Šeštadienis, 2023 m. gruodžio 02 d.

RUBRIKA: trumpai

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ko­vo 21-osios po­pie­tę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Ša­tei­kių kai­me esan­čią V. M. me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nę UAB „Žal­me­dis“. Pra­neš­ta, kad de­ga...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio ini­cia­ty­va 2018 m. ko­vo 11 die­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Ko­vo 12 die­ną LR Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys kar­tu su Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­ne LR Sei­me ati­da­rė fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą,...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Jau ra­šė­me, jog va­sa­rio pra­džio­je Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą sta­ty­bos dar­bų įmo­nei „Pil­ka­sis gra­ni­tas“. Ko­vo 7 die­ną Tel­šių...Daugiau

1 39 40 41
Skaitomiausi