Šeštadienis, 2023 m. gruodžio 02 d.

RUBRIKA: žmonės

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Jau dau­giau kaip dvi sa­vai­tes (nuo lie­pos 24 die­nos) Rie­ta­vo se­niū­no pa­rei­gas ei­na To­mas Dauk­šas, pa­kei­tęs il­ga­me­tį se­niū­ną Ro­ma­ną Jur­čių,...Daugiau

liepos 24, Trečiadienis, 2019

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je mo­ko­si daug veik­lių, ak­ty­vių, vi­suo­me­niš­kų, ge­rai be­si­mo­kan­čių, ku­pi­nų nau­jų idė­jų jau­nuo­lių. Vienas jų – bū­si­mas...Daugiau

liepos 18, Ketvirtadienis, 2019

Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja ga­li di­džiuo­tis ta­len­tin­gais ir ga­biais mo­ki­niais. Jų aukš­tais pa­sie­ki­mais tiek moks­le, tiek spor­te, tiek kul­tū­ri­nė­je bei vi­suo­me­ni­nė­je...Daugiau

liepos 11, Ketvirtadienis, 2019

Plun­giš­kis Pi­jus Ston­kus – Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nys, siekiantis įgyti ap­dai­li­nin­ko (sta­ty­bi­nin­ko) spe­cia­ly­bės. Jaunuolis mo­ko­si ge­rai, sten­gia­si, kad...Daugiau

birželio 9, Sekmadienis, 2019

Po pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vy­ku­sio „Mi­si­ja Si­bi­ras‘19“ ban­do­mo­jo žy­gio, ku­rio me­tu da­ly­viams te­ko nu­žy­giuo­ti dau­giau nei 50 ki­lo­met­rų, or­ga­ni­za­to­riai pa­skel­bė ga­lu­ti­nę...Daugiau

birželio 6, Ketvirtadienis, 2019

Se­nie­ji plun­giš­kiai dar pa­me­na, jog „Se­na­mies­čio“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los vie­to­je ply­tė­jo žy­dų ka­pi­nės. Da­bar apie tai be­pri­me­na ša­lia įstai­gos skve­re­ly­je su­sta­ty­ti...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ar­tė­jant Mo­ti­nos die­nai, ge­gu­žės 3-iąją, Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Pre­zi­den­tū­ro­je ap­do­va­no­jo dau­gia­vai­kes mo­ti­nas. Šie­met pre­zi­den­tės or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis...Daugiau

gegužės 12, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 3 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no dau­gia­vai­kes mo­ti­nas ir įtei­kė or­di­no „Už nuo­pel­nus...Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Ba­lan­džio 26-ąją Plun­gė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Jo­je da­ly­va­vu­siems ži­niask­lai­dos at­sto­vams bu­vo pri­sta­ty­tos dvi jau­nos plun­giš­kės – Plun­gės „Sau­lės“...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Prieš pen­kio­li­ka me­tų bai­gęs Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją ir iš­vy­kęs stu­di­juo­ti į Kau­ną Da­lius Gu­dei­ka pa­sa­ko­jo, kad dar vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je jam...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Sau­sio 1-ąją ne­ti­kė­tai mi­rus Tve­rų kle­bo­nui Edu­ar­dui Ste­po­na­vi­čiui, jo pa­rei­gas po ku­rio lai­ko pe­rė­mė kle­bo­nas Ai­va­ras Pu­džiu­ve­lis. Tve­rų pa­ra­pi­ją jis...Daugiau

balandžio 4, Ketvirtadienis, 2019

At­ėjus pa­va­sa­riui, kas­met Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus džiu­gi­na Te­at­ro die­nų sa­vai­tė. Sa­vai­tės me­tu pa­ro­do­ma ne­ma­žai įvai­riau­sių spek­tak­lių, o fes­ti­va­lį vai­ni­kuo­ja Rie­ta­vo...Daugiau

Skaitomiausi