Antradienis, 2024 m. vasario 27 d.

RUBRIKA: žmonės

balandžio 24, Antradienis, 2018

Plun­gė ga­li di­džiuo­tis jau­nais ir ta­len­tin­gais spor­ti­nin­kais, ku­rie džiu­gi­na sa­vo pa­sie­ki­mais bei sva­rio­mis per­ga­lė­mis įvai­riuo­se res­pub­li­ki­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se čem­pio­na­tuo­se bei...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je be­si­mo­kan­ti, ne­se­niai at­šven­tu­si aš­tuo­nio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį Eg­lė Za­bi­ty­tė nuo gi­mi­mo gy­ve­na Pla­te­liuo­se ir yra Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tė. Ji...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Rie­ta­ve, Plun­gės g. 31-3, jau be­veik pus­me­tį įsi­kū­ru­si kli­ni­ka „Ave Me­di­ca“ pa­cien­tams tei­kia itin ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Kli­ni­ko­je rie­ta­viš­kiai ga­li ras­ti...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas (dar­bo lai­kas: šeš­ta­die­niais 9.30–13.30 val., nuo ba­lan­džio vi­du­rio nu­ma­to­ma dirb­ti du kar­tus per sa­vai­tę) Šiuo me­tu V....Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­gi­nė­je mo­ky­ko­je to­liau vyks­ta tęs­ti­nis pro­jek­tas „He­alth4Li­fe“. Iš­ver­tus į lie­tu­vių kal­bą, pro­jek­to pa­va­di­ni­mas skam­bė­tų taip: „Svei­ka­ta vi­sam gy­ve­ni­mui“....Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Va­sa­rio 16-ąją mi­nė­jo­me Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šim­to me­tų ju­bi­lie­jų. Ly­giai po mė­ne­sio, ko­vo 16-ąją, šim­tas me­tų su­ka­ko ir plun­giš­kei Vla­dai...Daugiau

1 5 6 7
Skaitomiausi