Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

rugsėjo 11, Penktadienis, 2020

Camo įrankiai pasižymi precizišku tikslumu, aukšta kokybe, yra pagaminti iš itin kruopščiai atrinktų medžiagų, o taip pat – tarnauja ilgai...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

„Yra toks žo­dis „sar­ma­ta“. Vers­ti Sa­vi­val­dy­bę nu­pirk­ti daik­tą, ku­rį do­va­no­jai, nė­ra są­ži­nin­ga. Tai yra sar­ma­ta“, – taip ge­gu­žės 20 die­ną...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Re­gist­rų cen­tro vir­tu­a­laus že­mė­la­pio apie ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) Lie­tu­vo­je su­sir­gi­mus duo­me­ni­mis, vi­si mū­sų ra­jo­ne sir­gu­sie­ji yra pa­svei­kę. 36 678 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Do­va­no­ja pa­min­klą. Tik sko­las rei­kia ap­mo­kė­ti... Kaip at­si­kra­ty­ti daik­tu, už ku­rį esi sko­lin­gas? Ogi – pa­do­va­no­ti jį Sa­vi­val­dy­bei, nes pas­ta­ro­ji...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Jei ge­gu­žės 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą nu­spręs (kuo ne­abe­jo­ja­ma), „Vie­nin­gos Plun­gės“ sta­ty­ti­nis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ga­lės džiaug­tis 25...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Rie­ta­vas be­ne la­biau­siai ži­no­mas dėl kiek­vie­ną sek­ma­die­nį dau­gy­bės žmo­nių su­lau­kian­čio tur­gaus. Dau­giau kaip mė­ne­sį veik­los ne­vyk­dęs tur­gus pra­ėju­sį sek­ma­die­nį su­lau­kė...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Spau­dai – kon­kur­sas per CVPS*, sa­vai TV – už­ten­ka ir ap­klau­sos! Val­džia mėgs­ta de­kla­ruo­ti, kad ji pa­de­da ver­slui, ta­čiau kal­bos...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Pa­deg­tas Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Mindaugo Kau­no auto­mo­bi­lis Ne­gi grįž­ta 2002-ie­ji, kai Plun­gė­je lieps­no­jo par­duo­tu­vės, „Plun­gės ži­nių“ re­dak­to­riaus au­to­mo­bi­lis ir na­mas,...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Ar ga­li taip bū­ti? Ga­li. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ba­lan­džio 30 die­ną dar sy­kį pa­de­monst­ra­vo, kaip rei­kia tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sus, ku­rie...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Su­ma­lė į mil­tus. Ki­taip ne­pa­sa­ky­si apie pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ –...Daugiau

balandžio 30, Ketvirtadienis, 2020

Plun­gė­je se­niai ne­bė­ra šu­nų prie­glau­dos – šią pa­slau­gą Sa­vi­val­dy­bė per­ka iš „Nu­a­ro“, esan­čio Klai­pė­dos ra­jo­ne. Da­bar at­si­ra­do no­rin­čių gy­vū­nų glo­bos...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Ka­mi­no „Plun­gės bio­e­ner­gi­jai“ ne­be­nu­omos, nors tas sta­ti­nys – jų pa­čių skly­pe „Yra pa­ruoš­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tas ben­dro­vėms „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“...Daugiau

Skaitomiausi