Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Raštus siunčia, bet rezultatų nėra

Ko­vo 20-ąją vy­kusiame Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos jung­ti­nio Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­dyje aištrios kritikos strėlės skriejo į UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) daržą.

Vie­tos ūkio vyr. spe­cia­lis­tei Edi­tai Ly­die­nei pra­ne­šus, kad TRATC-e iš vi­so yra su­si­da­riu­si 35,964 tūkst. eu­rų sko­la, Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė pa­si­pik­ti­no to­kiu ap­lai­džiu ben­dro­vės dar­bu bei išsakė nuomonę, kad šio­je įstai­go­je rei­kia au­di­to. Pasak kontrolierės, su­si­da­riu­sioms sko­loms iš­ieš­ko­ti rei­kė­jo įsteig­ti tam tik­rus sky­rius. „Kaž­kas tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, o ne vis­ką už­krau­ti ant Sa­vi­val­dy­bės pe­čių“, – sa­kė D. Ja­ra­šiū­nie­nė.
Pa­sak UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ rin­klia­vos sky­riaus ve­dė­jo An­ta­no Vaiš­no­ro, sko­li­nin­kams siun­čia­mi ra­gi­ni­mai su­si­mo­kė­ti, bet kol kas tai no­ri­mų re­zul­ta­tų ne­da­vė. Jis sa­kė, kad nuo 2014-ųjų lap­kri­čio 3 d. įmo­nė­je dir­ba sko­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tas, ku­ris tu­ri kon­tro­liuo­ti ke­tu­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­čio ne­mo­kan­čius sko­li­nin­kus. Iki teis­mi­nio sko­los iš­ieš­ko­ji­mo su kiek­vie­nu sko­li­nin­ku tu­ri bū­ti dir­ba­ma as­me­niš­kai ir tik po to vi­sa me­džia­ga per­duo­da­ma Ad­vo­ka­tų kon­to­rai. Ji pa­jė­gi su­ruoš­ti tik ri­bo­tą skai­čių skun­dų ar­ba ieš­ki­nių teis­mui, ka­dan­gi yra la­bai daug dar­bo.
Iki 2017 m. gruo­džio 31 d. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 183 sko­li­nin­kai yra per­duo­ti teis­mi­niam iš­ieš­ko­ji­mui, o ban­kru­ta­vu­sių ir lik­vi­duo­tų įmo­nių, li­ku­sių sko­lin­gų TRATC-ui, rin­klia­vos sko­los su­ma sie­kia be­veik 15 tūkst. eu­rų.
Su­ėjus se­na­ties ter­mi­nui, sko­las siū­lo­ma pri­pa­žin­ti be­vil­tiš­ko­mis ir nu­ra­šy­ti.
Tarp po­sė­džia­vu­sių­jų pa­si­py­lė re­pli­kos. Kaž­kas mes­te­lė­jo: „TRATC-as žiū­ri – Sa­vi­val­dy­bė mo­ka“, „Nie­kas už nie­ką ne­at­sa­ko“.
Ko­mi­te­to na­riai, nors ir ne­no­ro­mis, pri­ta­rė (tam dar tu­rės pri­tar­ti ir ra­jo­no Ta­ry­ba), kad sko­los bū­tų pri­pa­žin­tos be­vil­tiš­ko­mis.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: „Kaž­kas tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, o ne vis­ką už­krau­ti ant Sa­vi­val­dy­bės pe­čių“, – sa­kė D. Ja­ra­šiū­nie­nė.

Komentarai
Kiti straipsniai