Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Penk­ta­die­nio po­pie­tę žmo­nės bū­re­liais ke­lia­vo į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šą­ją bib­lio­te­ką, ku­rio­je plun­giš­kiai Bro­nis­lo­vas Po­cius ir Ri­man­tas Ben­do­rius pri­sta­tė...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Ko­vo 9 die­ną Vai­kų bib­lio­te­kos kū­ry­bos pa­lė­pė­je vy­ko bai­gia­ma­sis ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vių kal­bos die­noms. Tą­dien ati­da­ry­ta plun­giš­kiams gra­žiau­sių žo­džių ir...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Tra­di­ciš­kai Plun­gės LIONS klu­bas lab­da­ros ir pa­ra­mos kon­cer­tą or­ga­ni­zuo­ja per Me­la­gių die­ną, bet šiais me­tais ren­gi­nys su­pla­nuo­tas sa­vai­te vė­liau –...Daugiau

1 19 20 21
Skaitomiausi