Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

sausio 24, Penktadienis, 2020

Bus ne­pri­klau­so­mos Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų val­dy­bos. Taip tuoj po rin­ki­mų pra­ėju­siais me­tais, pa­va­sa­rį, tei­gė į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją žur­na­lis­tus pa­kvie­tu­si nau­jo­ji...Daugiau

sausio 21, Antradienis, 2020

Taip sa­ko Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los gim­na­zi­jos sky­riaus ve­dė­ja, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Da­nu­tė Saus­dra­vie­nė, skai­čiuo­jan­ti jau 36-erius...Daugiau

sausio 21, Antradienis, 2020

Drioks­te­lė­jo lyg pa­tran­kos šū­vis! Taip ga­li­ma api­bū­din­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no tre­čia­die­nį pa­skelb­tą nau­jie­ną apie ne­pri­klau­so­mos UAB...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

„Siau­bas, gal­vo­jau, kad nu­skę­siu!“ – pir­ma­die­nį ry­te į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją te­le­fo­nu at­skrie­jo iš­si­gan­du­sios plun­giš­kės ži­nu­tė. Mo­te­ris ne juo­kais per­si­gan­do...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Vie­ną die­ną El­vy­ra Ma­te­vi­čie­nė iš Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių kai­mo bib­lio­te­kos grį­žo ne tik ne­ši­na kny­go­mis, bet įgi­ju­si ži­nių, kaip nau­do­tis...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Sa­vait­ga­lis Plun­gės ra­jo­no Nar­vai­šių kai­me ne­ap­si­ė­jo be po­li­ci­jos ir be me­di­kų. Vie­na ge­ro­kai ap­svai­gu­si mo­te­ris (gim. 1986 m.) grie­bė­si pei­lio...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus ve­dė­jas Vir­gi­ni­jus Gai­lius pra­ne­ša, kad sau­sio 8 die­ną iš Na­cio­na­li­nio mais­to...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Sau­sio 6 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas at­ver­tė plun­giš­kio Val­do Čiu­že­lio (gim. 1991 m.) bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­kais (BK...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Nau­jos ka­den­ci­jos Ta­ry­bos na­rių veik­lai (ku­ro, ry­šių ir kan­ce­lia­ri­nių pre­kių iš­lai­doms pa­deng­ti) pra­ėju­siais me­tais iš­leis­ta 3103,96 eu­ro. Iš 25 Ta­ry­bo­je...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

15-me­tė Ais­tė Ja­sai­tė – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos de­vin­to­kė. Ji nuo gi­mi­mo gy­ve­na Rie­ta­ve, tu­ri vy­res­nį bro­lį, jis šiuo me­tu...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas pa­skel­bė Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so ver­ti­ni­mą (va­do­vas dr. Gin­ta­ras Šums­kas). Pir­mą kar­tą toks ver­ti­ni­mas skelb­tas 2018 m.,...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Su­ti­ki­te, vi­si no­ri­me at­ro­dy­ti gra­žiai, sti­lin­gai, pa­trauk­liai ir jaus­tis nuo­sta­biai: to ne­įta­ko­ja nei am­žius, nei so­cia­li­nė pa­dė­tis. Jaus­tis bū­tent taip...Daugiau

Skaitomiausi