Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

„Naujas Plungės baseinas“

„Ir taip bus po kiek­vie­no lie­taus…“, „Tu­rės Plun­gė du vie­na­me – ir tu­ne­lį, ir ba­sei­ną.“ „Ir čiuo­žyk­lą deng­tą!“ – juo­kau­ja so­cia­li­nia­me tin­kle plun­giš­kiai.

Spa­lio 12-ąją, po gau­saus lie­taus, il­gai lau­kia­mas ir jau bai­gia­mas įreng­ti tu­ne­lis po ge­le­žin­ke­liu… pa­tvi­no.
Tai pa­ste­bė­ję plun­giš­kiai ne juo­kais iš­si­gan­do: jei taip bus kas­kart po gau­ses­nio kri­tu­lių kie­kio, tai kam tas tu­ne­lis iš­vis rei­ka­lin­gas?
„Kaž­kur pra­skai­čiuo­ta pro ša­lį. O da­bar tik kon­sta­ta­vo: Ai, čia dar ir ly­ja?“, – ra­šė Ne­ri­jus, ir tuoj pat su­lau­kė ki­to plun­giš­kio at­sa­ko: „Iš anks­to bu­vo ži­no­ma, kad ly­ja…“
Pyk­čio ne­slė­pė Ge­na­di­jus G.: „Pra­va­žiuo­jan­čio trau­ki­nio lau­kėm iki pu­sės va­lan­dos, o kol iš­nyks van­duo – vi­są tri­mest­rą!“
Go­da Š., pa­si­bai­sė­ju­si vaiz­du, ra­šė: „Už tiek pi­ni­gų bu­vo ga­li­ma gat­ves iš­as­fal­tuo­ti, nes grei­tai bus bai­siau nei žvyr­ke­liai – lo­pas ant lo­po ir dar lo­pas“.
Ki­ti ban­dė ne­pra­ras­ti hu­mo­ro jaus­mo.
Štai Vai­da Š. siū­lė ne­liū­dė­ti: „Juk ba­sei­no ne­tu­ri­te. Da­bar bus!“ O Man­tas M. siū­lė į vis­ką žiū­rė­ti op­ti­mis­tiš­kai: „Vis­kas bus ge­rai, rei­kia pa­tir­ties sem­tis iš Rus­niškių“.
Kai kas siū­lė vy­riš­kai pri­pa­žin­ti klai­das ir „at­si­sta­ty­din­ti su vi­su ba­sei­nu“. Ta­čiau čia pat su­lau­kė Mo­des­to M. re­pli­kos: „Bai­kit! Juk jau ži­no­mas se­kan­tis pro­jek­tas – lie­taus sis­te­mų mo­der­ni­za­ci­ja…“
Dar kai kas ste­bė­jo­si, ko­dėl ne­su­vei­kė siur­bliai, tu­rin­tys pa­ša­lin­ti van­de­nį…
Juo­kas juo­kais, ta­čiau rei­kia ti­kė­tis, kad gruo­dį tu­rin­tis pra­dė­ti veik­ti tu­ne­lis gal ne­be­pa­plūs po kiek­vie­no di­des­nio lie­taus, ir plun­giš­kiai bei mies­to sve­čiai ga­lės juo be pro­ble­mų va­ži­nė­ti.

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai