Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

RUBRIKA: trumpai

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį pre­zi­den­tei pa­tei­kė 37 me­tų plun­giš­kio vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ro Gied­riaus Sur­plio kan­di­da­tū­rą į že­mės ūkio mi­nist­rus....Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, ba­lan­džio mė­ne­sį iš vi­so už­re­gist­ruo­tos 42 žmo­nių mir­tys ir 34 ma­žy­lių gi­mi­mai....Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Ba­lan­džio 27 die­ną bu­vo įžu­vi­na­mi Plun­gės mies­te bei Grum­blių kai­me esan­tys tel­ki­niai. Kad vis­kas vyk­tų kuo sklan­džiau ir skaid­riau, įžu­vi­ni­mo pro­ce­se...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Nors dau­giau nei 50 proc. ša­lies gy­ven­to­jų jau­čia as­me­ni­nę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jų nau­dą, ta­čiau dau­ge­ly­je re­gio­nų jų įta­ka ver­ti­na­ma...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Penk­ta­die­nį Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­za­vo Tarp­tau­ti­nei pa­min­klų ir pa­min­kli­nių vie­to­vių ap­sau­gos die­nai skir­tą ren­gi­nį, ku­rio me­tu bu­vo...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Ga­na lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ava­ri­ja. Ši­taip bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti eis­mo ne­lai­mę, įvy­ku­sią ba­lan­džio 23-io­sios po­pie­tę ne­to­li Plun­gės, ke­ly­je Šiauliai–Palanga, ties po­sū­kiu...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 19 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įvy­ko tra­di­ci­nis res­pub­li­ki­nis moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis 2017“ Tel­šių re­gio­ni­nis...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė laiš­ke­lis su nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se už­fik­suo­tas „Ford“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. Jo vai­ruo­to­jas Plun­gė­je, prie Bab­run­go upės,...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė vie­nas plun­giš­kis, pa­si­li­kęs sa­vo au­to­mo­bi­lį Lent­pjū­vės gat­vė­je, įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je. At­ėjęs pa­ma­tė, kad iš­dau­žy­ti lan­gai ir su­lanks­ty­tos kė­bu­lo...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 14-osios po­pie­tę, prie pu­sę tri­jų, gau­tas pra­ne­ši­mas jog Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Drūk­čių kai­me at­vi­ra lieps­na pleš­ka dar­ži­nė. Kaip pa­aiš­kė­jo, gais­ras...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 14-osios va­ka­re, apie pu­sę aš­tuo­nių, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, jog Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, Juo­dei­kių kai­me, Šiau­lių plen­to...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 12-osios pa­va­ka­rę, apie 16 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­ne, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ava­ri­ją su­kė­lė kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio „MAN“ vai­ruo­to­jas. 45 me­tų vy­ras re­mon­tuo­ja­mo...Daugiau

Skaitomiausi