Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį at­ver­tė 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo by­lą. Į po­sė­džių sa­lę su ant­ran­kiais pri­sta­ty­ti trys jau­ni...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Bai­si tre­čia­die­nio nak­tis bu­vo Vy­tau­to gat­vė­je – taip drioks­te­lė­jo, kad iš­griu­vo na­mo sie­na. Įta­ria­ma, jog spro­gi­mas įvy­ko dėl du­jų nuo­tė­kio,...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Prieš ket­ve­rius me­tus – 2014-ųjų spa­lio 9-osios ry­tą – Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, į ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vę „Her­mis“ už­ėjo vy­ras ir...Daugiau

spalio 19, Penktadienis, 2018

Skaitmeninė televizija, daugeliu atveju laimi prieš analoginę ir su tuo sutinka visi, kuriems teko palyginti du skirtingus televizijų tipus. Augantys visuomenės poreikiai tuo pačiu...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Kar­klė­nų kai­me yra ap­leis­tos dirb­tu­vės, kur ne­re­tai vyks­ta jau­ni­mo links­my­bės. Vie­ną šių me­tų va­sa­ros nak­tį šia­me pa­sta­te bu­vo tvir­ki­na­mos ne­pil­na­me­tės...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pra­dė­jo plis­ti in­for­ma­ci­ja apie vyk­do­mus dar­bus re­konst­ruo­ja­mo­je Rietavo–Laisvės gat­vių san­kry­žo­je. Ak­ty­vūs plun­giš­kiai pa­ste­bė­jo, jog...Daugiau

spalio 18, Ketvirtadienis, 2018

Žur­na­le „Žmo­nės“ gy­dy­to­ja Rū­ta Mer­ky­tė-Elek­šie­nė tvir­ti­na, kad bū­ti­nie­ji mi­ne­ra­lai, pa­vyz­džiui, se­le­nas ir cin­kas, itin svar­būs Jū­sų odos, plau­kų ir na­gų...Daugiau

spalio 16, Antradienis, 2018

Gerai, kad net ir atėjus vėsiam rudeniui, valtį žvejybai pirkti yra ne per vėlu, kadangi šiuo pomėgiu galima mėgautis ištisus...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­tvir­ti­no pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo kal­ti­nin­kui ir nu­ken­tė­ju­sia­jam su­si­tai­kius, t. y....Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Va­sa­ros pa­bai­go­je vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo at­lik­tas įdo­mus eks­pe­ri­men­tas: at­si­tik­ti­ne tvar­ka pa­si­rink­tų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams iš­pla­tin­ti pra­ne­ši­mai apie jų na­me pla­nuo­ja­mus...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­si­ro­dė pa­gal­bos pra­šy­mas – ar­ti­mie­ji ir drau­gai feisbuke pa­skel­bė ne­be­ran­dan­tys sa­vo gi­mi­nai­čio ir pa­žįs­ta­mo –...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Apie nu­si­kal­ti­mus ir apie jų iš­aiš­ki­na­mu­mą, apie po­li­ci­jos pa­jė­gu­mus, apie ne­ri­mą ke­lian­čius fak­tus ir apie kas­die­ni­nį dar­bą – apie vi­sa...Daugiau

Skaitomiausi