Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

RUBRIKA: trumpai

lapkričio 26, Ketvirtadienis, 2020

Lapkričio 24-ąją posėdžiavusi Sporto taryba pritarė, kad Plungės seniūnijų mėgėjų varžyboms, vykusioms vasarą, būtų skirti 840 Eur. Taip pat pritarta...Daugiau

lapkričio 24, Antradienis, 2020

Informacinių sistemų duomenimis iki lapkričio 23 d. 12.00 val. Plungės rajone serga 414 gyventojai. Per praėjusią parą fiksuota 2 nauji...Daugiau

lapkričio 17, Antradienis, 2020

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad lapkričio 16 dieną į juos kreipėsi pranešėjas, kuris nurodė, kad 2020 m. lapkričio...Daugiau

lapkričio 17, Antradienis, 2020

Lapkričio 16-ąją, apie 15.55 val., Plateliuose, šalia parduotuvės, aptiktas BMW automobilis, kurio galinis bamperis apgadintas ir išdaužtas galinis dešinės pusės...Daugiau

gegužės 31, Sekmadienis, 2020

Švedijos mokslininkai patvirtino, kad maisto papildai su seleno mielėmis ir kofermentu Q10 padeda apsaugoti vyresnio amžiaus žmonių širdį. Visiškai neseniai...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­ta­rė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui bū­tų skir­tas 25...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Re­gist­rų cen­tro vir­tu­a­laus že­mė­la­pio apie ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) Lie­tu­vo­je su­sir­gi­mus duo­me­ni­mis, vi­si mū­sų ra­jo­ne sir­gu­sie­ji yra pa­svei­kę. 36 678 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Vie­nam mo­ki­niui ten­kan­tis plo­tas skir­tin­go­se mū­sų Sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­se svy­ruo­ja nuo 2,2 kv. m (Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre) iki 77,1...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Ge­gu­žės 20 die­ną Eko­no­mi­kos, Fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­teik­ta Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Ilo­nos Meš­kaus­kie­nės in­for­ma­ci­ja....Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Ko­mi­te­to na­riai vien­bal­siai bal­sa­vo už tai, kad 30 proc. iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų bū­tų pri­si­dė­ta prie Ke­lių prie­žiū­ros...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Sek­ma­die­nį Plun­gė­je ir Plun­gės ra­jo­ne du ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai su­kė­lė ava­ri­jas ir iš jų pa­si­ša­li­no. Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja, apie...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Ne­at­sar­gus sta­ty­bi­nin­kų el­ge­sys lė­mė dar­buo­to­jo su­ža­lo­ji­mą. Ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ku­ris dar­bi­nin­kas la­biau kal­tas dėl su­žei­di­mo. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, apie...Daugiau

Skaitomiausi