Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Pirma tarė priesaikos žodžius, paskui parodė, kas vadovaus

Ba­lan­džio 11 die­ną M. Ogins­kio rū­muo­se vy­ko iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja – IX šau­ki­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­ma­sis po­sė­dis. Vi­si 24 nau­jo­sios Ta­ry­bos na­riai ir ant­rai ka­den­ci­jai per­rink­tas me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pa­dė­ję ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, vie­nas po ki­to ta­rė prie­sai­kos žo­džius. Juos svei­ki­no įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, taip pat – dvie­jų kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių va­do­vai. Po per­trau­kė­lės pri­im­ti ir ke­li spren­di­mai – dėl me­ro pa­va­duo­to­jo pa­sky­ri­mo, dėl ko­mi­te­tų su­da­ry­mo, dėl me­ro pa­ta­rė­jų skai­čiaus nu­sta­ty­mo ir kt.

Ta­ry­bos po­sė­dį pra­dė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas. „Šian­dien dar­bą pra­dės gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą pel­nę po­li­ti­kai. Yra to­kių, ku­rie jau tu­ri pa­tir­ties, ta­čiau yra ir nau­jų vei­dų. Svei­ki­nu jus vi­sus ir kvie­čiu tar­ti prie­sai­kos žo­džius. At­min­ki­te, tai – ne tik gar­bė, bet ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė už po­el­gius, spren­di­mus, iš­tar­tus žo­džius“, – kal­bė­jo rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Pasižadėjo…

Vi­siems at­si­sto­jus, Ta­ry­bos na­riai abė­cė­lės tvar­ka ėjo prie sta­liu­ko, dė­jo ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos ir skai­tė prie­sai­kos teks­tą, o V. Tu­mas kiek­vie­nam įtei­kė Ta­ry­bos na­rio pa­žy­mė­ji­mą. Ta­ry­bos na­riai pa­si­ža­dė­jo gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai at­lik­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių gy­ven­to­jų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus. Pas­ku­ti­nis pri­sie­kė A. Kli­šo­nis – skam­bant M. Ogins­kio po­lo­ne­zui „At­si­svei­ki­ni­mas su tė­vy­ne“, į sa­lę bu­vo įneš­tos me­ro re­ga­li­jos ir už­ka­bin­tos jam ant kak­lo.
IX šau­ki­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais ta­po Gin­ta­ras Ba­gu­žis, As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, Vi­da Bon­daus­kie­nė, Man­tas Čes­naus­kas, Rai­mon­das Do­vil­tis, Ri­mas Du­žins­kas, Ro­ber­tas En­dri­kas, Ma­ri­jus Kak­tys, Čes­lo­vas Ker­paus­kas, Ai­das Kė­sas, Dai­na Mar­ti­šie­nė, Aud­rius Mi­siū­nas, Ju­lius Ne­kra­šas, Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas, Al­gir­das Pe­čiu­lis, Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, To­mas Rau­dys, Liu­das Skie­rus, Vai­do­tas Skie­rus, Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė, Ju­di­ta Stan­ku­tė, Ta­das Šet­kaus­kis, Vi­da Tam­ke­vi­čie­nė ir Ado­mas Za­muls­kis.
Vi­siems pri­sie­kus, svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas sa­kė esan­tis la­bai dė­kin­gas žmo­nėms už pa­si­ti­kė­ji­mą, kad an­trą kar­tą bu­vo iš­rink­tas į me­ro pos­tą, taip pat iš­reiš­kė vil­tį, jog vi­si lai­ky­sis duo­tos prie­sai­kos ir dirbs Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų la­bui. A. Kli­šo­nis ta­rė jaut­rius žo­džius ir sa­vo žmo­nai Ine­sai – dė­ko­jo, kad ji vi­sa­da ša­lia, pa­lai­ko vi­so­se gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­se ir įtei­kė di­džiu­lę bal­tų gė­lių puokš­tę.

Ragino nenuvilti žmonių

Pa­svei­kin­ti nau­jo­sios Ta­ry­bos at­vy­ko ir ne­ma­žai sve­čių. Kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis ra­gi­no ne­nu­vil­ti žmo­nių, ne­pa­mirš­ti ma­žo, li­go­to, naš­lės ir naš­lio. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis lin­kė­jo su­ta­ri­mo ir to­le­ran­tiš­ku­mo, o gin­čai tu­rin­tys bū­ti tik iš rei­ka­lo, o ne iš prin­ci­po. Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru šie­met iš­rink­tas Vid­man­tas Ma­ce­vi­čius lin­kė­jo kon­struk­ty­vaus dar­bo, iš­min­tin­gų spren­di­mų ir šal­to pro­to. Plun­gės gar­bės pi­lie­tis Pet­ras Vyš­niaus­kas pa­ta­rė ne­si­pyk­ti ir ne­pa­mirš­ti mu­zi­kos. Svei­ki­ni­mo žo­džius taip pat ta­rė po­li­ci­jos, ug­nia­ge­sių, už­im­tu­mo tar­ny­bos, kul­tū­ros įstai­gų, mo­kyk­lų, se­niū­ni­jų ir ki­tų įstai­gų at­sto­vai.

