Šeštadienis, 2020 m. gruodžio 05 d.

RUBRIKA: trumpai

gegužės 26, Antradienis, 2020

Ne­at­sar­gus sta­ty­bi­nin­kų el­ge­sys lė­mė dar­buo­to­jo su­ža­lo­ji­mą. Ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ku­ris dar­bi­nin­kas la­biau kal­tas dėl su­žei­di­mo. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, apie...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Ge­gu­žės 8 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir UAB „Ka­pi­nių val­dy­mo spren­di­mai“ pa­si­ra­šė 33 906,74 eu­rų ver­tės su­tar­tį, pa­gal ku­rią su­skait­me­nins...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ap­klau­sos bū­du per­ka vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mų įran­gas su įren­gi­mu Plun­gės mies­to ir ra­jo­no for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se....Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bia, kad už 1981 m. sta­ty­tą Že­mai­čių Kal­va­ri­jos dar­že­lio pa­sta­tą auk­cio­ne ga­vo 25 400 eu­rus, o dėl jo...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Per pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė 323 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, dau­giau­sia – ne­kon­tak­ti­niu bū­du. Daž­niau­siai fik­suo­ti...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (AAD) pra­ne­šė, jog ge­gu­žės 4–10 d. ga­vo net 705 pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus pa­žei­di­mus. Tarp di­des­nių pa­žei­di­mų pa­mi­nė­tas...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pranešė, kad asmuo priklauso rizikos grupei dėl kitų susirgimų, lėtinių ligų, taip pat nustatyti 9 sąlytį...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta spren­di­mo pro­jek­tui, ku­riuo siū­ly­ta pa­im­ti trum­pa­lai­kę 400 tūkst. Eur pa­sko­lą lai­ki­nam pa­ja­mų...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Šeš­ta­die­nio va­ka­ras Pla­te­lių mies­te­ly­je pa­žen­klin­tas skau­džia ava­ri­ja: ne­su­val­dęs leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio, į me­dį tren­kė­si 31 me­tų vy­ras. Pri­rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos....Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Ge­gu­žės 5-osios va­ka­rą prie ne­to­li par­ko esan­čio dau­gia­bu­čio su­lė­kė vi­sos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos – ug­nia­ge­siai, me­di­kai, po­li­ci­ja. Pra­neš­ta, jog vie­na­me bu­te...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos var­du Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­kin­tos ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­tos 46 dau­gia­vai­kės mo­ti­nos,...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Vis didėjantis 2 tipo diabeto atvejų skaičius Vakarų šalyse kelia susirūpinimą sveikatos priežiūros specialistams, tačiau tyrimų rezultatai rodo, kad chromas...Daugiau

Skaitomiausi