Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

RUBRIKA: teisėsauga

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ba­lan­džio 10 die­ną teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį nie­kur ne­dir­ban­čiam, ne­įga­lu­mą tu­rin­čiam Me­din­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jui To­mui Pet­rei­kiui (gim. 1985 m.), ku­ris kal­tin­tas...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ba­lan­džio 5 die­ną ug­nia­ge­sių ma­ši­nos sku­bė­jo į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­mą – pra­neš­ta, jog pa­miš­kė­je pleš­ka pa­sta­tas. Kaip pa­aiš­kė­jo, lieps­na...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

V. Ma­čer­nio gat­vės 49-ojo na­mo, va­di­na­mo­jo ben­dra­bu­čio, gy­ven­to­jai Ve­ly­kų ry­tą tik per plau­ką bu­vo nuo di­džiu­lės ne­lai­mės – tre­čia­me aukš­te...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Vos spė­jo „pri­si­dirb­ti“ ir jau te­ko aiš­kin­tis teis­me: Kau­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jas Va­len­ti­nas Juk­ne­vi­čius (gim. 1993 m.) ko­vo 7 die­ną Plun­gės...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Bu­tą, ke­lio­nę ir au­to­mo­bi­lį po­li­ci­jos ty­rė­jai siū­liu­si plun­giš­kė Rai­mon­da Ta­mo­šaus­kai­tė (gim. 1970 m.) ko­vo 27-ąją ga­lė­jo leng­viau at­si­kvėp­ti, nes iš­gir­do,...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 26 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (PK) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog iš sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vės „Bu­mas“ vie­nas plun­giš­kis, pa­tei­kęs lai­do­ji­mo...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Gra­si­no gin­klu, lie­pė ropš­tis į ba­ga­ži­nę, nu­ve­žė į grū­dų san­dė­lį, su­ri­šo, pa­ka­bi­no ant vir­vės, mu­šė ir kan­ki­no elek­tros sro­ve –...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų – tiek ver­ti bu­vo Da­ni­jo­je vog­ti rū­bai ir elek­tri­niai dis­ki­niai pjūk­lai, ku­riuos vil­ki­ko prie­ka­bo­je per­nai...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Maž­daug prieš me­tus straips­ny­je „Nar­vai­šiuo­se pus­am­žę mo­te­rį ty­čia už­da­rė rū­sy­je“ trum­pai ap­ra­šė­me įvy­kį pa­gal po­li­ci­jos pra­ne­ši­mą, kai mi­nė­ta­me kai­me ke­tu­ri...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­me ko­vo 15 die­ną bu­vo nar­plio­ja­ma ne­ei­li­nė by­la – Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Vi­da Puč­ko­ču­mie­nė...Daugiau

1 25 26 27
Skaitomiausi