Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Vėl „pajuokavo“? Ar bandė išsisukti?

Ar ga­li pa­val­di­nys pri­im­ti vir­ši­nin­ką ap­kal­ti­nan­tį spren­di­mą? Toks klau­si­mas ky­la su­si­pa­ži­nus su Plun­gės rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ku­riai va­do­vau­ja Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas, iš­va­da, at­sa­kan­čia į „Plun­gės ži­nių“ pa­klau­si­mą apie ga­li­mai pa­slėp­tą po­li­ti­nę re­kla­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je. At­ro­do, kad ne.
Iš ki­tos pu­sės, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius dar sy­kį pa­de­monst­ra­vo, kaip rei­kia meist­riš­kai iš­si­suk­ti iš keb­lios si­tu­a­ci­jos: už­ten­ka pa­ko­re­guo­ti so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros už­ra­šus, ir ji iš ofi­cia­lios tam­pa as­me­ni­ne, tad ga­li­ma skelb­ti ką no­ri ir kiek no­ri…

Laik­raš­tis „Plun­gės ži­nios“, prieš kreip­da­ma­sis į Rin­ki­mų ko­mi­si­ją dėl ga­li­mos pa­slėp­tos po­li­ti­nės re­kla­mos, net ne­abe­jo­jo, kad di­rek­to­rius bus iš­tei­sin­tas. Įdo­mu bu­vo tik su­ži­no­ti, kaip vis­kas bus „su­vy­nio­ta“ ir pa­teik­ta vi­suo­me­nei. Ko­mi­si­jos at­sa­ky­mas įro­dė, kad tai, kas juo­da, ga­li­ma pa­va­din­ti bal­ta.
Svar­bu dar vie­nas da­ly­kas. Re­dak­ci­ja su pa­klau­si­mu krei­pė­si ir į pa­tį di­rek­to­rių. Ta­čiau G. Ba­gu­žis, nuo­lat sie­kian­tis laik­raš­tį mo­ky­ti „ob­jek­ty­vaus“ ra­šy­mo, at­sa­ky­mo taip ir ne­si­tei­kė pa­teik­ti, nors įsta­ty­mai net nu­sta­to kon­kre­tų ter­mi­ną, per kiek lai­ko tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta. Bet, ma­tyt, įsta­ty­mus kaž­ka­da gy­nu­siam pa­rei­gū­nui tai – ne­ver­ta dė­me­sio „smul­kme­na“…

Sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius at­sto­vau­ja vi­siems, ar tik vie­nam po­li­ti­niam da­ri­niui?

Ne vie­nas plun­giš­kis, už­su­kęs į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G. Ba­gu­žio so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­rą, pa­ste­bė­jo, kad jo­je, be tie­sio­gi­nių tran­slia­ci­jų iš ren­gi­nių, pa­si­gy­ri­mų apie „nu­veik­tus dar­bus“, pa­si­ra­šy­tas su­tar­tis ir pan., – yra tik po­li­ti­nį da­ri­nį „Vie­nin­ga Plun­gė“ liaup­si­nan­ti in­for­ma­ci­ja. Pa­vyz­džiui, di­rek­to­riui la­bai svar­bu bu­vo pra­neš­ti (pa­si­da­lin­ti), kad Plun­gė­je kan­di­da­te į me­rus iš­kel­ta šio po­li­ti­nio ju­dė­ji­mo at­sto­vė Vi­da Bon­daus­kie­nė. Ki­tų kan­di­da­tų, spren­džiant iš pa­sky­ros in­for­ma­ci­jos, nė­ra. Taip pat pui­kuo­ja­si Sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus su Nau­jai­siais me­tais svei­ki­nan­tis tik šio po­li­ti­nio da­ri­nio, ku­riam pri­klau­so ir pats di­rek­to­rius, at­vi­ru­kas.
Iš prin­ci­po Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pa­sky­ro­je – iš­im­ti­nai tik su mi­nė­tu vi­suo­me­ni­niu ju­dė­ji­mu su­si­ju­si in­for­ma­ci­ja. Ki­to­kios nė­ra. Ma­tyt, Plun­gė­je ki­tų par­ti­jų nė­ra ar­ba jos nie­ko ne­vei­kia, to­dėl Sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius ne­ma­to rei­ka­lo ofi­cia­lio­je pa­sky­ro­je da­ly­tis in­for­ma­ci­ja apie jas.
No­rom ne­no­rom ky­la klau­si­mas, ar Sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius nė­ra ša­liš­kas, ar at­sto­vau­ja vi­siems sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, ar tik iš­rink­tie­siems – jį į sa­vo drau­gų ra­te­lį pri­ėmu­siam po­li­ti­niam da­ri­niui?
Ko­dėl pa­ryš­ki­no­me pir­mą sa­ki­nio da­lį?

Pa­ro­dė, kaip rei­kia iš­si­suk­ti…

To­dėl, kad, ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, tai yra as­me­ni­nė G. Ba­gu­žio so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ra.
Taip taip. Iki „Plun­gės ži­nių“ krei­pi­mo­si į ko­mi­si­ją (sau­sio 7 d.) pa­sky­ra dar va­di­no­si „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, di­rek­to­rius (Gin­ta­ras Ba­gu­žis)“, o vi­sai ne­se­niai ji ta­po „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Gin­ta­ras Ba­gu­žis“. Ma­tyt, ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad di­rek­to­rius, ku­ris pa­ko­re­ga­vo už­ra­šą, ne­bė­ra Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, to­dėl ši pa­sky­ra lai­ky­ti­na as­me­ni­ne dar­buo­to­jo G. Ba­gu­žio pa­sky­ra.
Va­di­na­si, da­bar ga­li­ma lais­vai skelb­ti vie­ną po­li­ti­nį da­ri­nį re­kla­muo­jan­čią in­for­ma­ci­ją, nes, nors ir bū­da­mas Sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­riu­mi, esi tik pa­pras­tas Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas…
Pri­me­na is­to­ri­ją, kai G. Ba­gu­žis, bū­da­mas Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ku, 2014 me­tais „pa­juo­ka­vo“ dėl 100 eu­rų ky­šio už vi­zos pra­tę­si­mą Jor­da­ni­jos pi­lie­čiui. Pa­juo­ka­vi­mas bai­gė­si tuo, kad 2017 me­tais G. Ba­gu­žis kal­tę pri­pa­ži­no, gai­lė­jo­si, to­dėl iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas pa­gal lai­da­vi­mą… Liaudiškai tariant, išsisuko.

Ben­dro po­bū­džio pub­li­cis­ti­nė in­for­ma­ci­ja?

Plun­gės rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ku­ri prieš de­šimt me­tų ne­su­ge­bė­jo ar ne­no­rė­jo įžiū­rė­ti už­sa­ky­mo nu­me­rio ant vie­no „Plun­gės ži­niose“ iš­spaus­din­to po­li­ti­nio pla­ka­to ir už tai grū­mo­jo laik­raš­čiui, da­bar nu­sta­tė, kad vie­šin­da­mas iš­im­ti­nai vie­ną po­li­ti­nį da­ri­nį, di­rek­to­rius „ne­sie­kė pa­veik­ti rin­kė­jų mo­ty­va­ci­jos bal­suo­jant rin­ki­muo­se“.
Ne­ga­na to, „jo iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja lai­ky­ti­na ben­dros in­for­ma­ci­jos pa­si­da­li­ji­mo in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je re­zul­ta­tu, ku­ris sa­vo tu­ri­niu ne­pa­žei­džia ki­tų po­li­ti­nių gru­pių in­te­re­sų kon­ku­ruo­ti po­li­ti­ko­je.“
Ar ne­tu­rė­tų di­rek­to­rius to­kiu pat mas­tu skleis­ti vie­šą in­for­ma­ci­ją apie vi­sas par­ti­ja s ir po­li­ti­nius ju­dė­ji­mus, kad ne­bū­tų pa­žeis­tas es­mi­nis rin­ki­mų prin­ci­pas (de­mok­ra­tiš­ku­mo, tei­sin­gu­mo ir kt.)?
Ko­mi­si­ja ma­no, kad pa­gal pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją šių prin­ci­pų di­rek­to­rius ne­pa­žei­dė, nes „ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pub­li­kuo­ta in­for­ma­ci­ja lai­ky­ti­na ben­dro­jo ir pub­li­cis­ti­nio po­bū­džio, su­si­ju­si su vi­suo­me­ni­niais ren­gi­niais (!!!), ape­liuo­jan­ti į ben­druo­sius sa­vi­val­dy­bės in­te­re­sus ir po­rei­kius (!!!), ke­lia­mi klau­si­mai, su­si­ję su pro­ble­mo­mis (!!!), ku­rios lie­čia vi­suo­me­nę kaip vi­su­mą, o ne kon­kre­čias in­te­re­sų gru­pes (!!!).
In­for­ma­ci­ja apie vie­no po­li­ti­nio da­ri­nio iš­kel­tą kan­di­da­tą į me­rus ar nau­ja­me­ti­nis svei­ki­ni­mas, pa­sak V. Tu­mo va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos spren­di­mo, yra ben­dro­jo ir pub­li­cis­ti­nio po­bū­džio in­for­ma­ci­ja, o ne pa­slėp­ta po­li­ti­nė re­kla­ma.
Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką ga­li­ma su­pras­ti, nes, kaip juo­kau­ja Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius „jau pu­sę jų yra at­lei­dęs, kai ku­riuos net po du kar­tus“ už tai, kad ne­da­ro to, ko jis rei­ka­lau­ja, ar­ba jam ne­įtin­ka. Kiek čia tei­sy­bės, sun­ku pa­sa­ky­ti (nors vie­ną at­leis­tą dar­buo­to­ją ži­no­me – aut. pa­sta­ba), bet rin­ki­mai jau ne­tru­kus, tad ne­ste­bi­na, jog pa­val­di­niai ga­li ne­ri­mau­ti: ne­ži­no­si, kaip vė­jas pa­si­suks, ga­li ir dar­bą pra­ras­ti. Tad kam šiauš­tis prieš tie­sio­gi­nį vir­ši­nin­ką?..

Ar su­da­rys ko­mi­si­ją įver­tin­ti sa­vo el­ge­sį?

Įdo­mu dar kai kas. Di­rek­to­rius, ban­dy­da­mas iš­si­suk­ti iš pa­dė­ties, pa­ko­re­ga­vo už­ra­šą so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je ir da­bar, kaip jau mi­nė­jo­me, ne­bė­ra Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, to­dėl ši pa­sky­ra lai­ky­ti­na as­me­ni­ne dar­buo­to­jo pa­sky­ra. Ar toks el­ge­sys etiš­kas?
Ar ne­tu­rė­tų di­rek­to­rius su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri įver­tin­tų ga­li­mą „As­me­nų, dir­ban­čių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, el­ge­sio tai­syk­lių“ pa­žei­di­mą?
Juk vi­sai ne­se­niai pa­na­ši ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti, ar Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ja Ra­sa Krau­lei­die­nė, ku­rią į dar­bą at­ve­žė lai­ki­nai vai­ra­vi­mo tei­sę pra­ra­dęs jos su­tuok­ti­nis (!!!), ne­pa­žei­dė šių tai­syk­lių? Kuo dė­ta R. Krau­lei­die­nė, jei už įsta­ty­mo pa­žei­di­mą nu­baus­tas jos vy­ras, ir kaip tai su­si­ję su JOS el­ge­sio tai­syk­lių pa­žei­di­mu? Di­rek­to­riaus at­ve­ju, ro­dos, ga­li­mas di­des­nis nu­si­žen­gi­mas – už­ra­šo ko­re­ga­vi­mas sie­kiant iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės…
Na, klau­si­mas, ko ge­ro, tu­ri aiš­kų at­sa­ky­mą.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: V. Tumo vadovaujama Plungės rinkimų komi-sija mano, kad direktorius G. Bagužis, skelbdamas tik išimtinai vieną politinį darinį reklamuojančią informaciją, „nesiekė paveikti rinkėjų motyvacijos balsuojant rinkimuose“.

Komentarai
Kiti straipsniai