Penktadienis, 2023 m. birželio 02 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

lapkričio 17, Antradienis, 2020

„Sodra“ pradėjo mokėti specialias vienkartines ir periodines išmokas smulkiesiems ūkininkams, tačiau Plungės rajone prašymus kol kas pateikė tik apie 40...Daugiau

rugsėjo 11, Penktadienis, 2020

Camo įrankiai pasižymi precizišku tikslumu, aukšta kokybe, yra pagaminti iš itin kruopščiai atrinktų medžiagų, o taip pat – tarnauja ilgai...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

„Yra toks žo­dis „sar­ma­ta“. Vers­ti Sa­vi­val­dy­bę nu­pirk­ti daik­tą, ku­rį do­va­no­jai, nė­ra są­ži­nin­ga. Tai yra sar­ma­ta“, – taip ge­gu­žės 20 die­ną...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Re­gist­rų cen­tro vir­tu­a­laus že­mė­la­pio apie ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) Lie­tu­vo­je su­sir­gi­mus duo­me­ni­mis, vi­si mū­sų ra­jo­ne sir­gu­sie­ji yra pa­svei­kę. 36 678 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Do­va­no­ja pa­min­klą. Tik sko­las rei­kia ap­mo­kė­ti... Kaip at­si­kra­ty­ti daik­tu, už ku­rį esi sko­lin­gas? Ogi – pa­do­va­no­ti jį Sa­vi­val­dy­bei, nes pas­ta­ro­ji...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Jei ge­gu­žės 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą nu­spręs (kuo ne­abe­jo­ja­ma), „Vie­nin­gos Plun­gės“ sta­ty­ti­nis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ga­lės džiaug­tis 25...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Rie­ta­vas be­ne la­biau­siai ži­no­mas dėl kiek­vie­ną sek­ma­die­nį dau­gy­bės žmo­nių su­lau­kian­čio tur­gaus. Dau­giau kaip mė­ne­sį veik­los ne­vyk­dęs tur­gus pra­ėju­sį sek­ma­die­nį su­lau­kė...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Spau­dai – kon­kur­sas per CVPS*, sa­vai TV – už­ten­ka ir ap­klau­sos! Val­džia mėgs­ta de­kla­ruo­ti, kad ji pa­de­da ver­slui, ta­čiau kal­bos...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Pa­deg­tas Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Mindaugo Kau­no auto­mo­bi­lis Ne­gi grįž­ta 2002-ie­ji, kai Plun­gė­je lieps­no­jo par­duo­tu­vės, „Plun­gės ži­nių“ re­dak­to­riaus au­to­mo­bi­lis ir na­mas,...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Ar ga­li taip bū­ti? Ga­li. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ba­lan­džio 30 die­ną dar sy­kį pa­de­monst­ra­vo, kaip rei­kia tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­sus, ku­rie...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Su­ma­lė į mil­tus. Ki­taip ne­pa­sa­ky­si apie pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ –...Daugiau

balandžio 30, Ketvirtadienis, 2020

Plun­gė­je se­niai ne­bė­ra šu­nų prie­glau­dos – šią pa­slau­gą Sa­vi­val­dy­bė per­ka iš „Nu­a­ro“, esan­čio Klai­pė­dos ra­jo­ne. Da­bar at­si­ra­do no­rin­čių gy­vū­nų glo­bos...Daugiau

Skaitomiausi