Penktadienis, 2023 m. kovo 24 d.

RUBRIKA: žmonės

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas (dar­bo lai­kas: šeš­ta­die­niais 9.30–13.30 val., nuo ba­lan­džio vi­du­rio nu­ma­to­ma dirb­ti du kar­tus per sa­vai­tę) Šiuo me­tu V....Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­gi­nė­je mo­ky­ko­je to­liau vyks­ta tęs­ti­nis pro­jek­tas „He­alth4Li­fe“. Iš­ver­tus į lie­tu­vių kal­bą, pro­jek­to pa­va­di­ni­mas skam­bė­tų taip: „Svei­ka­ta vi­sam gy­ve­ni­mui“....Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Va­sa­rio 16-ąją mi­nė­jo­me Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šim­to me­tų ju­bi­lie­jų. Ly­giai po mė­ne­sio, ko­vo 16-ąją, šim­tas me­tų su­ka­ko ir plun­giš­kei Vla­dai...Daugiau

1 5 6 7
Skaitomiausi