Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

RUBRIKA: trumpai

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­ta­rė, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui bū­tų skir­tas 25...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Re­gist­rų cen­tro vir­tu­a­laus že­mė­la­pio apie ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) Lie­tu­vo­je su­sir­gi­mus duo­me­ni­mis, vi­si mū­sų ra­jo­ne sir­gu­sie­ji yra pa­svei­kę. 36 678 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Vie­nam mo­ki­niui ten­kan­tis plo­tas skir­tin­go­se mū­sų Sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­go­se svy­ruo­ja nuo 2,2 kv. m (Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre) iki 77,1...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Ge­gu­žės 20 die­ną Eko­no­mi­kos, Fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­teik­ta Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Ilo­nos Meš­kaus­kie­nės in­for­ma­ci­ja....Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Ko­mi­te­to na­riai vien­bal­siai bal­sa­vo už tai, kad 30 proc. iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų bū­tų pri­si­dė­ta prie Ke­lių prie­žiū­ros...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Sek­ma­die­nį Plun­gė­je ir Plun­gės ra­jo­ne du ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai su­kė­lė ava­ri­jas ir iš jų pa­si­ša­li­no. Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja, apie...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Ne­at­sar­gus sta­ty­bi­nin­kų el­ge­sys lė­mė dar­buo­to­jo su­ža­lo­ji­mą. Ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti, ku­ris dar­bi­nin­kas la­biau kal­tas dėl su­žei­di­mo. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, apie...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Ge­gu­žės 8 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir UAB „Ka­pi­nių val­dy­mo spren­di­mai“ pa­si­ra­šė 33 906,74 eu­rų ver­tės su­tar­tį, pa­gal ku­rią su­skait­me­nins...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ap­klau­sos bū­du per­ka vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­mų įran­gas su įren­gi­mu Plun­gės mies­to ir ra­jo­no for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se....Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bia, kad už 1981 m. sta­ty­tą Že­mai­čių Kal­va­ri­jos dar­že­lio pa­sta­tą auk­cio­ne ga­vo 25 400 eu­rus, o dėl jo...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Per pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė 323 ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, dau­giau­sia – ne­kon­tak­ti­niu bū­du. Daž­niau­siai fik­suo­ti...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (AAD) pra­ne­šė, jog ge­gu­žės 4–10 d. ga­vo net 705 pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus pa­žei­di­mus. Tarp di­des­nių pa­žei­di­mų pa­mi­nė­tas...Daugiau

Skaitomiausi