Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 26 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Pas­ta­ruo­ju me­tu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti vis dau­giau nuo­trau­kų, ku­rio­se už­fik­suo­ta, kad žmo­nės lai­ką lei­džia miš­kuo­se, par­kuo­se, at­ran­da nau­jus pa­žin­ti­nius...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Nuo ko­vo 16-osios vi­sos ša­lies mas­tu bu­vo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Iš pra­džių pla­nuo­ta, kad jis truks dvi sa­vai­tes, ta­čiau si­tu­a­ci­jai pra­stė­jant...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

To­kių tuš­čių len­ty­nų mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­se dar ne­te­ko ma­ty­ti. Ko­vo 15 die­ną, po­piet, prieš Lie­tu­vo­je pa­skel­biant ka­ran­ti­ną dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo,...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Ko­ro­navi­ru­sas žmo­nėms pra­de­da kel­ti pa­ni­ką. Iš už­sie­nio grį­žęs ir su­ne­ga­la­vęs var­ka­liš­kis (gim. 1978 m.) taip ne­no­rė­jo į li­go­ni­nę, kad nuo...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je ra­šė­me, kad sek­ma­die­nį ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo nu­sta­ty­tas iš Da­ni­jos ne­se­niai grį­žu­siam vy­rui, ku­ris iš Rie­ta­vo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu...Daugiau

kovo 19, Ketvirtadienis, 2020

Ne­be­dir­ba mu­zie­jus, bib­lio­te­ka ir kul­tū­ros cen­tras Va­do­vau­jan­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2020 m. ko­vo 12 d. įsa­ky­mu, Že­mai­čių dai­lės...Daugiau

kovo 19, Ketvirtadienis, 2020

Anot Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tų nau­jie­nų, sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­ti dar trys nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos (COVID-19) at­ve­jai. Vi­si trys nu­sta­ty­ti as­me­nims,...Daugiau

kovo 19, Ketvirtadienis, 2020

Ne­ga­na to, kad nuo penk­ta­die­nio ry­to, už­da­rant vi­sas ug­dy­mo įstai­gas, Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą pa­kei­tė ko­ro­na­vi­ru­sas, tas ry­tas bu­vo pil­nas cha­o­so ir...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

„Ar įmo­nės va­do­vui trūks­ta at­sa­ko­my­bės jaus­mo, ar jam nu­si­spjau­ti į ga­li­mas vi­sam Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­nui pra­žū­tin­gas pa­sek­mes?“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Ko­vo 10 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo labai emo­cin­gas. Ypač kai bu­vo ap­ta­ria­mas klau­si­mas dėl Spor­to plėt­ros pro­gra­mos...Daugiau

kovo 13, Penktadienis, 2020

Sie­kiant su­val­dy­ti ko­ro­na­vi­ru­so grės­mes, Lie­tu­vo­je va­sa­rio 26 die­ną pa­skelb­ta vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, o kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta įver­tin­ti pa­si­ren­gi­mą su­val­dy­ti...Daugiau

kovo 13, Penktadienis, 2020

Plun­gė­je plin­ta ne tik gri­pas, bet ir eks­per­tų „lan­gų tik­ri­ni­mas“. Jei pir­mas jus pa­gul­dys į lo­vą, ant­ra­sis – pa­liks ne...Daugiau

Skaitomiausi