Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Į ge­le­žin­ke­lio ruo­žo Plungė–Šateikiai dar­bus in­ves­tuos apie 46 mln. eu­rų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ben­dro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pra­ne­šė apie pa­grin­di­nės ša­lies ge­le­žin­ke­lių ar­te­ri­jos mo­der­ni­za­vi­mą. Skel­bia­ma, jog bai­gia­mas vyk­dy­ti ran­gos dar­bų pir­ki­mas de­ry­bų bū­du dėl pro­jek­to „Ant­ro­jo ke­lio sta­ty­ba ruo­že Plungė–Šateikiai, pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bai“.

Kaip pra­ne­ša „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, jau nu­sta­ty­ta pa­siū­ly­mų ei­lė. Ge­riau­sią pa­siū­ly­mą pa­tei­kė AB „Kau­no til­tai“, pir­ki­mo su­tar­tis su lai­mė­to­ju bus su­da­ry­ta ar­ti­miau­siu me­tu. Nu­ma­to­mos su­da­ry­ti su­tar­ties ver­tė sie­kia 46,7 mln. eu­rų (be PVM).
Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių tin­klą di­de­le da­li­mi su­da­ro vien­ke­liai, to­dėl šis nau­ja­sis dvi­ke­lis pa­grin­di­nė­je ša­lies ge­le­žin­ke­lių ar­te­ri­jo­je reikš­min­gai pa­ge­rins si­tu­a­ci­ją. Bus žy­miai iš­plės­tos tin­klo eks­plo­a­ta­vi­mo ga­li­my­bės ir su­da­ry­tos es­mi­nės prie­lai­dos už­tik­rin­ti ša­lies ver­slo po­rei­kius, in­ten­sy­vin­ti kro­vi­nių bei ke­lei­vių per­ve­ži­mus.
Įgy­ven­di­nant ant­ro­jo ke­lio sta­ty­bos ruo­že Plungė–Šateikiai pro­jek­tą, tuo pa­čiu bus vyk­do­ma Eu­ro­pos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to tin­klo plėt­ra Lie­tu­vo­je. Pro­jek­tas taip pat leis su­ma­žin­ti trans­por­ta­vi­mo iš­lai­das, ap­lin­kos tar­šą, triukš­mo ly­gį. Nau­ja­sis ir re­konst­ruo­tas ruo­žai pa­di­dins eis­mo sau­gu­mą, pa­ge­rins vie­ti­nio ver­slo funk­cio­na­vi­mą, o taip pat su­da­rys pa­lan­kes­nes są­ly­gas lo­gis­ti­kai bei tu­riz­mo in­dust­ri­jai plė­to­ti.
Ant­ro­jo ke­lio sta­ty­bos ruo­že Plungė–Šateikiai pro­jek­tu nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti 13,9 km esa­mo ge­le­žin­ke­lio ke­lio, pa­sta­ty­ti 13,9 km nau­jo ge­le­žin­ke­lio ke­lio, re­konst­ruo­ti esa­mus til­tus ir pra­lai­das, ieš­mus, per­va­žas, įreng­ti triukš­mo slo­pi­ni­mo sie­nu­tes, re­konst­ruo­ti esa­mas elek­tros, sig­na­li­za­ci­jos ir ry­šių sis­te­mas, įreng­ti tvo­ras, lie­taus bei dre­na­žo sis­te­mas, per­tvar­ky­ti esa­mas Plun­gės ir Ša­tei­kių ge­le­žin­ke­lio sto­tis. Plun­gės so­ty­je bus vyk­do­ma pa­pil­do­mo at­vy­ki­mo/iš­vy­ki­mo ke­lio sta­ty­ba.
Šiuo me­tu ruo­že Plungė–Šateikiai leis­ti­nas grei­tis yra 120 km/h ke­lei­vi­niams ir 90 km/h pre­ki­niams trau­ki­niams, o įgy­ven­di­nus šį pro­jek­tą, grei­čiai pa­di­dės ati­tin­ka­mai iki 160 km/h ir iki 120 km/h. Tuo pa­čiu ge­le­žin­ke­lio ke­lio ašies ap­kro­va bus pa­di­din­ta nuo 22,5 t iki 25 t.
Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo truk­mė sie­kia 38 mėn., o jo už­bai­gi­mas nu­ma­ty­tas 2022 m. pa­bai­go­je.

Pa­reng­ta pa­gal „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai