Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

RUBRIKA: trumpai

vasario 4, Antradienis, 2020

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą, 18.36 val., ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, kad Rie­ta­ve, Plun­gės gat­vė­je esan­čia­me na­me, de­ga elek­tros skai­tik­lis. Me­di­nia­me dvie­jų ga­lų, vie­no...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Žvel­giant į Už­im­tu­mo tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus ve­dė­jos Dai­vos Ša­ki­nie­nės at­siųs­tus duo­me­nis, ma­to­si, kad pra­ėju­siais me­tais dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų skai­čius yra...Daugiau

sausio 24, Penktadienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, jog 2019 me­tais būs­to ir ap­lin­kos pri­tai­ky­mui su­au­gu­siems ne­įga­lie­siems bu­vo pa­nau­do­ti 21 676 eu­rai: 13 176...Daugiau

sausio 24, Penktadienis, 2020

Se­nė­ji­mo pro­ce­sui įta­kos tu­ri dau­gy­bė veiks­nių, ta­čiau nū­die­nos moks­las ypač ati­džiai ste­bi ok­si­da­ci­nį stre­są, ku­ris yra bio­che­mi­nis pu­siau­svy­ros su­tri­ki­mas, ga­lin­tis...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Tarp Grum­blių ir Jo­gau­dų esan­tis Kuls­kių kai­mas (Paukš­ta­kių sen.) yra ato­kiau nuo pa­grin­di­nių ke­lių, ap­sup­tas miš­kų. To­kio­je ra­mio­je, pel­kė­to­je vie­to­je,...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Sau­sio 13 die­ną So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, jog Vai­kų die­nos cen­trams ko­mi­si­ja jau pa­skirs­tė 5,3 mln. eu­rų, fi­nan­sa­vi­mas...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Tar­ny­bi­nio šuns Mė­tos pa­de­da­mi Plun­gės pa­rei­gū­nai, pa­tik­ri­nę ne­pil­na­me­tį, ap­ti­ko 20 paketėlių su įtar­ti­no­mis me­džia­go­mis, in­for­muo­ja Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas....Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Gargž­duo­se vy­ko Klai­pė­dos ra­jo­no at­vi­ras nau­ja­me­ti­nis tur­ny­ras. Ja­me jė­gas ant pa­ky­los iš­mė­gi­no per pus­šim­tis at­le­tų, at­sto­va­vę Klai­pė­dos, Tel­šių ir Plun­gės...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Ka­lė­dos pra­ėjo, nau­ji me­tai su­tik­ti, da­bar lie­ka nu­puoš­ti vi­sas ka­lė­di­nes de­ko­ra­ci­jas, ir šven­čių dva­sios kaip ne­bū­ta. Gruo­džio mė­ne­sį se­niū­ni­jos ren­gė...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vyk­dy­tą rei­dą Plun­gės ra­jo­no ke­liuo­se. Pa­grin­di­nis dė­me­sys skir­tas grei­čio kon­tro­lei....Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Kaip sa­ko­ma, žo­dis – ne žvir­blis, iš­skri­do – ne­su­gau­si. Sa­vo žo­džių ne­kon­tro­lia­vęs plun­giš­kis Arū­nas Ba­tys už­si­dir­bo ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą dėl...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

„Lie­tu­vo­je dau­gė­ja vai­kų su ant­svo­riu“ – to­kią nau­jie­ną sau­sio 3 die­ną pa­skel­bė lrt.lt. Re­mian­tis Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Vai­kų svei­ka­tos ste­bė­se­nos in­for­ma­ci­nės...Daugiau

Skaitomiausi