Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Abrakadabra: virusas yra, viruso – nėra

Ant­ra­die­nio, ba­lan­džio 21-osios, „Plun­gės ži­nių“ nu­me­ry­je iš­spaus­din­to­je pub­li­ka­ci­jo­je „Ko­ro­na­vi­ru­sas ne­snau­džia – jau spė­jo įsi­suk­ti ir į Plun­gės sen­jo­rų gre­tas“ ra­šo­ma, kad Plun­gė­je pa­tvir­tin­tas šeš­tas už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su at­ve­jis. Dar prieš sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad COVID-19 diag­no­zuo­tas gar­baus am­žiaus Plun­gės mies­to gy­ven­to­jai.

Pir­ma­die­nio ry­tą Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo cen­tro va­do­vas Man­tas Čes­naus­kas tei­gė, kad gar­baus am­žiaus pi­lie­tei iš­lū­žus ko­ją, ji bu­vo nu­ga­ben­ta į Plun­gės li­go­ni­nę, kur jai pa­im­ti mė­gi­niai dėl ko­ro­na­vi­ru­so. At­lik­ti ty­ri­mai ro­dė tei­gia­mą re­zul­ta­tą. Po to mo­te­ris bu­vo iš­vež­ta į Šiau­lių li­go­ni­nę, kur jai at­lik­ta ope­ra­ci­ja, ir, ži­no­ma, pa­im­ti pa­pil­do­mi mė­gi­niai ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so.
Po Plun­gę pa­skli­dus gan­dams, kad gar­baus am­žiaus plun­giš­kė ne­va nė­ra už­si­krė­tu­si COVID-19 in­fek­ci­ja, nu­ta­rė­me tuo įsi­ti­kin­ti, tad pa­pra­šė­me M. Čes­naus­ką pa­ko­men­tuo­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją. „Taip jau yra, kad Plun­gės li­go­ni­nė­je at­lik­ti ty­ri­mai ro­dė tei­gia­mą re­zul­ta­tą, Šiau­lių li­go­ni­nė­je an­trą kar­tą at­lik­ti ty­ri­mai dėl ko­ro­na­vi­ru­so ro­dė, kad už­kra­to nė­ra. Ta­čiau čia dar ne pa­bai­ga – lau­kia­ma, ka­da ty­ri­mai bus at­lik­ti ir tre­čią kar­tą. Ta­da bus aiš­ku, už­si­krė­tu­si mo­te­ris in­fek­ci­ja, ar ne. Taip ir iš­ėjo pu­siau gan­dai, pu­siau ne“, – pa­sa­ko­jo Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo cen­tro va­do­vas M. Čes­naus­kas.
Dar prieš ke­le­ta die­nų M. Čes­naus­kas ste­bė­jo­si, kaip nie­kur ne­inan­ti, ne­kon­tak­tuo­jan­ti, griež­tai be­si­lai­kan­ti ka­ran­ti­no są­ly­gų gar­baus am­žiaus mo­te­ris ga­lė­jo už­si­krės­ti COVID-19. Jis tą­kart sa­kė, kad kol kas at­lik­tas dar tik vie­nas ty­ri­mas dėl už­kra­to, vė­liau bus at­lik­ti pa­pil­do­mi ty­ri­mai. Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo cen­tro va­do­vo nuo­gąs­ta­vi­mai pa­si­tvir­ti­no – pa­pil­do­mi ty­ri­mai pa­ro­dė nei­gia­mą at­sa­ky­mą.
Ma­tyt, bai­mės akys tik­rai di­de­lės. Bi­jo­me vi­si to ko­ro­na­vi­ru­so, tai ir ma­to­me jį vi­sur. Kas kal­tas dėl skir­tin­gų ty­ri­mų re­zul­ta­tų, ne­aiš­ku. O kaip yra iš tik­rų­jų, pa­ro­dys at­ei­tis.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai