Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

RUBRIKA: trumpai

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta spren­di­mo pro­jek­tui, ku­riuo siū­ly­ta pa­im­ti trum­pa­lai­kę 400 tūkst. Eur pa­sko­lą lai­ki­nam pa­ja­mų...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Šeš­ta­die­nio va­ka­ras Pla­te­lių mies­te­ly­je pa­žen­klin­tas skau­džia ava­ri­ja: ne­su­val­dęs leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio, į me­dį tren­kė­si 31 me­tų vy­ras. Pri­rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos....Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Ge­gu­žės 5-osios va­ka­rą prie ne­to­li par­ko esan­čio dau­gia­bu­čio su­lė­kė vi­sos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos – ug­nia­ge­siai, me­di­kai, po­li­ci­ja. Pra­neš­ta, jog vie­na­me bu­te...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos var­du Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­kin­tos ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­tos 46 dau­gia­vai­kės mo­ti­nos,...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Vis didėjantis 2 tipo diabeto atvejų skaičius Vakarų šalyse kelia susirūpinimą sveikatos priežiūros specialistams, tačiau tyrimų rezultatai rodo, kad chromas...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD) ba­lan­džio 29 die­ną pa­vie­ši­no in­for­ma­ci­ją apie pa­ste­bė­tą va­gys­tę Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Ma­mių kai­me. Čia nuo il­ga­pirš­čių nu­ken­tė­jo...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to posėdžio me­tu ne­ma­žai pa­pil­do­mų pa­klau­si­mų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės val­džiai tu­rė­jo Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Vie­nas jų – Ta­ry­bos na­rio...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, esan­tys lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tai iki šiol bu­vo aso­cia­ci­jos Plun­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pės tur­tas,...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Ba­lan­džio 24 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la dėl kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų lai­ky­mo. Ne­ma­lo­nu­mai už­klu­po plun­giš­kį...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Net pen­kios gais­ri­nės ma­ši­nos šeš­ta­die­nio va­ka­rą su­lė­kė į Al­sė­džius – bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog mies­te­ly­je lieps­na siau­bia di­de­lį ūki­nį pa­sta­tą,...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Ne­pra­ėjus nė mė­ne­siui, kai Al­sė­džių se­niū­ni­jos Skirps­čių kai­mo miš­ke bu­vo už­klup­tas deg­ti­nę di­de­liais kie­kiais ga­mi­nan­tis Ka­zi­mie­ras Ged­mi­nas (gim. 1989 m.),...Daugiau

balandžio 30, Ketvirtadienis, 2020

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba pra­ne­šė, jog ba­lan­džio 22 die­ną, apie pu­sę sep­ty­nių va­ka­ro, Plun­gės ra­jo­ne, prie Ku­lių mies­te­lio, įvy­ko ava­ri­ja,...Daugiau

Skaitomiausi