Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 26 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Rie­ta­vas be­ne la­biau­siai ži­no­mas dėl kiek­vie­ną sek­ma­die­nį dau­gy­bės žmo­nių su­lau­kian­čio tur­gaus. Dau­giau kaip mė­ne­sį veik­los ne­vyk­dęs tur­gus pra­ėju­sį sek­ma­die­nį su­lau­kė...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Spau­dai – kon­kur­sas per CVPS*, sa­vai TV – už­ten­ka ir ap­klau­sos! Val­džia mėgs­ta de­kla­ruo­ti, kad ji pa­de­da ver­slui, ta­čiau kal­bos...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Pa­deg­tas Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Mindaugo Kau­no auto­mo­bi­lis Ne­gi grįž­ta 2002-ie­ji, kai Plun­gė­je lieps­no­jo par­duo­tu­vės, „Plun­gės ži­nių“ re­dak­to­riaus au­to­mo­bi­lis ir na­mas,...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Ar ga­li taip bū­ti? Ga­li. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ba­lan­džio 30 die­ną dar sy­kį pa­de­monst­ra­vo, kaip rei­kia tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sus, ku­rie...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Su­ma­lė į mil­tus. Ki­taip ne­pa­sa­ky­si apie pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ –...Daugiau

balandžio 30, Ketvirtadienis, 2020

Plun­gė­je se­niai ne­bė­ra šu­nų prie­glau­dos – šią pa­slau­gą Sa­vi­val­dy­bė per­ka iš „Nu­a­ro“, esan­čio Klai­pė­dos ra­jo­ne. Da­bar at­si­ra­do no­rin­čių gy­vū­nų glo­bos...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Ka­mi­no „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ ne­be­nu­omos, nors tas sta­ti­nys – jų pa­čių skly­pe „Yra pa­ruoš­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tas ben­dro­vėms „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“...Daugiau

balandžio 20, Pirmadienis, 2020

Jau an­tri me­tai, pa­si­bai­gus Vil­niaus kny­gų mu­gei, į Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ką su­si­tik­ti su ma­ža­isiais skai­ty­to­jais už­su­ka sma­gi, links­ma, be­tar­piš­kai su...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Pas­ta­ruo­ju me­tu Plun­gės ra­jo­no Grum­blių kai­mo gy­ven­to­jai yra ir iš­si­gan­dę, ir pik­ti: vie­nas po ki­to mirš­ta jų my­li­mi au­gin­ti­niai –...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Taip sa­ko iš Plun­gės ki­lęs Lau­ry­nas Šim­kus, jau be­veik aš­tuo­ne­rius me­tus dir­ban­tis la­bai įdo­mų, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­ei­li­nį dar­bą – jis...Daugiau

balandžio 10, Penktadienis, 2020

Ka­ran­ti­nas ko­re­guo­ja ir teis­mų dar­bą. Ba­lan­džio 3 d. ry­tą pa­skelb­tas ver­dik­tas vi­suo­me­nę su­krė­tu­sio­je plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės žiau­raus nu­žu­dy­mo by­lo­je. Nuosp­ren­dį...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Pir­ma­die­nį, kovo 30 die­ną, vi­so­je Lie­tu­vo­je dar­že­li­nu­kai, moks­lei­viai ir stu­den­tai pra­dė­jo mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du. Tai ne­įpras­tas da­ly­kas, juo­lab, kad pa­si­reng­ti...Daugiau

Skaitomiausi