Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

RUBRIKA: trumpai

sausio 7, Antradienis, 2020

Kaip pra­ne­ša Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, šven­ti­niu lai­ko­tar­piu mū­sų sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­jai ne­va­ži­nė­jo gir­ti: tik vie­nam nu­sta­ty­tas leis­ti­ną nor­mą vir­ši­jęs...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Gruo­džio 27–29 die­no­mis Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba su­lau­kė ke­tu­rių iš­kvie­ti­mų: penk­ta­die­nį Sa­lan­tų gat­vės vie­na­me pa­sta­te de­gė ser­ve­rio aku­mu­lia­to­rius; šeš­ta­die­nį Tai­kos...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Ne ko­kios šven­čių iš­va­ka­rės bu­vo plun­giš­kiui Ze­no­nui Ta­mo­šaus­kui (gim. 1959 m.) – gruo­džio 23 die­ną vy­ras su­ži­no­jo, ko­kią baus­mę jam...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Gruo­džio 22 die­ną po­li­ci­ja bu­vo pa­skel­bu­si Ma­žei­kių mies­to gy­ven­to­jo Gin­to N. (gim. 1995 m.) pa­ieš­ką. Ki­tos die­nos ry­tą šis vai­ki­nas...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Gruo­džio 21 d., 2 va­lan­dą nak­ties, Rie­ta­ve, Že­mai­tės gat­vė­je, ša­lia gy­ve­na­mo­jo dau­gia­bu­čio, eis­mo įvy­kio me­tu nu­vers­tas ap­švie­ti­mo stul­pas. Pa­aiš­kė­jo, kad...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Plun­gės že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka ne­se­niai po­sė­džia­vu­siam Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie Kai­mo...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Ant mu­zie­ji­nin­kų sta­lo jau gu­li nau­jas Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­ti­jos re­gio­no is­to­ri­jos ir ar­che­o­lo­gi­jos ins­ti­tu­to lei­di­nys –...Daugiau

gruodžio 20, Penktadienis, 2019

Jis ge­riau bio­lo­giš­kai įsi­sa­vi­na­mas ne­gu bet ku­ris ki­tas alie­jus Mū­sų klien­tai daž­nai klau­sia, ko­dėl Q10 kap­su­lė­se yra so­jų alie­jaus, o...Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

Di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jus – gruo­džio 10-osios vi­dur­die­nį mū­ri­nio na­mo vi­du­je ki­lo gais­ras. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo,...Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

2019 me­tai ypač reikš­min­gi Že­mai­ti­jai ir jos is­to­ri­jai. Že­mai­ti­jos pir­mo­jo pa­mi­nė­ji­mo is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se 800-ųjų me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga Tel­šių „Al­kos“ mu­zie­ju­je...Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

Praėjusio penk­ta­die­nio va­ka­rą Tve­rų aikš­tė­je bu­vo nu­ma­ty­tas eg­lu­tės įžie­bi­mas. Nors vie­toj snai­gių iš dan­gaus kri­to dulks­na, tai ne­su­truk­dė nykš­tu­kams links­mai...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Lie­tu­vos paš­tas mū­sų skai­ty­to­jus in­for­muo­ja, kad siek­da­mas pa­lai­ky­ti re­gio­nų spau­dą ir jos pri­ei­na­mu­mą ato­kių vie­to­vių gy­ven­to­jams, nuo šiol to­se vie­to­vė­se,...Daugiau

Skaitomiausi