Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėjus kiek dau­giau nei pus­tre­čių me­tų, kai Plun­gė­je bu­vo ati­da­ry­ta kre­di­to uni­jos (KU) „Že­mai­ti­jos iž­das“ at­sto­vy­bė, va­di­na­mo­ji nu­to­lu­si ka­sa, spa­lio...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Gra­žią ir sau­lė­tą rug­sė­jo 29-ąją prie Ogins­kių rū­mų, vie­na­me na­cio­na­li­nio Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio kul­tū­ros ke­lio punk­tų, ati­deng­tas pa­min­klas „Sak­mė“ šiai...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pra­ūžė vi­sų rie­ta­viš­kių lau­kia­miau­sia me­tų šven­tė – My­ko­li­nės. Šie­met jo­je ne­trū­ko nie­ko – se­niū­ni­jų kie­me­liai bu­vo nu­krau­ti ska­niau­siais...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Rug­sė­jo 27-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo trink­te­lė­ji­mo ąžuo­li­ne kri­vū­le į grin­dis – to­kiu bū­du Vil­niaus „Ro­ta­ry“ klu­bo...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Daug me­tų Plun­gė­je gy­va­vu­si sta­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės Jo­nis“ – pra­dė­jo griū­ti. Rug­sė­jo 24 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dis, ki­taip nei įpras­tai, pra­dė­tas nuo svei­ki­ni­mo žo­džių. Šil­čiau­si žo­džiai ir gra­žiau­sios gė­lės šį­kart ju­bi­lie­jaus pro­ga...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me rug­sė­jo 18 die­ną, da­ly­va­vo Tel­šių kri­zių cen­tro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Da­lia Mik­niu­tė. Ka­dan­gi mi­nė­ta­me...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Me­di­ci­nos punk­to pa­nai­ki­ni­mas anks­čiau lai­ko Grum­bliuo­se su­kė­lė ne tik daug dis­ku­si­jų, bet ir gy­ven­to­jų pyk­tį. Nors ver­sli­nin­kai – UAB „Plun­gės...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je dau­giau­sia lai­ko bu­vo skir­ta Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro klau­si­mui. Dis­ku­si­ja ki­lo dėl to, kad...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu daug ne­ri­mo ir dar dau­giau ne­ži­no­my­bės po­sė­džio...Daugiau

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Šeš­ta­die­nio ry­tą Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gird­vai­nių kai­me, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ne­gy­vą 45-erių me­tų vy­riš­kį. At­si­žvel­gus į iš­ori­nes žaiz­das, ma­no­ma, kad žmo­gus...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis vie­nai kom­pa­ni­jai bu­vo ku­pi­nas nuo­ty­kių – links­mai siau­tė­jo po Al­sė­džių apy­lin­kes, var­to­jo svai­ga­lus, su au­to­mo­bi­liu at­si­dū­rė grio­vy­je, to­liau...Daugiau

Skaitomiausi