Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka šiais me­tais šven­čia 80-me­tį. To­dėl ne­se­niai „Že­mai­čių sau­lu­tės“ laik­raš­ty­je (spa­lio 18 d., Nr. 12, p. 8) bu­vo...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

„At­va­žiuo­ki­te, pa­ma­ty­si­te, kas pas mus da­ro­si! Pra­šė­me su­tvar­ky­ti pro­ble­miš­ką gat­vės da­lį, tai į van­de­nį pri­py­lė smė­lio! Da­bar per tą ko­šę...Daugiau

gruodžio 19, Ketvirtadienis, 2019

„Sun­ku to­kį klau­si­mą ir pri­sta­ty­ti, kai kal­ba­me apie pi­ni­gus“, – taip pa­si­sa­ky­mą Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je gruo­džio...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Plun­giš­kiai pra­dė­jo juo­kau­ti: ar tik „Vi­čiū­nai“ ne­taps įdar­bi­ni­mo agen­tū­ra? Vie­nas jų dar­buo­to­jų – į „ne­pri­klau­so­mus“ vie­nos Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės val­dy­bos na­rius,...Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

pri­si­min­da­mas ani­ma­ci­nio fil­mu­ko he­ro­jaus Kul­vers­tu­ko pa­sa­ky­mą, per tu­ne­lio ati­da­ry­mo šven­tę pra­ėju­sį penk­ta­die­nį apie am­žiaus sta­ty­bą juo­ka­vo Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas....Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Praėjusį šeštadienį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre įvy­ko III na­cio­na­li­nis Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­sas-fes­ti­va­lis. Jo me­tu su­reng­ti net ke­tu­ri įspū­din­gi kon­cer­tai, ku­riuo­se...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Jei val­džia ne­re­a­guos, gruo­dį ūki­nin­kai su tech­ni­ka trauks prie Sei­mo ir... išpils srutų Lie­tu­vą už­lie­jo pro­tes­tų ban­ga. Ant­ra­die­nį per gatves...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Tre­čia­die­nį Rietavo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sa­lė­je vy­ko ne­ei­li­nis su­si­ti­ki­mas, ku­rio ini­cia­to­rius – na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Tel­šių de­par­ta­men­tas. Jo tiks­las –...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Vi­lius Rim­kus iš Alek­san­dra­vo – sep­tin­to­kas. Tie­sa, mo­ko­si ne ku­rio­je nors Plun­gės mo­kyk­lo­je, o Kar­te­no­je. Ta­čiau mū­sų mies­te ap­si­lan­ko ko­ne...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Įkan­din pe­da­go­gų strei­kuo­ti pa­si­ry­žę ir ša­lies bei mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai. Su šū­kiu „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ jie lap­kri­čio 26 d....Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Gir­tas BMW vai­ruo­to­jas sek­ma­die­nio va­ka­rą Plun­gė­je su­kė­lė ava­ri­ją: at­si­tren­kė į „Peu­ge­ot“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o po smū­gio dar rė­žė­si į „for­dą“....Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tės Plun­gė­je kū­rė­jai ga­li ka­tu­čių plo­ti: jų ved­lys, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ne­pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos...Daugiau

Skaitomiausi