Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

RUBRIKA: žmonės

kovo 12, Antradienis, 2019

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis virš Plun­gės par­ko vyks­ta keis­ti da­ly­kai: stai­ga nei iš šio nei iš to nuo me­džių pa­ky­la šim­tai bai­siai...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Džiu­gu, kad Plun­gė­je yra daug pui­kaus jau­ni­mo, ku­rie gar­si­na sa­vo gim­tą­jį mies­tą ne tik ge­rai be­si­mo­ky­da­mi, bet ir da­ly­vau­da­mi įvai­riuo­se...Daugiau

vasario 20, Trečiadienis, 2019

Iš­skir­ti­nių ga­bu­mų, veik­li ir ta­len­tin­ga pen­kio­lik­me­tė Ro­me­na Gra­baus­kai­tė nuo pir­mos kla­sės mo­ko­si Plun­gės Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jo­je. Ji la­bai di­džiuo­ja­si sa­vo...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 4-ąją gra­žaus 80-ojo ju­bi­lie­jaus su­lau­kė Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) di­rek­to­rė Al­vy­ra An­dri­jaus­kie­nė. Ak­ty­vi, veik­li sen­jo­rė yra ku­pi­na gy­ve­ni­mo...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Plun­gė­je ge­rai ži­no­mai gru­pei „Ta­bas­co“ per­nai su­ka­ko 20 me­tų. Vy­rų ket­ver­tas gru­pės gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų įpras­mi­no nau­ju au­to­ri­nių dai­nų al­bu­mu „Pra­eis...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Fo­to­gra­fas. Dak­ta­ras. Žur­na­lis­tas. Kny­gius. Et­no­gra­fi­nio an­sam­blio šo­kė­jas. Ke­liau­to­jas. Kul­tū­ros ir že­mai­čių kal­bos ži­no­vas. Že­mai­ti­jos pa­trio­tas. Kiek­vie­nas, ku­ris pa­žįs­ta šį žmo­gų,...Daugiau

sausio 22, Antradienis, 2019

Va­len­ti­ną Cha­ri­to­no­vą, ki­lu­sį iš Pa­sva­lio ra­jo­no, ly­giai prieš me­tus li­ki­mo ke­liai at­ve­dė į Že­mai­ti­ją. Į jau­no vy­ro gy­ve­ni­mą įsi­py­nu­si vi­sa­ga­lė...Daugiau

gruodžio 31, Pirmadienis, 2018

Mū­sų ša­ly­je jau ta­po nor­ma, kad daug jau­nų žmo­nių, bai­gu­sių aukš­tuo­sius moks­lus ar jų ne­bai­gu­sių, lai­mės pa­trau­kia ieš­ko­ti į sve­ti­mas...Daugiau

gruodžio 7, Penktadienis, 2018

„Skai­ty­ti kny­gas pa­mė­gau vi­sai ne­se­niai – kai vie­ną va­sa­rą lai­ką lei­dau spor­to sto­vyk­lo­je. Tre­ne­rė Re­gi­na Ši­lens­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo, kad kiek­vie­ną ry­tą...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Džiu­gu, kad Plun­gė­je gy­ve­na daug jau­nų žmo­nių, ku­rie ne­abe­jin­gi ki­tų skaus­mui, jų pe­čius už­griu­vu­sioms bė­doms, ku­rie ge­ba nuo­šir­džiai ben­drau­ti, yra...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Lap­kri­čio 9-ąją Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vy­ko nau­jo­jo gim­na­zi­jos pre­zi­den­to Dei­vi­do Radž­vi­lo inau­gu­ra­ci­ja. Šios pa­rei­gos – ne vie­nin­te­lės ak­ty­vaus moks­lei­vio...Daugiau

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Bekontaktis termometras – modernus įrenginys, visa galva lenkiantis tradicinius termometrus ir jau teigiamai įvertintas visame pasaulyje. Iš pirmo sakinio gali...Daugiau

Skaitomiausi