Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

vasario 4, Antradienis, 2020

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Rie­ta­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los su­au­gu­sių­jų gru­pės ta­py­bos pa­ro­da. Tai tre­čio­ji pa­ro­da,...Daugiau

vasario 2, Sekmadienis, 2020

Sau­sio 17 die­ną Pla­te­lių dva­ro svir­ne bu­vo pri­sta­ty­tas fil­mas apie Lie­tu­vos tar­mes. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo fil­mo „Vi­sos tar­mės gra­žiau­sios“ re­ži­sie­rius ir...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je vy­ko Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių te­le­vi­zi­jos kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ zo­ni­nis eta­pas. Ja­me da­ly­va­vo...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Penk­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je vy­ko Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių te­le­vi­zi­jos kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ sa­vi­val­dy­bės eta­pas. Iš vi­so kon­kur­se...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Pas­ku­ti­nę gruo­džio mė­ne­sio die­ną Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­jos Gam­tos ir Kul­tū­ros pa­vel­do sky­rius pa­si­da­li­jo nau­jie­no­mis apie bai­gia­mas įgy­ven­din­ti Pla­te­lių...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Gruo­džiui per­si­ri­tus į ant­rą­ją pu­sę, pa­mi­nė­ta džiu­gi šven­tė Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je. 10-ies me­tų ju­bi­lie­jaus su­kak­tį mi­nė­jo mo­kyk­los...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Gruo­džio mė­ne­sį Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta Gargž­dų kraš­to mu­zie­jaus kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da „Dva­ras Že­mai­ti­jo­je: gy­ve­ni­mas, ūki­nė veik­la, kul­tū­ra“ ir...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Su vil­ti­mi ir ge­rais ke­ti­ni­mais pa­ra­šy­tas pro­jek­tas – su­rink­ti Plun­gės ir Rie­ta­vo kraš­to že­mai­tiš­kai ra­šan­čių kū­ri­nius į vie­ną kny­gą –...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Ar­tė­jant gra­žiau­siam me­tų lai­kui – šven­ti­niam lai­ko­tar­piui – sten­gia­ma­si ne­gai­lė­ti šil­tų žo­džių, pa­dė­ko­ti už ge­rus dar­bus, pa­bū­ti drau­ge. Sek­ma­die­nį į...Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

Gruo­džio 6-oji bū­rin su­kvie­tė Že­mai­ti­jos re­gio­no jau­nuo­sius šau­lius: dvi die­nas tru­ku­sia­me Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je vy­ku­sia­me są­skry­dy­je jie su­si­rin­ko pa­si­var­žy­ti, pa­si­mo­ky­ti...Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

Ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę į bib­lio­te­ką rin­ko­si po­ezi­jos my­lė­to­jai – vy­ko že­mai­tiš­kos kny­gos „Su mei­lė Že­mai­tėjē“ su­tik­tu­vės. Į kny­gą sa­vo kū­ry­bą su­dė­jo...Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

Gruo­džio 5 d. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je vy­ko ren­gi­nys, skir­tas ne­įga­lių­jų die­nai pa­mi­nė­ti. Ren­gi­nį pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio...Daugiau

Skaitomiausi