Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

spalio 29, Antradienis, 2019

Į me­no mo­kyk­lą mo­ky­tis gro­ti akor­de­o­nu pas mo­ky­to­ją Lai­mą Jun­du­lie­nę Eli­jus at­ėjo 2015 me­tais, kai jam bu­vo aš­tuo­ne­ri. Jaut­riam ir...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Spa­lio 17 die­ną gim­na­zi­jo­je lan­kė­si mo­der­niau­sia moks­lo įran­ga ap­rū­pin­ta pir­mo­ji ša­ly­je „Mo­bi­lio­ji biok­la­sė“. Tai po mo­kyk­las ke­liau­jan­ti mo­der­ni la­bo­ra­to­ri­ja, ku­ri...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

2019 me­tų spa­lio 12–19 die­no­mis Bel­gi­jo­je vy­ko tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Ho­o­ked on Mat­he­ma­tics“ part­ne­rių mo­ky­mo ir mo­ky­mo­si veik­los, orien­tuo­tos į ma­te­ma­ti­kos...Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Pa­aiš­kė­jo pie­ši­nių kon­kur­so „Sau­gus eis­mas ke­ly­je“ lai­mė­to­jai. Kon­kur­se var­žė­si be­veik 270 da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos. At­rink­ti ge­riau­si 6 pie­ši­niai, ku­rie...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 5 d. Karl­sham­ne (Švedijoje) vy­ko di­džiu­lis mies­to ren­gi­nys – Kul­tū­ros nak­tis, ku­rios me­tu bu­vo at­vi­ri mu­zie­jai, lau­ko erd­vė, vy­ko...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Šiais me­tais mi­ni­mos ku­ni­go ir ra­šy­to­jo, vi­suo­me­nės vei­kė­jo Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės, tad 2019-ie­ji pa­skelb­ti J. Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tais. Ži­no­mas...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, Plun­gės par­ke, jau­kia­me gam­tos prie­globs­ty­je, įsi­kū­ru­si Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka šie­met skai­čiuo­ja jau aš­tuo­nias­de­šim­tuo­sius gy­va­vi­mo me­tus....Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 3-iąją die­ną Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) pa­si­ti­ko 10-uo­sius moks­lo me­tus. Šven­tę pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los...Daugiau

spalio 15, Antradienis, 2019

Mo­ni­ka Ma­ri­ja – vie­nas po­pu­lia­riau­sių ša­lies bal­sų – spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­siais ke­liau­ja į kon­cer­ti­nį tu­rą, ku­rio me­tu pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Kaip ir įpras­ta, pas­ku­ti­nį rug­sė­jo sa­vait­ga­lį Rie­ta­vą su­dre­bi­no tra­di­ci­nė My­ko­li­nių šven­tė, tru­ku­si net tris die­nas. Nors sa­vait­ga­lio me­te­o­ro­lo­gi­nės prog­no­zės ir...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Ant­ro­ji My­ko­li­nių šven­tės die­na tra­di­ciš­kai vy­ko VšĮ Rie­ta­vo žir­gy­ne. Oras rai­te­lių ir jų žir­gų ne­le­pi­no – kri­to gau­sūs lie­taus la­šai....Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 28-ąją, ne­pai­sy­da­mi lie­taus, į Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ką rin­ko­si ir ge­o­ca­ching žai­di­mo asai, ir be­veik nie­ko apie jį...Daugiau

Skaitomiausi