Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Ku­liš­kiai šven­tė mies­te­lio ju­bi­lie­jų

Šie­met vie­na ma­žų­jų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nių yra ir Ku­lių mies­te­lis. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ku­liš­kiai ir mies­te­lio sve­čiai links­mai šven­tė Ku­lių 230-ies me­tų ju­bi­lie­jų, o sek­ma­die­nį rin­ko­si į Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės at­lai­dų mi­šias.

Šeš­ta­die­nio ry­tą į var­žy­bas prie Ku­lių tven­ki­nio sku­bė­jo žve­jai. Pir­mo­sioms var­žy­boms pa­si­bai­gus ir pa­si­džiau­gus lai­mi­kiu, es­ta­fe­tė per­duo­ta orien­ta­vi­mo­si spor­to mė­gė­jams. Prieš­piet mies­te­lis bu­vo ku­pi­nas spal­vų ir šyp­se­nų: su­reng­ta šven­ti­nė ei­se­na, vai­ni­kuo­ta iš­kil­min­go Ku­lių mies­te­lio šven­tės ati­da­ry­mo.
Šven­tės me­tu veik­los ir pra­mo­gų ga­lė­jo ras­ti kiek­vie­nas. Su­reng­ta ne vie­na spor­to rung­tis: sta­lo te­ni­so, krep­ši­nio 3 prieš 3, bai­da­rių var­žy­bos, fut­bo­lo aikš­tė­je su­si­run­gė Ku­lių ir Ka­le­ti (Lat­vi­ja) mies­te­lio ko­man­dos. Iš­tver­mę ir jė­gą įvai­rio­se links­mo­se rung­ty­se ga­lė­jo iš­ban­dy­ti su­au­gu­sie­ji, o ma­žie­ji pra­mo­ga­vo „Vai­kų kie­me“ bei jė­gas iš­ban­dė „Dart­bo­lo“ rung­ty­je, pri­pu­čia­mų kliū­čių ruo­že, sli­di­nė­da­mi. Ati­duo­ta duok­lė ir me­nams. Su­si­rin­ku­sie­ji ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti tau­to­dai­lės pa­ro­dą kul­tū­ros cen­tre bei fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą par­ke. Te­at­ro mė­gė­jus su­bū­rė spek­tak­lis vi­sai šei­mai „Kan­dis“. Ro­dy­ta fil­mų apie mies­te­lį: re­ži­sie­riaus V. Pup­laus­kio apy­brai­ža apie Ku­lius bei fil­mas „Mū­sų mies­te­liai. Ku­liai“.
Ne­trū­ko ir svei­ki­ni­mų bei pa­dė­kų. Su ku­liš­kiais švęs­ti at­vy­ko Plun­gės sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma ir Jo­nas Var­ka­lys.
Ap­do­va­no­ti ne tik spor­ti­nių rung­čių nu­ga­lė­to­jai, šven­ti­nės ei­se­nos da­ly­viai, tarp­tau­ti­nių fut­bo­lo var­žy­bų lai­mė­to­jai, bet ir še­ši – du ber­niu­kai ir 4 mer­gai­tės – se­niū­ni­jo­je gi­mę ma­žy­liai bei bū­rys gra­žiau­siai tvar­ko­mų so­dy­bų šei­mi­nin­kų. Už gra­žiau­siai tvar­ko­mas so­dy­bas pa­dė­kų su­lau­kė Ire­na ir Zig­mas But­kai, Ma­ry­tė ir Po­vi­las Jun­du­lai, Ire­na Kir­klie­nė ir Da­nu­tė Meš­kaus­kie­nė. Šie­met gra­žiau­siai tvar­ko­mos ūki­nin­ko so­dy­bos ti­tu­las pri­klau­so Ra­mu­tei ir Vy­tau­tui Ru­be­žiams, o ge­riau­siai tvar­ko­mo ūkio – Dan­gi­ru­tai ir Mi­ko­lui Nar­mon­tams. Gra­žiau­siai se­no­vi­nę so­dy­bą vien­kie­my­je tvar­ko Zo­fi­ja Mil­da Lū­žai­tė.
Po svei­ki­ni­mų ir ap­do­va­no­ji­mų lie­taus ku­liš­kių lau­kė iš­kil­min­gas mo­men­tas – Ku­lių kraš­to gar­bės pi­lie­čio var­das su­teik­tas Gied­ru­tei Idze­lie­nei. Šiau­liuo­se gi­mu­si Gied­ru­tė Idze­lie­nė nuo 1973 meų rug­pjū­čio pra­dė­jo dirb­ti Ku­liuo­se: Ku­lių vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, de­šimt me­tų va­do­va­vo Ku­lių mu­zi­kos mo­kyk­lai. Bū­rė mo­ki­nius į an­sam­blius, ruo­šė vai­kus kon­kur­sams. Va­do­va­vo cho­rams – jau­nu­čių, jau­nių, miš­riam, ku­rie Ku­liams do­va­no­jo ne­ma­žai lai­mė­ji­mų. G. Idze­lie­nė – veik­li, vi­sad be­si­šyp­san­ti me­ni­nių ren­gi­nių oga­ni­za­to­rė ir da­ly­vė, tik­rai pel­ny­tai ga­vu­si mies­te­lį gar­si­nan­čio gar­bės pi­lie­čio var­dą.
O ko­kia šven­tė be mu­zi­kos! Jos Ku­liuo­se ne­trū­ko. Ma­žo­sios Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ju­bi­lie­jų šven­čian­čius ku­liš­kius ir mies­te­lio sve­čius šeš­ta­die­nio va­ka­rą links­mi­no Sta­no ir Zvon­kus, Ry­tis Ci­ci­nas su gru­pe „Ro­ka­da“, gru­pė „Tau­ti­nis bran­das“. Po šven­ti­nio kon­cer­to dan­gų nu­švie­tė įspū­din­gas fe­jer­ver­kas, o ne­no­rin­tys skirs­ty­tis ga­lė­jo šok­ti nak­ti­nė­je dis­ko­te­ko­je.
Po triukš­min­go, nuo­tai­kin­go ir links­mo šeš­ta­die­nio lau­kė ra­mus bet ne ma­žiau šven­tiš­kas sek­ma­die­nis. Vi­dur­die­nį ku­liš­kius ir mies­te­lio sve­čius su­bū­rė tra­di­ci­niai Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės at­lai­dai. Mi­šių sve­čiai – de­ka­nas ka­nau­nin­kas Jo­nas Pau­laus­kas ir Gargž­dų baž­ny­čios Su­mos cho­ras.

Komentarai
Kiti straipsniai