Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Kirto atgal: kandidatas nuplagijavo programą ir pateikė kaip savo

Bus ne­pri­klau­so­mos Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų val­dy­bos. Taip tuoj po rin­ki­mų pra­ėju­siais me­tais, pa­va­sa­rį, tei­gė į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją žur­na­lis­tus pa­kvie­tu­si nau­jo­ji Sa­vi­val­dy­bės val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Gra­žiai pri­sta­ty­tas ir smar­kiai pūs­tas są­ži­nin­gu­mo įvaiz­džio bur­bu­las kuo to­liau tuo la­biau bliūkš­ta…

Pir­miau­sia spro­go „ne­pri­klau­so­mos“ UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­bos – dar net ne­iš­rin­kus ne­pri­klau­so­mų jos na­rių, ta­po ži­no­ma, kas iš val­dan­čių­jų at­sto­vų užims šil­tą vie­te­lę.
Ant­ras bur­bu­las su­pliuš­ko pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas gar­siai so­cia­li­nia­me tin­kle ap­kal­ti­no UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos na­rius „ne­pro­fe­sio­na­lu­mu, ša­liš­ku­mu, iš­anks­ti­niu vie­no kan­di­da­to pa­lai­ky­mu, vei­ki­mu prieš ben­dro­vės ir ak­ci­nin­ko (Sa­vi­val­dy­bės – aut. pa­sta­ba) nau­dą“.
Po to­kio skan­da­lin­go pra­ne­ši­mo dau­ge­liui ki­lo klau­si­mų, kaip Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­mi­si­ja, ku­rios va­do­vas yra pats M. Kau­nas, kan­di­da­tų į ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos na­rius at­ran­ko­je ver­ti­no jų kom­pe­ten­ci­jas, jei ne­pra­ėjus nė ke­le­tai mė­ne­sių, jos stai­ga ta­po nie­kam ti­ku­sios?
O gal, kaip ra­šė „Plun­gės ži­nios“ pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je, vis­gi di­rek­to­riu­mi iš­rink­tas ne tas žmo­gus, ku­ris tu­rė­jo bū­ti, o val­dy­bos na­riai ta­po at­pir­ki­mo ožiais?
Pa­na­šu, kad laik­raš­tis tei­sus. Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, ne­pri­klau­so­ma Plun­gės au­to­bu­sų par­ko val­dy­ba iš­ties pa­ban­dė bū­ti ne­pri­klau­so­ma rink­da­ma įmo­nės di­rek­to­rių, kas la­bai ne­pa­ti­ko val­dan­tie­siems. Ka­dan­gi iš­rink­tas ne tas, ku­ris tu­rė­jo bū­ti, pri­si­den­giant „ne­tin­ka­mai ir ne­pro­fe­sio­na­liai or­ga­ni­zuo­ta at­ran­ka ir pan.“, val­dy­ba at­leis­ta. Tik ar vi­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus mes­ti kal­ti­ni­mai rim­ti, są­ži­nin­gi ir ver­ti to­kio kar­di­na­laus spren­di­mo? Ko­dėl di­rek­to­rius vie­šai nu­ty­lė­jo, kad vie­nas iš kan­di­da­tų – sie­ja­mas su val­dan­čiai­siais – pa­tei­kė nu­pla­gi­juo­tą pro­gra­mą, ir to­dėl val­dy­bos na­rių bu­vo įver­tin­tas pras­čiau nei ki­tas kan­di­da­tas?
Pa­aiš­kė­jus nau­jiems fak­tams, re­dak­ci­ja pa­kal­bi­no ne­pri­klau­so­mos UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos na­rį Mo­des­tą Če­pon­kų.

– Gerb. M. Če­pon­kau, ar skų­si­te Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no spren­di­mą at­leis­ti Jus iš UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos na­rių?
– Sau­sio 15 die­ną aš pa­ra­šiau pa­klau­si­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vui ir lau­kiu jo at­sa­ky­mo. Kai gau­siu jį, ta­da ir sprę­siu dėl ga­li­my­bės kreip­tis į teis­mą.

– Ar tie­sa, kad vie­nas iš kan­di­da­tų (Mar­ty­nas Sir­tau­tas – aut. pa­sta­ba) į Plun­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus pos­tą pa­tei­kė nu­pla­gi­juo­tą sa­vo, kaip va­do­vo, pro­gra­mą?
– Ga­liu pa­sa­ky­ti net iš kur nu­pla­gi­juo­ta. Įei­ki­te į ke­lei­vių ve­ži­mu be­si­spe­cia­li­zuo­jan­čios UAB „Bus­tu­ras“ tin­kla­la­pį ir pa­si­žiū­rė­ki­te sky­re­lį „Apie mus“. Kai ga­vau kan­di­da­tų pro­gra­mas, man iš­kart ki­lo klau­si­mų dėl vie­no kan­di­da­to pro­gra­mos. „Kaž­kur man tai jau ma­ty­ta“, – pa­gal­vo­jau. Esu pats dir­bęs šio­je sri­ty­je ir pri­si­me­nu, ką kur esu skai­tęs ar ra­šęs. Il­gai ne­tru­kau – su­ra­dau, iš kur tas pla­gia­tas. Tai jam iš­kart pa­sa­kiau val­dy­bos po­sė­dy­je.

– Kaip re­a­ga­vo kan­di­da­tas į Jū­sų pa­sa­ky­mą?
– Vi­saip ban­dė iš­si­su­ki­nė­ti…

– Ar toks fak­tas – pro­gra­mos nu­pla­gi­ja­vi­mas – tu­rė­jo įta­kos val­dy­bos na­rių spren­di­mui dėl kan­di­da­to tin­ka­mu­mo už­im­ti pa­rei­gas?
– Man at­ro­do, kad kiek­vie­nas stu­den­tas ži­no, kuo bai­gia­si pla­gia­vi­mas. Esa­te bu­vęs stu­den­tas ir ži­no­te, kaip į tai re­a­guo­ja dės­ty­to­jai: ne tik ma­ži­na­mi ver­ti­ni­mo ba­lai, bet ir nai­ki­na­mi dar­bai… Ži­no­ma, kad tu­rė­jo įta­kos, ir apie tai bu­vo kan­di­da­tui pa­sa­ky­ta iš kar­to.

– Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas iš­reiš­kė abe­jo­nių dėl Jū­sų, val­dy­bos na­rių, kom­pe­ten­ci­jos. Bet kai bu­vo at­ran­ka į val­dy­bos na­rius, re­gis Jū­sų kom­pe­ten­ci­ja ne­už­kliu­vo…
– Ne­ži­nau jo ver­ti­ni­mo dėl kom­pe­ten­ci­jos, nes įsa­ky­me dėl mū­sų at­lei­di­mo apie tai ne­kal­ba­ma. Aš skai­čiau jo pa­si­sa­ky­mą vie­šo­je erd­vė­je, ta­čiau, dar kar­tą pri­min­siu, esu pa­tei­kęs jam pa­klau­si­mą ir lau­kiu at­sa­ky­mo. Di­rek­to­riaus įsa­ky­me dėl at­lei­di­mo kal­ba­ma apie du da­ly­kus: apie kaž­ko­kį ne­tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­tą kon­kur­są ir di­rek­to­riaus at­ran­ką. Su­lauk­siu jo pa­aiš­ki­ni­mo, ta­da ir sprę­siu, duo­ti į teis­mą ar ne.

– Kas ver­ti­no kan­di­da­tus į val­dy­bos na­rius? Ar tarp ver­tin­to­jų bu­vo M. Kau­nas?
– Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Tarp jų bu­vo ir pats va­do­vas.

Pir­ma­die­nio ry­tą, kai laik­raš­tis bu­vo ruo­šia­mas ati­duo­ti į spaus­tu­vę, re­dak­ci­jai ta­po ži­no­mas dar vie­nas mįs­lin­gas įvy­kis, su­si­jęs su UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos sau­sio 8 die­nos po­sė­džiu. Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, vie­nas iš val­dy­bos na­rių, li­kus pus­va­lan­džiui iki po­sė­džio, mįs­lin­gai ap­si­lan­kė (o gal bu­vo pa­kvies­tas?) pas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių M. Kau­ną. Apie ką kal­bė­ta ir ar bu­vo jam da­ry­ta įta­ka dėl bū­si­mo di­rek­to­riaus at­ran­kos?
Re­dak­ci­ja at­sa­ky­ti į tai (ir ki­tus klau­si­mus) pir­ma­die­nį ry­te pa­pra­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ta­čiau iki laik­raš­čio ati­da­vi­mo į spaus­tu­vę va­lan­dos, at­sa­ky­mų ne­su­lau­kė. Skai­ty­to­jams juos pa­teik­si­me, kai di­rek­to­rius at­sa­kys į mū­sų pa­klau­si­mą.

Ki­lęs skan­da­las dėl UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos „ken­kė­jiš­kų, ne­pro­fe­sio­na­lių“ veiks­mų pa­ro­dė, kad val­dan­tie­siems val­dy­bos ne­pri­klau­so­mos yra tik tiek, kiek jos klau­sys jų nu­ro­dy­mus. O tos, ku­rios elg­sis per daug ne­pri­klau­so­mai nuo val­dan­čių­jų už­ma­čių, ga­li il­gai ne­eg­zis­tuo­ti.
Su­pran­ta­ma, kad val­dan­tie­ji bet ko­kia kai­na sie­kia vi­sur įkiš­ti sa­viš­kius, o su jais sie­ja­mi žmo­nės – pre­ten­den­tai už­im­ti tam tik­ras va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas – į at­ran­ką ei­na taip, tar­si sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad jie jau iš­rink­ti, ir kon­kur­sas tė­ra tik for­ma­lu­mas.
Ta­čiau kuo kal­ti ki­ti žmo­nės, są­ži­nin­gai at­lie­kan­tys sa­vo pa­rei­gas, ku­rie, kaip aiš­kė­ja, at­ran­ko­je da­ly­vau­ja „tik dėl vaiz­do“?

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: M. Čeponkus: „Galiu pasakyti net iš kur nuplagijuota. Įeikite į UAB „Busturas“ tinklalapį ir pasižiūrėkite skyrelį „Apie mus“.

15min.lt (Irmanto Gelūno) nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai