Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Susikompromitavęs direktorius suvaidino moralų valdininką

Va­sa­rio 4 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis su­ren­gė šou: su­šau­kė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rios me­tu pa­aiš­ki­no, kaip prieš su­tuok­ti­nę smur­ta­vęs Aud­rius Ša­pa­las ta­po Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ va­do­vu, nors pats G. Ba­gu­žis tam ne­pri­ta­ręs. Pa­si­da­li­jęs sa­vo nuo­sta­to­mis apie mo­ra­lę, di­rek­to­rius rė­žė, kad A. Ša­pa­lo pa­sky­ri­mas vy­ko jam už akių, ir dėl to kal­tas jo pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas. „Įsi­ti­ki­nau, kad su pa­va­duo­to­ju į žval­gy­bą ei­ti ne­ga­lė­čiau – tai bū­tų per­ne­lyg ri­zi­kin­ga“, – žur­na­lis­tams tvir­ti­no už 100 eu­rų ky­šio pa­ė­mi­mą teis­tas G. Ba­gu­žis.
Ki­tą­dien į spau­dos at­sto­vus, iš­siųs­da­mas pa­aiš­ki­ni­mus el. paš­tu, krei­pė­si ir pa­va­duo­to­jas. „Jo­kių iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų, kad ne­su­da­ry­čiau su­tar­ties ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui atos­to­gau­jant, jo­kių nu­ro­dy­mų dėl A. Ša­pa­lo iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G. Ba­gu­žio ne­bu­vau ga­vęs!“ – ži­niask­lai­dai tei­gė Č. Ker­paus­kas ir pri­dū­rė, kad tai – di­rek­to­riaus no­ras pa­si­ro­dy­ti prieš ar­tė­jan­čius rin­ki­mus į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą. Be to, pa­sak pa­va­duo­to­jo, STT pa­žy­ma dėl A. Ša­pa­lo yra tei­gia­ma, o ne nei­gia­ma, kaip tvir­ti­na G. Ba­gu­žis… Kuo ti­kė­ti (STT pa­žy­ma nė­ra skir­ta tre­tie­siems as­me­nims)?

Kai pa­sky­rė, bu­vo ko­man­di­ruo­tė­je ir atos­to­go­se

„Ma­no krei­pi­ma­sis yra su­si­jęs su pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skir­tu A. Ša­pa­lu Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­riu­mi. Tai bu­vo pa­da­ry­ta ta­da, kai aš bu­vau ko­man­di­ruo­tė­je ir atos­to­go­se. Ant įsa­ky­mo, ku­riuo Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas A. Ša­pa­las ski­ria­mas įmo­nės va­do­vu, yra ne ma­no, o ma­no pa­va­duo­to­jo, A. Ša­pa­lo ben­dra­par­tie­čio Čes­lo­vo Ker­paus­ko pa­ra­šas“, – to­kiu pa­aiš­ki­ni­mu sa­vo kal­bą pra­dė­jo po­li­ti­niam da­ri­niui „Vie­nin­ga Plun­gė“ pri­klau­san­tis G. Ba­gu­žis.
Pa­sak jo, įsa­ky­mą dėl A. Ša­pa­lo sky­ri­mo į di­rek­to­riaus pos­tą Č. Ker­paus­kas pa­si­ra­šė penk­ta­die­nį, va­sa­rio 1-ąją. Nuo pir­ma­die­nio, va­sa­rio 4-osios, A. Ša­pa­las ėmė­si va­do­vau­ti „Plun­gės būs­tui“. Tą pa­čią die­ną į dar­bą grį­žęs G. Ba­gu­žis sa­kė no­rin­tis vie­šai iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl to, kas, jo aki­mis, čia vyks­ta.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pri­mi­nė, jog kon­kur­są į „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­riaus pos­tą te­ko skelb­ti du kar­tus, nes pir­mą kar­tą ne­su­lauk­ta nė vie­no pre­ten­den­to. Gruo­džio 4 die­ną kon­kur­sas įvy­ko, an­trą kar­tą da­ly­va­vo trys pre­ten­den­tai. Vie­nas iš jų – A. Ša­pa­las.

Pa­si­ro­dė ge­riau­siai, bet…

„Kon­kur­so me­tu mes ver­ti­no­me pre­ten­den­tų iš­si­la­vi­ni­mą, ge­bė­ji­mą va­do­vau­ti ko­lek­ty­vui, ben­drau­ti su žmo­nė­mis. Rei­kia pri­pa­žin­ti, jog A. Ša­pa­las iš tri­jų pre­ten­den­tų pa­si­ro­dė ge­riau­siai. Ta­čiau, no­rint pa­skir­ti jį di­rek­to­riu­mi, svar­bios ne tik da­ly­ki­nės as­mens sa­vy­bės, bet ir re­pu­ta­ci­ja. O ją A. Ša­pa­las su­si­ga­di­no pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­tį, kai bū­da­mas ne­blai­vus smur­ta­vo prieš žmo­ną, dėl to prieš jį bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. At­si­žvelg­da­mas į šį fak­tą, aš ne­sku­bė­jau kon­kur­so lai­mė­to­jo skir­ti į pa­rei­gas. Lau­kiau, ką apie šio as­mens re­pu­ta­ci­ją pa­sa­kys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba“, – sa­kė G. Ba­gu­žis.
Di­rek­to­rius mi­nė­jo, jog gruo­džio 12 d. Eti­kos ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad A. Ša­pa­las nu­si­žen­gė vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­sui, ne­si­lai­kė pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­po, rei­ka­lau­jan­čio, kad po­li­ti­kas de­ra­mai elg­tų­si vi­suo­me­nė­je, lai­ky­tų­si do­ro­vės, mo­ra­lės ir eti­kos nor­mų. „Tai­gi, Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas bu­vo, bet dar lau­kiau at­sa­ky­mo iš STT. Ir aiš­kiai ži­no­jau – jei ir ši pa­žy­mės, kad A. Ša­pa­las nu­si­žen­gė vals­ty­bės po­li­ti­kos el­ge­sio ko­dek­sui, di­rek­to­riu­mi jo ne­skir­siu“, – ak­cen­ta­vo G. Ba­gu­žis.
Pa­žy­ma iš STT bu­vo gau­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę. Ka­dan­gi ir jo­je esą pa­žy­mė­ta, kad A. Ša­pa­las nu­si­žen­gė mi­nė­tam ko­dek­sui, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, jog kon­kur­so lai­mė­to­jo jis ne­bū­tų tvir­ti­nęs į šias pa­rei­gas.

Pa­tei­kė sa­vo mo­ra­li­nes nuo­sta­tas

„Ma­no mo­ra­li­nės nuo­sta­tos ne­lei­džia to­le­ruo­ti smur­to, juo­lab, kai ran­ka ke­lia­ma prieš mo­te­rį. Pats dau­ge­lį me­tų sie­kiau, kad bū­tų pri­im­tas Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, ku­ris prieš sep­ty­ne­rius me­tus bu­vo pri­im­tas. Ma­nau, kiek­vie­nam pi­lie­čiui bū­ti­na jo lai­ky­tis. Ypač tiems, ku­rie sa­vo el­ge­siu ro­do pa­vyz­dį vi­suo­me­nei. A. Ša­pa­las šį įsta­ty­mą pa­žei­dė“, – sa­kė G. Ba­gu­žis.
Di­rek­to­riaus nuo­mo­ne, toks A. Ša­pa­lo el­ge­sys – ne vien jo ir jo šei­mos rei­ka­las, o jau vi­suo­me­ni­nę reikš­mę tu­rin­ti nu­si­kals­ta­ma vei­ka. „Man ki­lo toks klau­si­mas: ar mo­ra­lu įmo­nės, ku­rios dau­gu­ma dar­buo­to­jų – mo­te­rys, va­do­vu tvir­tin­ti smur­tau­to­ją? Ar mo­ra­lu as­me­nį, ku­rį vi­suo­me­nė lai­ko smur­tau­to­ju, skir­ti į pa­rei­gas, ku­rių pa­grin­das – nuo­la­ti­nis ben­dra­vi­mas su gy­ven­to­jais? Ma­nau – ne. Juo­lab, kad to­kios pat nuo­mo­nės bu­vo ir Šiau­lių ban­kas, ku­ris po smur­to pro­trū­kio at­lei­do A. Ša­pa­lą iš sky­riaus va­do­vo pa­rei­gų. Iš­ei­tų, kad ban­kui jo re­pu­ta­ci­ja bu­vo svar­bi, o mums, sa­vi­val­dy­bei, – ne?“, – griež­tai kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Paskyrė už akių?

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bu­vo įsi­ti­ki­nęs, jog jo pa­va­duo­to­jas ži­no­jo jo nuo­sta­tas dėl A. Ša­pa­lo sky­ri­mo į pa­rei­gas, ta­čiau, ga­vęs pa­žy­mą iš STT, pa­si­el­gė prie­šin­gai. „Jis sky­rė mi­nė­tą as­me­nį į įmo­nės va­do­vo pa­rei­gas. Ir tai pa­da­rė man už akių, pa­si­nau­do­da­mas tuo, kad ne­su dar­be, o jam pa­lik­ti vi­si įga­lio­ji­mai. Ar po to­kio at­ve­jo ga­liu juo pa­si­ti­kė­ti? Tur­būt ne. Įsi­ti­ki­nau, kad su pa­va­duo­to­ju į žval­gy­bą ei­ti ne­ga­lė­čiau – tai bū­tų per­ne­lyg ri­zi­kin­ga“, – sa­kė G. Ba­gu­žis.

Pa­siū­lė įver­tin­ti
pa­va­duo­to­jo el­ge­sį

Su­si­klos­čius to­kiai si­tu­a­ci­jai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius nu­ta­rė vie­šai kreip­tis į vi­suo­me­nę ir į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius. „Ka­dan­gi Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gy­bė yra po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gy­bė, o Č. Ker­paus­kas ma­no pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­do, Ta­ry­bos na­rius kvie­čiu įver­tin­ti to­kį ma­no pa­va­duo­to­jo el­ge­sį“, – kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas. Įsa­ky­mas dėl mi­nė­to as­mens sky­ri­mo į „Plun­gės būs­to“ va­do­vo pa­rei­gas yra pa­si­ra­šy­tas, ir G. Ba­gu­žis ak­cen­ta­vo, kad jo ne­nai­kins.

