Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 26 d.

RUBRIKA: trumpai

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to posėdžio me­tu ne­ma­žai pa­pil­do­mų pa­klau­si­mų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės val­džiai tu­rė­jo Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Vie­nas jų – Ta­ry­bos na­rio...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, esan­tys lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tai iki šiol bu­vo aso­cia­ci­jos Plun­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pės tur­tas,...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Ba­lan­džio 24 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la dėl kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų lai­ky­mo. Ne­ma­lo­nu­mai už­klu­po plun­giš­kį...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Net pen­kios gais­ri­nės ma­ši­nos šeš­ta­die­nio va­ka­rą su­lė­kė į Al­sė­džius – bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog mies­te­ly­je lieps­na siau­bia di­de­lį ūki­nį pa­sta­tą,...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Ne­pra­ėjus nė mė­ne­siui, kai Al­sė­džių se­niū­ni­jos Skirps­čių kai­mo miš­ke bu­vo už­klup­tas deg­ti­nę di­de­liais kie­kiais ga­mi­nan­tis Ka­zi­mie­ras Ged­mi­nas (gim. 1989 m.),...Daugiau

balandžio 30, Ketvirtadienis, 2020

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba pra­ne­šė, jog ba­lan­džio 22 die­ną, apie pu­sę sep­ty­nių va­ka­ro, Plun­gės ra­jo­ne, prie Ku­lių mies­te­lio, įvy­ko ava­ri­ja,...Daugiau

balandžio 30, Ketvirtadienis, 2020

Re­gist­rų cen­tras pra­ne­ša, kad nuo ge­gu­žės 4-osios jo Plun­gė­je rei­kia ieš­ko­ti nau­jo­se pa­tal­po­se Vy­tau­to g. 14. Šia­me pa­sta­te taip pat...Daugiau

balandžio 28, Antradienis, 2020

Ant­ra­die­nio, ba­lan­džio 21-osios, „Plun­gės ži­nių“ nu­me­ry­je iš­spaus­din­to­je pub­li­ka­ci­jo­je „Ko­ro­na­vi­ru­sas ne­snau­džia – jau spė­jo įsi­suk­ti ir į Plun­gės sen­jo­rų gre­tas“ ra­šo­ma,...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Plun­gės po­li­ci­ja su­lai­kė ir į areš­ti­nę už­da­rė vy­rą, įta­ria­mą ki­to žmo­gaus nu­žu­dy­mu. Mir­ti­nai su­muš­tas vy­riš­kis ras­tas penk­ta­die­nį po pie­tų. Kaip...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Ko­ro­na­vi­ru­sui to­liau spar­čiai plin­tant vi­sa­me pa­sau­ly­je, bū­tų nai­vu ti­kė­tis, kad plun­giš­kių jis dau­giau ne­pa­lies. De­ja, ši klas­tin­ga li­ga vos ne...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Mo­ki­niams iš so­cia­liai jaut­rių šei­mų pra­ėju­sį ant­ra­die­nį per­duo­ta dar 4 tūkst. plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių, pra­ne­šė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Kom­piu­te­riai...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Ba­lan­džio 15 d. Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (to­liau – Klai­pė­dos AVMI) in­for­ma­vo, kad Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja Elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je (de­kla­ra­vi­mas.vmi.lt)...Daugiau

Skaitomiausi