Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

RUBRIKA: teisėsauga

sausio 7, Antradienis, 2020

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ne­se­niai nu­tei­sė 21 me­tų rie­ta­viš­kį Sau­lių B., ku­ris kal­tin­tas, kad ly­tiš­kai san­ty­kia­vo su jau­nes­ne ne­gu še­šio­li­kos me­tų...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Nau­jų me­tų nak­tį žmo­nės šven­tė kaip kas su­gal­vo­jo. Štai vie­nas jau­nas vy­ras Plun­gė­je iš­puo­lė į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ir bu­vo...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

Me­tams bai­gian­tis, į tei­sia­mų­jų suo­lą te­ko sės­ti Pur­vai­čių kai­mo (Žli­bi­nų sen.) gy­ven­to­jui Vac­lo­vui Kon­čiui (gim. 1956 m.). Anks­čiau už na­mi­nę...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Šven­tų Kū­čių die­ną Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je esan­tį ato­kų Už­pel­kių kai­mą su­krė­tė bai­sus įvy­kis – at­ėjęs ap­lan­ky­ti pus­am­žio kai­my­no, vie­nas gy­ven­to­jas ra­do...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Plun­giš­kis Man­tas Turs­kis (gim. 1988 m.) vie­ną šių me­tų ru­dens die­ną kaip rei­kiant pa­siau­tė­jo par­duo­tu­vė­je – iš­si­trau­kęs pei­lį gra­si­no įmo­nės...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Tra­giš­ka ne­lai­mė gruo­džio 19-ąją įvy­ko Plun­gė­je, Že­mai­tės gat­vė­je, – ne­su­val­dęs ke­tur­ra­čio mo­to­cik­lo, jo vai­ruo­to­jas tren­kė­si į elek­tros stul­pą ir mir­ti­nai...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Gruo­džio 17 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Po įnir­tin­gų gau­dy­nių Plun­gė­je ant­rą­kart įkliu­vo vy­ras, ga­li­mai ga­mi­nęs na­mi­nę...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Rie­ta­ve, Kvė­dar­nos gat­vė­je, yra Re­gi­nai Le­o­nie­nei pri­klau­san­ti ka­vi­nė „Al­fa“. Sa­vi­nin­kė el­gė­si ne­la­bai są­ži­nin­gai – bar­me­nei lei­do dirb­ti ne­le­ga­liai. Taip pat...Daugiau

gruodžio 20, Penktadienis, 2019

Gruo­džio 12 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu šei­mos na­rį nu­žu­džiu­sį plun­giš­kį. Mū­sų mies­to gy­ven­to­jas Al­gi­man­tas Ra­šins­kis (gim. 1974 m.)...Daugiau

gruodžio 20, Penktadienis, 2019

Dvi­de­šimt­me­tis Min­dau­gas Skrins­kis šių me­tų gruo­džio 5 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo nu­teis­tas už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis ne­tu­rint tiks­lo...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Jei ne­no­rės su­lauk­ti griež­tes­nės baus­mės, pen­si­nin­kas Vy­tau­tas Ži­lins­kis, gy­ve­nan­tis vie­na­me Plun­gės ra­jo­no kai­me, tu­rės lai­ky­tis teis­mo įpa­rei­go­ji­mų – va­ka­rais bū­ti...Daugiau

gruodžio 11, Trečiadienis, 2019

Kai ku­rie pi­lie­čiai vis dar gy­ve­na ta­ry­bi­niais lai­kais, kai bu­vo „ma­da su­si­tar­ti“ ar „pa­tep­ti“. Ta­čiau lai­kai kei­čia­si ir mi­nė­ta blo­gy­bė...Daugiau

Skaitomiausi