Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Plun­giš­kiams – kny­gų na­me­lis ir skai­ty­mo suo­le­lis

Ge­gu­žės 7-ąją Plun­gės mies­to bib­lio­te­ka pa­kvie­tė mies­te­lė­nus rink­tis prie vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, kur vy­ko skai­ty­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nys „Lie­tu­va skai­to!“. Šio su­ma­ny­mo tiks­las – siek­ti vie­no­je vie­to­je skai­tan­čių žmo­nių re­kor­do. Kar­tu iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas kny­gų na­me­lis ir skai­ty­mo suo­le­lis.

Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ne tik plun­giš­kiai – pa­lai­ky­ti skai­tan­čių mū­siš­kių at­vy­ko ir Že­mai­ti­jos ra­šy­to­jų ben­dri­jos na­riai iš Klai­pė­dos bei iš Ši­la­lės. Sve­čiai skai­tė ei­lė­raš­čius iš kny­gos „Pra­vi­ri lan­gai“.
Plun­gės mies­to bib­lio­te­kos jau­nų­jų kny­gos bi­čiu­lių klu­bo „Iš­min­ties upe­liu­kas“ na­riai per­skai­tė ke­le­tą is­to­ri­jų iš Ju­liaus Ke­le­ro kny­gos „66 is­to­ri­jos ne­si­bai­gia“, vė­liau skai­ty­mus pra­tę­sė ne­se­niai įsi­kū­ręs mū­sų mies­to bib­lio­te­kos skai­ty­to­jų klu­bas „Pur­pu­ri­nė gi­ja“.
Klu­bo na­riai ne tik pa­tys skai­tė že­mai­tiš­kai pa­ra­šy­tą So­fi­jos Čiur­lio­nie­nės-Ky­man­tai­tės kū­ri­nį „Ke­liuo­nė i Šiau­lius“, bet kvie­tė pa­mė­gin­ti skai­ty­ti že­mai­tiš­kai ir ki­tus ak­ci­jos da­ly­vius.
Ren­gi­nį pa­į­vai­ri­no skam­bios že­mai­tiš­kos dai­nos, ku­rias at­li­ko Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los dai­na­vi­mo stu­di­jos moks­lei­vės ir jų va­do­vė Ro­me­na Za­bie­lie­nė.
Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Švies­ki­me vai­kus“ bei Že­mai­ti­jos ra­šy­to­jų klu­bo na­riai vi­siems su­si­rin­ku­siems do­va­no­jo kny­gas. Vie­nu mo­men­tu vi­si ak­ci­jos da­ly­viai bu­vo pa­pra­šy­ti jas at­si­vers­ti ir skai­ty­ti. Ta­da, vi­sus skai­tan­čiuo­sius, t. y. plun­giš­kių skai­ty­mo re­kor­dą, už­fik­sa­vo fo­to­gra­fai ir virš su­si­rin­ku­sių­jų pa­ki­lęs dro­nas.
Ant­ro­jo­je ren­gi­nio da­ly­je bu­vo iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas kny­gų na­me­lis ir skai­ty­mo suo­le­lis. Tai do­va­na plun­giš­kiams nuo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio An­drie­jaus Stan­či­ko ir vi­sos jo pa­dė­jė­jų ko­man­dos: Rai­mon­dos Bie­liaus­kie­nės, Dai­nos Mar­ti­šie­nės, Rū­tos En­dri­jaus­kie­nės, Vi­ta­li­jos Gla­dy­še­vos ir Man­to Čes­naus­ko.
Šia pro­ga svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė, Sei­mo na­rio A. Stan­či­ko pa­dė­jė­ja R. Bie­liaus­kie­nė, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė, me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė, Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Jo­cys, kny­gų na­me­lio ir skai­ty­mo suo­le­lio kū­rė­jas An­ta­nas Jo­nai­tis.
Sma­gu, kad at­si­ra­do ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie pri­si­dė­jo sa­vo idė­jo­mis, min­ti­mis ir dar­bais įgy­ven­di­nant šią pra­smin­gą idė­ją. Da­bar plun­giš­kiai kvie­čia­mi at­ei­ti prie na­me­lio, su­si­pa­žin­ti su ten esan­čio­mis kny­go­mis, o iš­si­rin­kus pri­sės­ti ant suo­le­lio ir pa­skai­ty­ti.

Pa­reng­ta pa­galbib­lio­te­kos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai