Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

RUBRIKA: teisėsauga

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Dėl to, kad ko­vo 1-osos nak­tį Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, ak­me­ni­mis dau­žė au­to­mo­bi­lių lan­gus, Ar­tū­ras Pet­ri­kas (gim. 1989 m.) ge­gu­žės...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Ge­gu­žės 7 die­ną at­pil­do už blo­gus dar­bus su­lau­kė du jau­nuo­liai – Žil­vi­nas Bid­va (gim. 2000 m.) ir Ar­tū­ras Žu­tau­tas (gim....Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Vyt­ma­ris“ di­rek­to­rei Bi­ru­tei Riau­kie­nei ne­se­niai te­ko su­ži­no­ti teis­mo nu­ta­ri­mą dėl ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių: už tai, kad ne­dek­la­ra­vo ir...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Kumš­čiu į no­sį, į pa­kau­šį, į pe­tį – to­kias smū­giais su­gy­ven­ti­nę V. V. vie­ną pa­va­sa­rio va­ka­rą „ap­do­va­no­jo“ Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Sau­sio pa­bai­go­je ra­šė­me, kad pro ša­lį va­žia­vęs žmo­gus pa­ste­bė­jo, jog ne­to­li že­mės ūkio ben­dro­vės „Mi­ni­ja“, esan­čios Dau­gė­duo­se, pa­lik­tas su­dau­žy­tas „BMW“...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Pla­te­lių sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ri­mei­kis (gim. 1976 m.) šie­met su­ri­zi­ka­vo ne­le­ga­liai įdar­bin­ti Uk­rai­nos pi­lie­tį, ta­čiau tai ne­pra­sly­do...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis ne­sma­giai pra­si­dė­jo vie­nam mo­pe­do vai­ruo­to­jui ir prie au­to­mo­bi­lio „Au­di“ vai­ro sė­dė­ju­siam vy­rui – su­si­dū­rus šioms trans­por­to prie­mo­nėms, vie­nam...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (AAD) pra­ne­šė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­sta­ty­tas kil­po­mis žvė­ris gau­dęs vy­ras. Penk­ta­die­nį gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čia­me...Daugiau

balandžio 30, Ketvirtadienis, 2020

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas šią sa­vai­tę pa­skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį vy­rams, su­si­bū­ru­siems į or­ga­ni­zuo­tą gru­pę ir į Plun­gę pla­na­vu­siems par­ga­ben­ti la­bai di­de­lį...Daugiau

balandžio 30, Ketvirtadienis, 2020

Ba­lan­džio vi­du­y­je Plun­gės apy­lin­kės teis­mas dėl na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mo nu­tei­sė Vir­gi­ni­jų Maz­ri­mą (gim. 1981 m.). Šis plun­giš­kis vie­na­me an­ga­re, esan­čia­me...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Pa­na­šu, kad elek­tros tin­klų dar­buo­to­ju pri­sis­ta­ti­nė­jęs ir ne­ma­žas su­mas iš pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių pa­si­sa­vi­nęs suk­čius su­lauks at­pil­do: Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tai pra­ne­šė, kad...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį pa­kliu­vo ži­no­mas fo­to­gra­fas, plun­giš­kis Mar­ty­nas Gal­di­kas (gim.1981 m.). Jo veiks­mai trak­tuo­ti kaip įžū­lūs ir van­da­liš­ki, pa­si­reiš­kę fi­zi­nio...Daugiau

Skaitomiausi