Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

kovo 15, Sekmadienis, 2020

„Ar įmo­nės va­do­vui trūks­ta at­sa­ko­my­bės jaus­mo, ar jam nu­si­spjau­ti į ga­li­mas vi­sam Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­nui pra­žū­tin­gas pa­sek­mes?“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Ko­vo 10 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo labai emo­cin­gas. Ypač kai bu­vo ap­ta­ria­mas klau­si­mas dėl Spor­to plėt­ros pro­gra­mos...Daugiau

kovo 13, Penktadienis, 2020

Sie­kiant su­val­dy­ti ko­ro­na­vi­ru­so grės­mes, Lie­tu­vo­je va­sa­rio 26 die­ną pa­skelb­ta vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, o kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta įver­tin­ti pa­si­ren­gi­mą su­val­dy­ti...Daugiau

kovo 13, Penktadienis, 2020

Plun­gė­je plin­ta ne tik gri­pas, bet ir eks­per­tų „lan­gų tik­ri­ni­mas“. Jei pir­mas jus pa­gul­dys į lo­vą, ant­ra­sis – pa­liks ne...Daugiau

kovo 13, Penktadienis, 2020

„Tai prie di­džio­sios NORF-os ne­be­sta­tys Je­ho­vos liu­dy­to­jų mal­dos na­mų? Per­nai va­sa­rą dėl tų sta­ty­bų di­džio­ji da­lis A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jų...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Di­de­lį at­gar­sį su­kė­lęs nu­si­kal­ti­mas, kai plun­giš­kis Ar­tū­ras Čiu­že­lis (gim. 1963 m.) per­nai ge­gu­žę su­ba­dė pa­žįs­ta­mą Nor­ber­tą Nar­mon­tą (gim. 1983 m.)...Daugiau

kovo 6, Penktadienis, 2020

Tur­būt tai pir­mas kar­tas Plun­gės sa­vi­val­dos (ir ne tik) is­to­ri­jo­je, kai ga­li­mo pa­vo­jaus aki­vaiz­do­je vie­toj pa­gal­bos žmo­nėms val­džia ne­ria į...Daugiau

kovo 2, Pirmadienis, 2020

Ker­ta­mi me­džiai Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke (ŽNP) su­lau­kė Plun­gės ža­lių­jų klu­bo dė­me­sio. Klau­sia­ma, ko­dėl ker­ta­ma ply­nai, kiek bus iš­kirs­ta, kur ke­liaus...Daugiau

kovo 2, Pirmadienis, 2020

TRATC: dėl by­los brangs rin­klia­va; „Veis­tas“: kan­try­bė dėl po­li­ti­nių žai­di­mų ir ne­ūkiš­ku­mo iš­se­ko Pra­ėju­sią sa­vai­tę į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją žur­na­lis­tus bei...Daugiau

vasario 28, Penktadienis, 2020

Įmo­nės di­rek­to­riaus kon­kur­sas tei­sė­tas, juo tu­rė­tų tap­ti Gin­tas Or­da Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­dy­tų, jog tarp Lie­tu­vos paš­to ir Plun­gės au­to­bu­sų...Daugiau

vasario 23, Sekmadienis, 2020

„Ar ži­no­te, kad į Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą (TRATC) be kon­kur­so pri­im­tas Ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko sū­nus Os­val­das?“ –...Daugiau

vasario 19, Trečiadienis, 2020

Iš pa­ža­dų mai­šo li­ko tik šnipš­tas. Taip ga­li­ma įver­tin­ti Plun­giš­kių drau­gi­jos spren­di­mą at­si­sa­ky­ti pa­gal pa­nau­dą 10 me­tų gau­tą Plun­gės dva­ro...Daugiau

Skaitomiausi