Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

RUBRIKA: trumpai

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Pir­ma­die­nio ry­te Rie­ta­ve pa­ste­bė­tas stip­riai van­da­lų ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis „Vol­vo S60“. Pir­ma­die­nį apie 7.54 val. Rie­ta­ve, Dar­žų g., pa­ste­bė­ta, kad ap­ga­din­tas...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, jog pra­ėju­sį žie­mos se­zo­ną pas juos Plokš­ti­nė­je bu­vo net pus­an­tro šim­to žie­mo­ju­sių šikš­nos­par­nių. Toks...Daugiau

kovo 13, Penktadienis, 2020

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės rė­mi­mo fon­do 2019 me­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­tai. Iš vi­so pra­ėju­siais...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Va­sa­rio 26 d. Kau­no Ro­tu­šė su­lau­kė gau­saus bū­rio vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų iš vi­sos Lie­tu­vos. Jie bu­vo pa­svei­kin­ti už ini­cia­ty­vu­mą, ino­va­ty­vu­mą,...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Nuo ko­vo 3 die­nos dar­bą Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je pra­dė­jo iki šiol 16 me­tų Plun­gės se­niū­ni­jai va­do­va­vęs Gin­ta­ras Do­mar­kas. Nau­ją­jį vir­ši­nin­ką pa­si­ti­kę...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

„Ap­su­kau ra­tą ir grį­žau na­mo, į man nau­ją dar­bo sri­tį – sa­vi­val­dą!“ – pir­ma­die­nį nau­jo­jo­je dar­bo vie­to­je – Plun­gės mies­to...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko mo­ky­mai „Se­niū­nai­tis ir jo vie­ta vie­tos sa­vi­val­do­je“. Pir­miau­sia vi­siems ne­se­niai ben­druo­me­nė­se iš­rink­tiems se­niū­nai­čiams pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ras...Daugiau

kovo 6, Penktadienis, 2020

Šian­dien, t. y. ko­vo 3 die­ną, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bus pri­sta­to­mas pro­jek­ti­nis pa­siū­ly­mas dėl pa­slau­gų pa­skir­ties pa­sta­to – au­to­mo­bi­lių plo­vyk­los...Daugiau

kovo 6, Penktadienis, 2020

Ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę į Rie­ta­vo mies­to aikš­tę pra­dė­jo plūs­ti įvai­raus plau­ko per­si­ren­gė­liai. Jaus­da­mi ar­tė­jan­tį pa­va­sa­rį, per­si­ren­gė­liai šo­ko ir try­pė, o prie...Daugiau

kovo 6, Penktadienis, 2020

Va­sa­rio 18–23 die­no­mis Kau­ne vy­ko Lie­tu­vos kla­si­ki­nių šach­ma­tų čem­pio­na­tai am­žiaus gru­pė­se iki 10, 12, 14, 16 ir 18 me­tų. Plun­gės...Daugiau

kovo 6, Penktadienis, 2020

Vis di­dė­jan­tis 2 ti­po dia­be­to at­ve­jų skai­čius Va­ka­rų ša­ly­se ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams, ta­čiau ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad chro­mas...Daugiau

kovo 2, Pirmadienis, 2020

Nors da­bar ak­cen­tuo­ja­ma žo­džio lais­vė, per daug ašt­rus pa­si­sa­ky­mas vie­šo­jo­je erd­vė­je ga­li už­trauk­ti ir rim­tų ne­ma­lo­nu­mų. Tuo ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti plun­giš­kė...Daugiau

Skaitomiausi