Pirmadienis, 2022 m. lapkričio 28 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, lei­džian­tys sa­vo vai­kus į dar­že­lius, mo­kyk­las, su­ne­ri­mę lau­kė nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džios. Rug­sė­jį švie­ti­mo įstai­gų val­gyk­lo­se pra­si­dė­jo dras­tiš­kos...Daugiau

1 23 24 25
Skaitomiausi