Penktadienis, 2023 m. birželio 02 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Ka­mi­no „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ ne­be­nu­omos, nors tas sta­ti­nys – jų pa­čių skly­pe „Yra pa­ruoš­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tas ben­dro­vėms „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“...Daugiau

balandžio 20, Pirmadienis, 2020

Jau an­tri me­tai, pa­si­bai­gus Vil­niaus kny­gų mu­gei, į Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ką su­si­tik­ti su ma­ža­isiais skai­ty­to­jais už­su­ka sma­gi, links­ma, be­tar­piš­kai su...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Pas­ta­ruo­ju me­tu Plun­gės ra­jo­no Grum­blių kai­mo gy­ven­to­jai yra ir iš­si­gan­dę, ir pik­ti: vie­nas po ki­to mirš­ta jų my­li­mi au­gin­ti­niai –...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Taip sa­ko iš Plun­gės ki­lęs Lau­ry­nas Šim­kus, jau be­veik aš­tuo­ne­rius me­tus dir­ban­tis la­bai įdo­mų, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­ei­li­nį dar­bą – jis...Daugiau

balandžio 10, Penktadienis, 2020

Ka­ran­ti­nas ko­re­guo­ja ir teis­mų dar­bą. Ba­lan­džio 3 d. ry­tą pa­skelb­tas ver­dik­tas vi­suo­me­nę su­krė­tu­sio­je plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės žiau­raus nu­žu­dy­mo by­lo­je. Nuosp­ren­dį...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Pir­ma­die­nį, kovo 30 die­ną, vi­so­je Lie­tu­vo­je dar­že­li­nu­kai, moks­lei­viai ir stu­den­tai pra­dė­jo mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du. Tai ne­įpras­tas da­ly­kas, juo­lab, kad pa­si­reng­ti...Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Pas­ta­ruo­ju me­tu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti vis dau­giau nuo­trau­kų, ku­rio­se už­fik­suo­ta, kad žmo­nės lai­ką lei­džia miš­kuo­se, par­kuo­se, at­ran­da nau­jus pa­žin­ti­nius...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Nuo ko­vo 16-osios vi­sos ša­lies mas­tu bu­vo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Iš pra­džių pla­nuo­ta, kad jis truks dvi sa­vai­tes, ta­čiau si­tu­a­ci­jai pra­stė­jant...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

To­kių tuš­čių len­ty­nų mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­se dar ne­te­ko ma­ty­ti. Ko­vo 15 die­ną, po­piet, prieš Lie­tu­vo­je pa­skel­biant ka­ran­ti­ną dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo,...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Ko­ro­navi­ru­sas žmo­nėms pra­de­da kel­ti pa­ni­ką. Iš už­sie­nio grį­žęs ir su­ne­ga­la­vęs var­ka­liš­kis (gim. 1978 m.) taip ne­no­rė­jo į li­go­ni­nę, kad nuo...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je ra­šė­me, kad sek­ma­die­nį ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo nu­sta­ty­tas iš Da­ni­jos ne­se­niai grį­žu­siam vy­rui, ku­ris iš Rie­ta­vo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu...Daugiau

kovo 19, Ketvirtadienis, 2020

Ne­be­dir­ba mu­zie­jus, bib­lio­te­ka ir kul­tū­ros cen­tras Va­do­vau­jan­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2020 m. ko­vo 12 d. įsa­ky­mu, Že­mai­čių dai­lės...Daugiau

Skaitomiausi