Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

RUBRIKA: trumpai

lapkričio 17, Antradienis, 2020

Lapkričio 16-ąją, apie 15.55 val., Plateliuose, šalia parduotuvės, aptiktas BMW automobilis, kurio galinis bamperis apgadintas ir išdaužtas galinis dešinės pusės...Daugiau

gegužės 31, Sekmadienis, 2020

Švedijos mokslininkai patvirtino, kad maisto papildai su seleno mielėmis ir kofermentu Q10 padeda apsaugoti vyresnio amžiaus žmonių širdį. Visiškai neseniai...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­ta­rė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui bū­tų skir­tas 25...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Re­gist­rų cen­tro vir­tu­a­laus že­mė­la­pio apie ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) Lie­tu­vo­je su­sir­gi­mus duo­me­ni­mis, vi­si mū­sų ra­jo­ne sir­gu­sie­ji yra pa­svei­kę. 36 678 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Vie­nam mo­ki­niui ten­kan­tis plo­tas skir­tin­go­se mū­sų Sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­se svy­ruo­ja nuo 2,2 kv. m (Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre) iki 77,1...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Ge­gu­žės 20 die­ną Eko­no­mi­kos, Fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­teik­ta Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Ilo­nos Meš­kaus­kie­nės in­for­ma­ci­ja....Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Ko­mi­te­to na­riai vien­bal­siai bal­sa­vo už tai, kad 30 proc. iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų bū­tų pri­si­dė­ta prie Ke­lių prie­žiū­ros...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Sek­ma­die­nį Plun­gė­je ir Plun­gės ra­jo­ne du ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai su­kė­lė ava­ri­jas ir iš jų pa­si­ša­li­no. Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja, apie...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Ne­at­sar­gus sta­ty­bi­nin­kų el­ge­sys lė­mė dar­buo­to­jo su­ža­lo­ji­mą. Ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ku­ris dar­bi­nin­kas la­biau kal­tas dėl su­žei­di­mo. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, apie...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Ge­gu­žės 8 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir UAB „Ka­pi­nių val­dy­mo spren­di­mai“ pa­si­ra­šė 33 906,74 eu­rų ver­tės su­tar­tį, pa­gal ku­rią su­skait­me­nins...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ap­klau­sos bū­du per­ka vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mų įran­gas su įren­gi­mu Plun­gės mies­to ir ra­jo­no for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se....Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bia, kad už 1981 m. sta­ty­tą Že­mai­čių Kal­va­ri­jos dar­že­lio pa­sta­tą auk­cio­ne ga­vo 25 400 eu­rus, o dėl jo...Daugiau

Skaitomiausi