Įsteigė frakcijas

Po ka­vos per­trau­kos per­ei­ta prie dar­bot­var­kės klau­si­mų. Tie­sa, prieš tai bu­vo per­skai­ty­ti ke­li pa­reiš­ki­mai dėl frak­ci­jų su­da­ry­mo: A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė pa­reiš­kė apie Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ją, R. En­dri­kas – apie vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą „Vie­nin­ga Plun­gė“, o M. Kak­tys – apie Lie­tu­vos vals­tie­čių ir Ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ją. Vi­sos šios trys po­li­ti­nės struk­tū­ros su­si­jun­gė į vie­ną val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją, ku­ri Ta­ry­bo­je su­da­rys dau­gu­mą – 16-ika Ta­ry­bos na­rių. Li­be­ra­lų są­jū­dis su so­cial­de­mok­ra­tais ta­po ma­žu­ma.
Su­da­rant Nuo­la­ti­nę bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ją, ku­ri rei­ka­lin­ga slap­tam bal­sa­vi­mui or­ga­ni­zuo­ti bei pri­rei­kus bal­sams po­sė­džių me­tu skai­čiuo­ti, bu­vo pa­tvir­tin­ti trys Ta­ry­bos na­riai: A. Kė­sas, R. Du­žins­kas ir J. Stan­ku­tė. Pas­ta­ro­ji iš­rink­ta pir­mi­nin­ke.

Pats sau netikėtai pasiūlė…

Į me­ro pa­va­duo­to­jo pos­tą A. Kli­šo­nis pa­siū­lė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nę. Kaip pa­juo­ka­vo, pats sau ne­ti­kė­tai taip pa­siū­lė… Po slap­to bal­sa­vi­mo pa­aiš­kė­jo, jog tam pri­ta­rė 17-ika na­rių, ne­pri­ta­rė 8. Tai­gi, mi­nė­ta Ta­ry­bos na­rė ta­po vi­ce­me­re. Ji pa­dė­ko­jo už pa­si­ti­kė­ji­mą, iš­reiš­kė vil­tį, jog pa­vyks gy­ven­ti drau­giš­kai.
Svars­tant klau­si­mą dėl me­ro ir vi­ce­me­rės pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tų nu­sta­ty­mo, tiek A. Kli­šo­nis, tiek A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė pa­li­ko po­sė­džių sa­lę, tad pir­mi­nin­ka­vo vy­riau­sias Ta­ry­bos na­rys – A. Pe­čiu­lis. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta, jog pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tai nu­sta­to­mi to­kie: me­rui – 18 ba­zi­nių dy­džių, mo­kant prie­dą už iš­tar­nau­tus Lie­tu­vos vals­ty­bei me­tus, o pa­va­duo­to­jui – 15 ba­zi­nių dy­džių, taip pat mo­kant prie­dą už iš­tar­nau­tus Lie­tu­vos vals­ty­bei me­tus.

Turės tik vieną patarėją

Pir­ma­sis val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos prieš­ta­ra­vi­mas me­rui „iš­lin­do“ svars­tant klau­si­mą dėl me­ro po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bių skai­čiaus nu­sta­ty­mo. Kal­ba ei­na apie me­ro pa­ta­rė­jus, ku­rių iki šiol jis tu­rė­jo du, tad tiek pat no­rė­jo tu­rė­ti ir to­liau. Deja, dauguma nubalsavo tik už vieną pareigybę. Kaip sakė R. Endrikas, du patarėjai būtų labai neracionalus sprendimas, nes mūsų patyrusiam merui daug patarinėti nereikia.

Atleido iš pareigų

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vęs G. Ba­gu­žis ben­dru su­ta­ri­mu at­leis­tas iš pa­rei­gų, jam bus iš­mo­kė­ta kom­pen­sa­ci­ja už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas, o ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ki­nai va­do­vaus Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė. Iš pa­rei­gų taip pat at­leis­tas ir Č. Ker­paus­kas, ku­ris ėjo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

Vietoj šešių bus penki komitetai

Me­ro siū­ly­mui su­da­ry­ti še­šis ko­mi­te­tus IX šau­ki­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jai dau­gu­ma taip pat ne­pri­ta­rė. Anks­čiau bu­vo Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to; Kai­mo rei­ka­lų; Kon­tro­lės; Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos; Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to bei Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos. Val­dan­tie­ji pa­siū­lė Kai­mo ko­mi­te­tą nai­kin­ti. Tiks­liau – pri­jung­ti jį prie ki­to, ku­ris va­din­sis Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo ko­mi­te­tas. Dau­gu­ma na­rių už tai ir nu­bal­sa­vo.
Taip pat pa­tvir­tin­tos ko­mi­te­tų su­dė­tys, juo­se bus po 6 Ta­ry­bos na­rius.
Ki­tas Ta­ry­bos po­sė­dis vyks ba­lan­džio 25 die­ną.

 

„Plungės žinių“ inf.
Antano Jonaičio nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai