Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

RUBRIKA: Uncategorized

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras ai­dė­jo nuo že­mai­tiš­kų ei­lių. Že­mai­čių tar­mės my­lė­to­jai ir puo­se­lė­to­jai rin­ko­si į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos 25-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu emo­ci­jos lie­jo­si per kraš­tus. Nors į po­sė­džio dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­ta dau­giau...Daugiau

gruodžio 16, Sekmadienis, 2018

Per 2018 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je Plun­gės mies­te įre­gist­ruo­ta 15 gi­mi­mų ir tiek pat...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „In­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je – svar­biau­si Lie­tu­vos ro­dik­liai“. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės nu­spal­vin­tos ke­tu­rio­mis skir­tin­go­mis spal­vo­mis, ku­rios reiš­kia...Daugiau

Skaitomiausi