Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

RUBRIKA: trumpai

balandžio 24, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 14-osios va­ka­re, apie pu­sę aš­tuo­nių, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, jog Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, Juo­dei­kių kai­me, Šiau­lių plen­to...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 12-osios pa­va­ka­rę, apie 16 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­ne, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ava­ri­ją su­kė­lė kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio „MAN“ vai­ruo­to­jas. 45 me­tų vy­ras re­mon­tuo­ja­mo...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Kaip in­for­ma­vo UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ja Si­mo­na Ta­mu­lie­nė, stai­ga at­ši­lus orams ir lau­ko oro tem­pe­ra­tū­rai per­ko­pus de­šim­ties laips­nių...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Dar vi­sai ne­se­niai Eu­ro­pos Par­la­men­tas pa­siū­lė ini­cia­ty­vą, kad aš­tuo­nio­li­kos su­lau­kę as­me­nys po Eu­ro­pą ga­lė­tų ke­liau­ti ne­mo­ka­mai. Kaip sa­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ne­įpras­tas „lai­mi­kis“ sek­ma­die­nį bu­vo iš­trauk­tas iš tven­ki­nio Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Sė­le­nių kai­me – po to, kai vie­nas ūki­nin­kas pra­ne­šė, kad jo...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ba­lan­džio 5 die­ną vie­šo­jo­je erd­vė­je iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas, jog Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei dėl pa­žei­di­mų nu­ro­dė nu­trauk­ti 726...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ba­lan­džio 4 die­ną, apie 11 val., Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, il­gą lai­ką kruopš­čiai ste­bė­ję ap­lin­ki­nius miš­kus, kai­my­ni­nia­me Plun­gės ra­jo­ne, Le­ke­mės...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ko­vo 28 die­ną pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) fi­nan­sa­vi­mo...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Ko­vo 29-osios po­pie­tę Bab­run­go slė­nio est­ra­do­je vy­ko grio­vi­mo dar­bai. Ne, kol kas čia ne­vyk­do­mas joks sta­ty­bos pro­jek­tas – tie­siog pa­siau­tė­jo...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Be­si­bai­giant pir­ma­jam pa­va­sa­rio mė­ne­siui, Tve­rų spor­to klu­bas „Vy­kin­tas“ ant Tve­rų tven­ki­nio suor­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nes po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas. Var­žy­bos su­trau­kė gau­sų bū­rį...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

2018 me­tų gruo­džio mėn. Klai­pė­dos AVPK Plun­gės r. PK bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo bei ne­tei­sė­to pa­te­ki­mo...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ne­ra­miai, tar­si baikš­tus zui­kis, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis gy­ve­no Ša­tei­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas A. E. (gim. 1989 m.). Prieš mė­ne­sį nu­teis­tas už nu­si­kal­ti­mą,...Daugiau

Skaitomiausi