Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

Plungiškis, garsinęs krašto vardą Amerikoje

Plun­giš­kis Pi­jus Ston­kus – Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­nys, siekiantis įgyti ap­dai­li­nin­ko (sta­ty­bi­nin­ko) spe­cia­ly­bės. Jaunuolis mo­ko­si ge­rai, sten­gia­si, kad jo mo­ky­mo­si re­zul­ta­tai bū­tų kuo ge­res­ni. Nori, kad ir tė­vai, ir se­suo, ir drau­gai bei mo­ky­to­jai juo di­džiuo­tų­si. Be to, Pi­jus pui­kiai žai­džia kur­čių­jų krep­ši­nio ko­man­do­je, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se tarp­tau­ti­niuo­se krep­ši­nio čem­pio­na­tuo­se, sto­vyk­lo­se. Ne­ei­li­niu ta­len­tu pa­si­žy­min­tis jau­na­sis krep­ši­nin­kas bu­vo iš­vy­kęs į pa­sau­lio kur­čių­jų U21 krep­ši­nio čem­pio­na­tą Va­šing­to­ne (JAV), kur var­žy­bas ste­bė­jo pats Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ro­lan­das Kriš­čiū­nas.

Kaip pa­sa­ko­jo Pi­jus, krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes pra­dė­jo lan­ky­ti ga­na anks­ti – nuo 10 me­tų. Pra­dė­jęs rim­tes­nę krep­ši­nin­ko kar­je­rą, jis iš pra­džių žai­dė Plun­gės ko­man­do­je, vė­liau vy­ko ir į tarp­tau­ti­nius tur­ny­rus Šve­di­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Lat­vi­jo­je.
Kai ta­len­tin­ga­jam krep­ši­nin­kui su­ka­ko 16 me­tų, kur­čių­jų ko­man­dos tre­ne­riai vis ste­bė­jo­si Pi­jaus krep­ši­nio žai­di­mo sti­liu­mi. Jau­nuo­lis žai­dė taip ge­rai, kad ne­tru­kus bu­vo pa­ste­bė­tas, ir, už­si­tar­na­vęs ge­rą var­dą, dar še­šio­lik­me­tis bu­vo pa­kvies­tas į 2017 me­tų Lie­tu­vos jau­ni­mo U 20 rink­ti­nės kur­čių­jų krep­ši­nio sto­vyk­lą Len­ki­jo­je, kur vy­ko Eu­ro­pos kur­čių­jų U 20 krep­ši­nio čem­pio­na­tas. Šia­me čem­pio­na­te ko­man­da, ku­rio­je žai­dė ir Pi­jus, už­ėmė ket­vir­tą­ją vie­tą.
Dar vė­liau, 2018 me­tais, Pi­jus kar­tu su ko­man­dos drau­gais iš­vy­ko į pa­sau­lio kur­čių­jų U 21 krep­ši­nio čem­pio­na­tą Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos vals­ti­jo­se (Va­šing­to­ne). Čia iš­ko­vo­ta šeš­to­ji vie­ta. Kaip sa­kė Pi­jus, šias var­žy­bas ste­bė­jo ir Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Ro­lan­das Kriš­čiū­nas. Jis vė­liau pa­kvie­tė Pi­jaus ko­man­dos drau­gus ap­si­lan­ky­ti am­ba­sa­do­je, o per lais­vą čem­pio­na­to die­ną su­ren­gė eks­kur­si­ją po Va­šing­to­ną.
Grį­žu­sią iš čem­pio­na­to Ame­ri­ko­je kur­čių­jų krep­ši­nio ko­man­dos rink­ti­nę pa­svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis džiau­gė­si ko­man­dos sėk­me, pui­kiu žai­di­mu ir už­im­ta gar­bin­ga šeš­tą­ja vie­ta. Sa­vo ruož­tu me­ras lin­kė­jo jiems kuo di­džiau­sios sėk­mės, stip­ry­bės, svei­ka­tos bei daug per­ga­lių. „Džiu­gu, kad plun­giš­kiai pui­kiai mo­ka žais­ti krep­ši­nį, kad yra pa­ste­bė­ti ir kvie­čia­mi žais­ti į Lie­tu­vos rink­ti­nes. Tai – di­džiu­lė sėk­mė“, – sa­kė A. Kli­šo­nis.