„Vyk­džiau tai, kas
bu­vo di­rek­to­riaus
pa­ves­ta“

„Po va­kar (pirmadienį) sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G. Ba­gu­žio su­reng­tos spau­dos kon­fe­ren­ci­jos ne­reng­siu at­sa­ko­mo­sios, ta­čiau jau­čiu pa­rei­gą pa­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją.
2018 m. gruo­džio 4 die­ną bu­vo or­ga­ni­zuo­tas kon­kur­sas (2-ą kar­tą) sa­vi­val­dy­bės įstai­gos „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti. Da­ly­va­vo trys kan­di­da­tai, tarp jų – Aud­rius Ša­pa­las.
Kan­di­da­tus ver­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G. Ba­gu­žio įsa­ky­mu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo pats G. Ba­gu­žis. Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mu, A. Ša­pa­las su­rin­ko dau­giau­siai ba­lų ir bu­vo pri­pa­žin­tas tin­ka­miau­siu už­im­ti „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas.
Ap­lin­ky­bės, su­si­ju­sios su įvy­kiais A. Ša­pa­lo šei­mo­je, kon­kur­so die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui G. Ba­gu­žiui bu­vo ži­no­mos.
Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką, įvy­kus kon­kur­sui, krei­pia­ma­si į STT, ar lai­mė­jęs kan­di­da­tas tin­ka ei­ti pa­rei­gas.
Tei­gia­ma pa­žy­ma iš STT dėl A. Ša­pa­lo bu­vo gau­ta, ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius krei­pė­si pa­žy­mos dar kar­tą. Ant­ro­ji pa­žy­ma bu­vo gau­ta sau­sio 31 die­ną.
Po įvy­ku­sio kon­kur­so bu­vo pra­ėję 2 mė­ne­siai, to­dėl, ga­vus pa­žy­mą, taip pat – va­do­vau­da­ma­sis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus va­do­vau­ja­mos ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pri­im­tu spren­di­mu, va­sa­rio 1 die­ną pa­si­ra­šiau dar­bo su­tar­tį. Dirb­ti A. Ša­pa­las pra­dė­jo nuo va­sa­rio 4 die­nos.
Jo­kių iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų, kad ne­su­da­ry­čiau su­tar­ties ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui atos­to­gau­jant, jo­kių nu­ro­dy­mų dėl A. Ša­pa­lo iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G. Ba­gu­žio ne­bu­vau ga­vęs, to­dėl jo pa­si­sa­ky­mą ma­no at­žvil­giu per su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ver­ti­nu kaip aki­brokš­tą ir no­rą pa­si­ro­dy­ti prieš ar­tė­jan­čius rin­ki­mus į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą“, – tei­gia­ma ži­niask­lai­dai iš­pla­tin­ta­me Č. Ker­paus­ko laiš­ke.

Mo­ra­lė pa­gal di­rek­to­rių

Tai, kad di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis ry­žo­si vie­šai kal­bė­ti apie ki­tų mo­ra­lę, nu­ste­bi­no ne vie­ną Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ją. Bi­jo­da­mi tie­sio­gi­nio vir­ši­nin­ko, kal­bė­da­mie­si su re­dak­ci­ja, dar­buo­to­jai pra­šė ne­skelb­ti nei jų var­dų, nei sky­rių, ku­riuo­se dir­ba. Vie­ša pa­slap­tis, kad di­rek­to­rius ne tik ne­ven­gia pa­kel­ti bal­so ant dar­buo­to­jų, ta­čiau ir ne­re­tai gar­siai gra­si­na juos at­lei­si­ąs. „Jau pu­sę Sa­vi­val­dy­bės jis yra „at­lei­dęs“, kai ką ir po du kar­tus“, – re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo tar­nau­to­jos.
Apie G. Ba­gu­žio mo­ra­lę ir tin­ka­mu­mą už­im­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas pir­mą kar­tą pra­bil­ta prieš jį ski­riant į šias pa­rei­gas. Tuo­met Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­min­ta apie jo teis­tu­mą už 100 eu­rų ky­šio pa­ė­mi­mą.
„Plun­gės ži­nios“ taip pat ne­se­niai pa­vie­ši­no, kaip G. Ba­gu­žis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je aps­tu amo­ra­lių, sek­sis­ti­nių, įžei­džian­čių ko­men­ta­rų, že­mi­nan­čių opo­nen­tus, ži­niask­lai­dą. Di­rek­to­rius ne­ma­to rei­ka­lo jų trin­ti…

Nuotraukoje: Pirmadienį G. Bagužis spaudos konferencijoje apkaltino pavaduotoją Č. Kerpauską, kad šis, nepasitaręs su juo, „Plungės būsto“ direktoriumi paskyrė A. Šapalą. Pavaduotojas kirto atgal: tai direktoriaus noras pasirodyti prieš rinkimus, be to, jokių nurodymų neskirti A. Šapalo direktoriumi jis nebuvo davęs…

Komentarai
Kiti straipsniai