Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

MKL jaunių U-18 merginų čempionato finišas plungiškėms vainikuotas sidabru

Ko­vo 16–17 die­no­mis Pa­lan­go­je vy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos jau­nių U-18 mer­gi­nų (gim. 2000 ir jau­nes­nių) krep­ši­nio čem­pio­na­to B di­vi­zio­no fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bos.

Pus­fi­na­ly­je Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ko­man­da, va­do­vau­ja­ma tre­ne­rės Edi­tos La­pie­nės, su­si­ti­ko su Pa­lan­gos spor­to cen­tro ko­man­da. Gau­siai iš­ti­ki­mų sir­ga­lių pa­lai­ko­mos plun­giš­kės pa­tei­si­no ge­riau­siai be­si­gi­nan­čios ko­man­dos var­dą (984:641) ir lai­mė­jo rung­ty­nes re­zul­ta­tu 68:48. Re­zul­ta­ty­viau­siai plun­giš­kių gre­to­se žai­dė Pa­tri­ci­ja Bie­čiū­tė (28 taš­kai, 11 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), Eve­li­na Raz­gu­tė (17 t., 8 a. k.) ir Sa­man­ta Mo­tu­žy­tė (10 t., 10 a. k.). Po 4 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus at­li­ko Ras­vi­ta Ge­dei­ky­tė ir Kor­ne­li­ja Mi­nei­kai­tė.
Fi­na­las vy­ko per­mai­nin­gai. Pir­mą­ją var­žy­bų pu­sę do­mi­na­vo plun­giš­kės, įgi­ju­sios 12 taš­kų pra­na­šu­mą. Po il­go­sios per­trau­kos Ma­ri­jam­po­lės ŽSM ko­man­da iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą ir pra­si­dė­jo ko­va taš­kas į taš­ką. Pa­si­bai­gus var­žy­bų lai­kui, švies­len­tė­je de­gė re­zul­ta­tas 56:54. Te­ko pri­pa­žin­ti var­žo­vių pra­na­šu­mą. Re­zul­ta­ty­viau­siai šio­se var­žy­bo­se žai­dė Ras­vi­ta Ge­dei­ky­tė (14 taš­kų), Sa­man­ta Mo­tu­žy­tė (13 tšk.). Dau­giau­siai ka­muo­lių at­ko­vo­jo Eve­li­na Raz­gu­tė (13) ir Ro­si­ta Rai­šuo­ty­tė (10). Pa­tri­ci­ja Bie­čiū­tė at­li­ko 6 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus.
Tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo Pa­lan­gos SC ko­man­da, re­zul­ta­tu 72:54 įvei­ku­si Aly­taus SRC-II ko­man­dą.
Į sim­bo­li­nį čem­pio­na­to pen­ke­tą bu­vo iš­rink­ta Plun­gės SRC ko­man­dos ka­pi­to­nė Pa­tri­ci­ja Bie­čiū­tė. Ko­man­dai bu­vo įteik­ta pri­si­mi­ni­mo tau­rė, o ko­man­dos žai­dė­joms – si­dab­ro me­da­liai!
Svei­ki­na­me Plun­gės SRC ko­man­dos tre­ne­rę ir žai­dė­jas su pui­kiu se­zo­nu ir iš­ko­vo­tais si­dab­ro me­da­liais!

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai