Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

„O dabar aš papasakosiu pasaką, kaip mūsų nedomina Plungės šilumos tinklai“

Arba… Anot „Vieningos Plungės“, išties gyvename paradoksų mieste!

Iš­ties gy­ve­na­me pa­ra­dok­sų mies­te! Tiks­liau, iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė­je, ku­rią, ma­no ma­ny­mu, ku­ria „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis ir tur­tin­giau­sias Lie­tu­vos žmo­gus, Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus su sa­vo po­li­ti­niu da­ri­niu „Vie­nin­ga Plun­gė“.

Vi­suo­me­nei se­ka­ma pa­sa­ka, ku­ri pra­si­dė­jo prieš še­še­rius me­tus, at­ro­do, bus su vi­siš­kai ki­to­kia pa­bai­ga, nei ti­kė­jo­si jos au­to­rius. Mat vie­nas iš pa­sa­kos vei­kė­jų nu­ta­rė, kad ne­pa­tin­ka jam pa­skir­tas vaid­muo, t. y., jis ne­no­ri bū­ti pa­klus­nus avi­nė­lis, ak­lai vyk­dan­tis avių ban­dos va­do nu­ro­dy­mus. Jis no­ri bū­ti lais­vas ir ne­pri­klau­so­mas, ma­ty­ti gy­ve­ni­mą sa­vo aki­mis, o ne kaip jis pai­šo­mas ki­tų.
Apie ką aš čia? Apie „jo­kių in­te­re­sų į Plun­gės ši­lu­mos ūkį ne­tu­rin­čio“ Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mo ver­sli­nin­ko-po­li­ti­ko L. Skie­raus sek­tos pa­sa­kos pa­kry­pi­mą kiek ki­to­kia lin­kme, nei ti­kė­ta­si.
Pri­si­me­na­te pa­sa­kos pra­džią 2013 metais?
„Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis L. Skie­rus jau ke­lis mė­ne­sius Plun­gės po­li­ti­kus ban­do įti­kin­ti, kad „Vi­čiū­nai“ tu­ri ga­li­my­bę plun­giš­kiams at­pi­gin­ti be­ne pa­čią bran­giau­sią ko­mu­na­li­nę pa­slau­gą – šil­dy­mą. „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dro­vė „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba“ Sa­vi­val­dy­bei siū­lo įreng­ti ir pa­do­va­no­ti 6 mln. Lt (!!!) ver­tės ši­lu­mos tra­sas bei no­ri, kad UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ pirk­tų jų ga­mi­na­mą ši­lu­mos ener­gi­ją“, – taip 2013 m. ba­lan­džio 30 die­ną pra­si­dė­jo pa­sa­ko­ji­mas vie­na­me iš tei­sin­gai ra­šan­čių ra­jo­no laik­raš­čių.
„Il­gai dve­jo­ję ir abe­jo­ję, pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­li­ti­kai „pa­lū­žo“ – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad su „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­ne pre­ky­ba“ bū­tų pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Ir tai, svars­tė pa­tys Ta­ry­bos na­riai, bus be­ne svar­biau­sias ir lem­tin­giau­sias šios ka­den­ci­jos spren­di­mas“, – to­liau tę­sė­si pa­sa­ko­ji­mas.
Bet… Tą pa­čią aki­mir­ką, kai ro­dės, jog plun­giš­kiai tuoj gaus pa­sa­kiš­ką do­va­ną, vis­kas nu­ti­lo. Šio­je vie­to­je dėl, ma­tyt, ne­tin­ka­mo sce­na­ri­jaus pa­sa­ko­rius pa­kei­tė įvy­kius. Gal nu­ta­rė, kad per bran­gu tiek do­va­no­ti, o gal per leng­vai vi­si su­ti­ko pri­im­ti do­va­ną?
O da­bar rim­tai. Šia pa­sa­ka, kad leng­va ran­ka ver­sli­nin­kas pa­do­va­no­tų mies­tui 6 mln. li­tų ver­tės tur­tą ir iš to ne­tū­rė­tų nau­dos, iš­ties ga­lė­jo pa­ti­kė­ti ne­bent avių ban­dos at­sto­vai. Kaip ir tuo, kad L. Skie­rus ir jo įmo­nė ne­tu­ri jo­kių in­te­re­sų į Plun­gės ši­lu­mos tin­klus, apie ku­riuos šią sa­vai­tę at­vi­rai pra­bi­lo šios įmo­nės va­do­vas Arū­nas Ta­mo­šaus­kas, pa­ty­ręs spau­di­mą iš ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų.
Ne­ga­liu ne­su­tik­ti su po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ ko­men­ta­ru jų so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je, kad mes gy­ve­na­me pa­ra­dok­sų mies­te.
Iš­ties, ar ne pa­ra­dok­sas, kai pa­skel­bi, jog ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams kils be­veik 14 proc., o Ši­lu­mos tin­klų va­do­vas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­jan­tiems val­džios at­sto­vams ir ži­niask­lai­dai tei­gia, kad… 14 proc. ma­žės ir pa­aiš­ki­na ko­dėl (tie­sa, vė­liau šio tin­kla­pio pa­sky­ros val­dy­to­jas pa­tiks­li­no, kad kai­na kils tik spa­lį…).
Ar ne pa­ra­dok­sas, kad į „ne­pri­klau­so­mą“ Ši­lu­mos tin­klų val­dy­bą sie­kia­ma „įkiš­ti“ (juk tu­ri tei­sę kan­di­da­tuo­ti!) sa­vo ben­dra­par­tie­tę?
Ar ne pa­ra­dok­sas, kad tik VIENAM Plun­gės Ta­ry­bos na­riui itin skau­da šir­dį dėl Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ir jis pa­si­ry­žęs ko­vo­ti su, jo ma­ty­mu, di­džiau­siu blo­giu, ku­ris įta­ko­ja ši­lu­mos kai­nos au­gi­mą var­to­to­jams – UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“? Ir tai tę­sia­si jau ne­ma­žai me­tų…
Ar ne pa­ra­dok­sas, kad siū­lo­ma ge­riau už­kur­ti du­ji­nius ka­ti­lus, kad tik ne­reik­tų pirk­ti ši­lu­mos iš UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“, nors tai, pa­sak A. Ta­mo­šaus­ko, var­to­to­jams ši­lu­mos kai­ną pa­kel­tų 25 proc.?..
Ar ne pa­ra­dok­sas, kad vie­na­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je in­te­re­sų ne­tu­rin­tis ver­sli­nin­kas-po­li­ti­kas ap­stul­bu­siam iš ne­ti­kė­tu­mo Ši­lu­mos tin­klų va­do­vui kaip ko­kiam sa­vo pa­val­di­niui aiš­ki­na: „Rei­kia pa­sam­dy­ti eks­per­tus, nes nei Sa­vi­val­dy­bė­je, nei Ši­lu­mos tin­kluo­se nė­ra žmo­nių, ga­lin­čių tą pa­da­ry­ti. Šian­dien Ši­lu­mos tin­klų stra­te­gi­ją dė­lio­ja­me pa­gal „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ gy­ve­ni­mą. Arū­nai, tu tin­ki, da­ryk, bet sam­dy­ki­mės eks­per­tus, nes pa­dė­tis – tra­giš­ka“?
Ar ne pa­ra­dok­sas, kad ne­se­niai iš­rink­tas Ši­lu­mos tin­klų va­do­vas tu­ri lėk­ti pas ver­sli­nin­ką-po­li­ti­ką į jo įmo­nės biu­rą Bi­ru­tės gat­vės ga­le ir klau­sy­tis, ką ir kaip da­ry­ti. Ne, ge­ra­da­ris Ta­ry­bos na­rys to­kiu veiks­mu vi­siš­kai ne­sie­kia da­ry­ti kam nors spau­di­mo – jis tik no­ri pa­dė­ti: pa­ren­ka, jo ma­ny­mu, rei­ka­lin­gus kon­sul­tan­tus, kad va­do­vui bū­tų leng­viau. Gal dar ir kelionės išlaidas konsultantams apmokėjo?
Be­je, prie šios is­to­ri­jos rei­kia su­sto­ti il­gė­liau.
Pra­ėju­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je iš­spaus­din­da­mi po­kal­bį su Plun­gės ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­riu­mi, už­si­mi­nė­me, kad L. Skie­rui nu­siun­tė­me klau­si­mus dėl ga­li­mai da­ry­to spau­di­mo, ta­čiau iki nu­sta­ty­to lai­ko ne­su­lau­kė­me at­sa­ky­mo. Vis­gi jį ga­vo­me, tad bū­ti­na iš­spaus­din­ti. Klau­sė­me pa­pras­tų da­ly­kų: ar da­rė spau­di­mą, ar kvie­tė­si pas sa­ve A. Ta­mo­šaus­ką, ar pa­rin­ki­nė­jo kon­sul­tan­tus ir pan. Per­skai­čius at­sa­ky­mus, ne­ki­lo abe­jo­nių, kad gy­ve­na­me iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė­je.
„Į Jū­sų at­siųs­tus klau­si­mus ne­la­bai ži­nau, ką at­sa­ky­ti, ka­dan­gi „Vi­čiū­nų“ gru­pė jau daug me­tų ne­be­svars­to ga­li­my­bės par­duo­ti at­lie­ka­mą ši­lu­mą – dėl sta­bi­laus di­de­lio ga­my­bos au­gi­mo bio­ku­ro ka­ti­li­nė ap­krau­ta 100 proc. ir da­lį ši­lu­mos ga­mi­na­me iš gam­ti­nių du­jų.
Jū­sų mi­ni­mos įmo­nės UAB „TEC In­dust­ry“ dar­buo­to­jai yra vie­ni iš ge­riau­sių Lie­tu­vo­je ši­lu­mos spe­cia­lis­tų, ku­rie su­kū­rė prie­lai­das Ute­nos, Ši­lu­tės, Aly­taus ši­lu­mos tin­klams, ku­rie yra vie­ni pi­giau­sių Lie­tu­vo­je. Dėl to pa­va­sa­rį įvy­ko su­si­ti­ki­mas su šios įmo­nės at­sto­vais, kad UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas pa­žin­tų šiuos žmo­nes, ku­rie pa­da­rė ge­riau­sia Lie­tu­vo­je“, – ra­šo­ma at­sa­ky­me.
Kaip ir gra­žu. Tik klau­si­mas, ko­dėl tas su­si­ti­ki­mas vy­ko ne Ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­riaus ka­bi­ne­te, o „Vi­čiū­nų“ ben­dra­tur­čio ofi­se? Ar Šilumos tinklai jau tapo „Vičiūnų“ padaliniu ir kurios vadovas privalo lakstyti pas įmonės šefą atsiskaitinėti? Ko­dėl, net ne­klau­siant Plun­gės ši­lu­mos ūkio va­do­vo, pa­rink­tas tam tik­ras kon­sul­tan­tas?
Na, o pas­ku­ti­nis L. Skie­raus sa­ki­nys tik pa­ro­do, kas čia po­nas ir kaip tu­ri bū­ti: „Ma­nau, kad vie­to­je vie­šo emo­ci­jų reiš­ki­mo UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Arū­nas Ta­mo­šaus­kas ge­riau su­si­kon­cen­truo­tų į dar­bą, kad pa­ga­liau pra­dė­tų ma­žė­ti UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ par­duo­da­mos ši­lu­mos kai­na.“
Da­bar tai jau tik­rai bus įdo­mu ste­bė­ti to­les­nį pa­sa­kos tę­si­nį, nes pa­sa­ko­rius ir jo vei­kė­jai iš „Vie­nin­gos Plun­gės“ jau pri­vers­ti keis­ti jos ei­gą, mat per­so­na­žas Arū­nas ne­su­tin­ka nei du­ji­nių ka­ti­lų už­kur­ti, nei nu­ties­ti rau­do­ną ki­li­mą vamz­džių pa­vi­da­lu nuo V. Ma­čer­nio gat­vės ka­ti­li­nės iki „Vi­čiū­nų“ ir už tai nei pats ne­no­ri mo­kė­ti, nei kad var­to­to­jai už­mo­kė­tų.
Tik ar ne­iš­tiks avi­nu ne­no­rin­čiu bū­ti di­rek­to­riaus toks pat li­ki­mas, koks iš­ti­ko jo pirm­ta­ką?
Ir pa­bai­gai – dar vie­nas pa­ra­dok­sas iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė­je.
Pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 4 die­ną UAB „TEC in­dust­ry“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vis­val­das Ša­vels­kis ir UAB „Eko­ter­mi­ja“ pro­jek­tų va­do­vas Ma­rius Bru­žas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­sa­ky­mu at­lik­tą stu­di­ją „Veiks­mų pla­nas ma­žin­ti ši­lu­mos ener­gi­jos kai­ną Plun­gės mies­te, mo­der­ni­zuo­jant V. Ma­čer­nio gat­vė­je 19B ka­ti­li­nės pa­jė­gu­mus“. At­li­kę vi­sus įma­no­mus skai­čia­vi­mus, kaip at­pi­gin­ti ši­lu­mos kai­ną var­to­to­jams, kon­sul­tan­tai pa­ta­rė… „dar bent me­tams pra­tęs­ti su­tar­tį su „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“, dėl to nie­ko blo­go ne­įvyks, o per tą lai­ką nu­spręs­ti, ar ne­ver­tė­tų Sa­vi­val­dy­bei de­rė­tis ir nu­pirk­ti „Plun­gės bio­e­ner­gi­jos“ įren­gi­nius“…
Lau­ki­me tę­si­nio.

Sa­vo ko­men­ta­rą į pa­klau­si­mų dėl spau­di­mo UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riui pa­tei­kė ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.
„Dė­ko­ju už Jū­sų pa­klau­si­mą. Ma­nau, kad tu­rė­čiau de­ta­liau su­si­pa­žin­ti su in­for­ma­ci­ja, pa­si­tiks­lin­ti kai ku­riuos tei­gi­nius ir tik ta­da svars­ty­ti ga­li­my­bę kreip­tis į Jū­sų iš­var­din­tas ins­ti­tu­ci­jas. Be abe­jo, į jas kreip­tis ga­li taip pat bet ku­ris pi­lie­tis ar ins­ti­tu­ci­ja.
Min­dau­gas Kau­nas“.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Komentarai
Kiti straipsniai