Šeštadienis, 2023 m. gruodžio 02 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

rugsėjo 25, Antradienis, 2018

Šeš­ta­die­nio ry­tą Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gird­vai­nių kai­me, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ne­gy­vą 45-erių me­tų vy­riš­kį. At­si­žvel­gus į iš­ori­nes žaiz­das, ma­no­ma, kad žmo­gus...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis vie­nai kom­pa­ni­jai bu­vo ku­pi­nas nuo­ty­kių – links­mai siau­tė­jo po Al­sė­džių apy­lin­kes, var­to­jo svai­ga­lus, su au­to­mo­bi­liu at­si­dū­rė grio­vy­je, to­liau...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, lei­džian­tys sa­vo vai­kus į dar­že­lius, mo­kyk­las, su­ne­ri­mę lau­kė nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džios. Rug­sė­jį švie­ti­mo įstai­gų val­gyk­lo­se pra­si­dė­jo dras­tiš­kos...Daugiau

1 23 24 25
Skaitomiausi