­giau­sia, bu­vo 20 pro­cen­tų ma­žiau lin­kę su­sirg­ti me­ta­bo­li­niu sin­dro­mu (ar­ba sin­dro­mu X), ku­ris va­di­na­mas anks­ty­vą­ja dia­be­to sta­di­ja, pa­si­reiš­kian­ti­čia nu­tu­ki­mu, hi­per­ten­zi­ja, pras­ta cuk­raus kie­kio re­gu­lia­ci­ja krau­jy­je ir at­spa­ru­mu in­su­li­no po­vei­kiui.

Or­ga­ni­nės chro­mo mie­lės

Mi­nė­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tai ne­pri­eš­ta­rau­ja ki­tiems ty­ri­mų re­zul­ta­tams, pa­vyz­džiui, Pra­hos Ka­ro­lio uni­ver­si­te­te at­lik­tas ty­ri­mas, ku­rio me­tu če­kų moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad ser­gan­tie­ji 2 ti­po dia­be­tu ir var­to­jan­tie­ji pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je yra na­tū­ra­lių chro­mo mie­lių („ChromoPrecise“), kur kas ge­riau re­gu­liuo­ja cuk­raus kie­kį krau­jy­je, pa­ly­gi­nus su var­to­jan­čiais pla­ce­bą­ąą (ne­tik­ras tab­le­tes). Šio ty­ri­mo me­tu taip pat at­skleis­ta, kad žen­kliai pa­ge­rė­jo įvai­rius chro­mo pa­pil­dus var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų dia­be­to žy­me­nys. Ty­rė­jai už­fik­sa­vo žen­kliai ma­žes­nius plaz­mos gliu­ko­zės ne­val­gius (FPG) ir gli­ko­zi­lin­to he­mog­lo­bi­no (HbA1c) kie­kius chro­mo mie­les var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų or­ga­niz­me. Vis dėl­to, pra­ėjus aš­tuo­nioms sa­vai­tėms ne­var­to­jant chro­mo mie­lių, su­grį­žo anks­tes­nės, iki pa­pil­dų var­to­ji­mo bu­vu­sios, FPG ir HbA1c kie­kių reikš­mės.

Ap­sau­go nuo ok­si­da­ci­nio stre­so

To pa­ties ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad chro­mas ga­li­mai ap­sau­go nuo reiš­ki­nio, va­di­na­mo „ok­si­da­ci­niu stre­su“, kai po­ten­cia­liai kenks­min­gos mo­le­ku­lės, va­di­na­mie­ji lais­vie­ji ra­di­ka­lai, už­puo­la svei­kas ląs­te­les ir ne­grįž­ta­mai jas pa­žei­džia. Moks­li­nin­kai ma­no, kad ok­si­da­ci­nis stre­sas su­si­jęs su ke­le­tu dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų, ku­rios il­guo­ju lai­ko­tar­piu ga­li rim­tai pa­kenk­ti pa­cien­tų svei­ka­tai.
Šal­ti­nis:
Jour­nal of Nu­tri­tion, 2015;145:2675-2682
Scien­ti­fic Re­ports, 2015;5:15606
3) Bio­lo­gi­cal Tra­ce Ele­ment Re­se­arch 2006 Mar;109(3):215-30.

Kaip vei­kia chro­mas?

Chro­mas yra bū­ti­nas mik­ro­ele­men­tas ir mi­ne­ra­las, kad žmo­nės ga­lė­tų at­lik­ti įvai­rias už­duo­tis. Jis pa­de­da pa­vers­ti rie­ba­lus, an­glia­van­de­nius ir bal­ty­mus or­ga­niz­mo ener­gi­ja ir dėl to yra svar­bus nor­ma­liam svo­riui iš­sau­go­ti. Dar dau­giau – chro­mas pa­de­da in­su­li­nui per­neš­ti gliu­ko­zę iš krau­jo­ta­kos į ląs­te­les.
Chro­mas yra chro­mo­du­li­nu va­di­na­mo iš chro­mo ir ke­le­to ami­no­rūgš­čių su­da­ry­to kom­plek­so da­lis. Jei in­su­li­nas ląs­te­les vei­kia iš iš­orės, tai chro­mo­du­li­nas yra tar­si rak­tas, iš vi­daus at­ra­ki­nan­tis kiek­vie­ną ląs­te­lę, kad į ją pa­tek­tų dau­giau cuk­raus. Jei trūks­ta chro­mo, in­su­li­nas sun­kiau kon­tro­liuo­ja cuk­raus kie­kį ląs­te­lė­se. Dėl to ga­li su­si­da­ry­ti at­spa­ru­mas in­su­li­nui, kai or­ga­niz­mas iš­ski­ria pa­kan­ka­mą in­su­li­no kie­kį, ta­čiau ne­tin­ka­mai į jį re­a­guo­ja – tie­siog dėl to, kad trūks­ta chro­mo.

Iki 10 kar­tų ge­riau įsi­sa­vi­na­mas chro­mas

Mais­ti­nis chro­mas ir pla­čiau­siai pa­pil­duo­se ap­tin­ka­mos jo for­mos, du sin­te­ti­nio chro­mo šal­ti­niai – chro­mo pi­ko­li­na­tas ir chro­mo chlo­ri­das – la­bai pra­stai įsi­sa­vi­na­mi, ka­dan­gi or­ga­niz­mas veiks­min­gai įsi­sa­vi­na vos 0,5–2,0 pro­cen­tus jų. Prie­šin­gai ne­gu da­nų far­ma­ci­jos ben­dro­vės „Phar­ma Nord“ su­kur­tos na­tū­ra­lios chro­mo mie­lės „ChromoPrecise“, ku­rios įsi­sa­vi­na­mos iki 10 kar­tų ge­riau. „ChromoPrecise“ yra vie­nin­te­lis ES na­tū­ra­lių chro­mo mie­lių pre­pa­ra­tas cuk­raus kie­kiui krau­jy­je re­gu­liuo­ti. Do­ku­men­tais pa­tvir­tin­tą šio chro­mo šal­ti­nio bio­lo­gi­nį įsi­sa­vi­ni­mą ir sau­gu­mą pri­pa­ži­no Eu­ro­pos mais­to sau­gos tar­ny­ba (angl. Eu­ro­pe­an Fo­od Sa­fe­ty Aut­ho­ri­ty ar­ba EFSA).

Komentarai
Kiti straipsniai