P. Ston­kus, jau­na­sis krep­ši­nin­kas, ne­se­niai grį­žęs iš Ame­ri­kos kur­čių­jų krep­ši­nio čem­pio­na­to, sa­kė, kad jo dar lau­kia ir ki­ti čem­pio­na­tai, ku­riuo­se kar­tu su ko­man­dos drau­gais ke­ti­na da­ly­vau­ti. Jis mi­nė­jo, kad Liub­li­ne, Len­ki­jo­je, vy­ko pa­sau­lio kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tas. Pi­jus Ston­kus vėl bu­vo pa­kvies­tas į Lie­tu­vos kur­čių­jų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės sto­vyk­lą.
Kaip pa­sa­ko­jo Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los eko­no­mi­kos mo­ky­to­ja bei Pi­jaus gru­pės va­do­vė Dai­va Bart­ku­vie­nė, Pi­jus ga­bus ne tik žai­džiant krep­ši­nį, bet ir ge­rai mo­ko­si. Gru­pės va­do­vė di­džia­vo­si sa­vo auk­lė­ti­niu, lin­kė­jo jam ir to­liau to­bu­lė­ti bei tap­ti di­džiu ir vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mu krep­ši­nin­ku.
„Džiu­gu, kad Pi­jus la­bai ak­ty­vus, vi­suo­me­niš­kas, su­ge­ban­tis pui­kiai su­de­rin­ti moks­lus ir spor­tą. Ir ne tik. Jis da­ly­vau­ja ir įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, šven­tė­se, yra at­sa­kin­gas ir pa­rei­gin­gas mo­ki­nys, ku­riuo ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti. Mėgs­ta­mas drau­gų, tu­rin­tis ne­ei­li­nių ga­bu­mų žai­džiant krep­ši­nį, ta­pu­sį vie­nu iš pa­grin­di­nių Pi­jaus už­si­ė­mi­mų“, – apie auk­lė­ti­nį pa­sa­ko­jo D. Bart­ku­vie­nė.
Jau­na­sis spor­ti­nin­kas, pa­si­žy­min­tis at­vi­ru­mu ir pa­pras­tu­mu, džiau­gė­si ga­li­my­be žais­ti mėgs­ta­mą žai­di­mą, ke­liau­ti po už­sie­nio ša­lis, kur vyks­ta krep­ši­nio čem­pio­na­tai, gar­sin­ti gim­tą­ją Plun­gę, su­si­pa­žin­ti su nau­jais drau­gais, pa­ma­ty­ti įžy­mias pa­sau­lio vie­tas, plės­ti aki­ra­tį, to­bu­lė­ti. Kaip sa­kė Pi­jus, jis be ga­lo dė­kin­gas tė­vams, mo­ky­to­jams už pa­lai­ky­mą, su­pra­ti­mą, pa­mo­ky­mus, ne kar­tą pra­ver­tu­sius gy­ve­ni­me.
„La­biau­siai, aiš­ku, pa­tin­ka žais­ti krep­ši­nį. Įvai­rių var­žy­bų ir čem­pio­na­tų me­tus esu ap­do­va­no­tas ne vie­nu me­da­liu, juos bū­tų sun­ku ir su­skai­čiuo­ti. No­riai ei­nu į tre­ni­ruo­tes, da­ly­vau­ju mo­kyk­los kul­tū­ri­nia­me ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, kai tik ga­liu, lai­ką lei­džiu kie­me su drau­gais. Čia taip pat žai­džiu krep­ši­nį. Dėl at­ei­ties dar kol kas nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Dar daug ko no­rė­čiau iš­mok­ti, su­ži­no­ti“, – pa­sa­ko­jo ta­len­tin­ga­sis krep­ši­nin­kas P. Ston­kus ir pri­dū­rė, kad be ar­ti­mų­jų, drau­gų, mo­ky­to­jų bei tre­ne­rių pa­lai­ky­mo ir pa­gal­bos ne­bū­tų pa­sie­kęs to, ką tu­ri šian­dien.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Plungės TVM mokinys Pijus Stonkus dalyvavo pasaulio kurčiųjų U21 krepšinio čempionate Vašingtone (JAV).

Komentarai
Kiti straipsniai