Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

RUBRIKA: trumpai

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Be­si­bai­giant pir­ma­jam pa­va­sa­rio mė­ne­siui, Tve­rų spor­to klu­bas „Vy­kin­tas“ ant Tve­rų tven­ki­nio suor­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nes po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bas. Var­žy­bos su­trau­kė gau­sų bū­rį...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

2018 me­tų gruo­džio mėn. Klai­pė­dos AVPK Plun­gės r. PK bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo bei ne­tei­sė­to pa­te­ki­mo...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ne­ra­miai, tar­si baikš­tus zui­kis, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis gy­ve­no Ša­tei­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas A. E. (gim. 1989 m.). Prieš mė­ne­sį nu­teis­tas už nu­si­kal­ti­mą,...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 20-ąją vy­kusiame Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos jung­ti­nio Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­dyje aištrios kritikos strėlės...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­tas, po­sė­džia­vęs ko­vo 21 die­ną, pri­ta­rė gais­ri­nio au­to­mo­bi­lio pir­ki­mui. To­kį pra­šy­mą pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 19–20 die­no­mis ap­link Var­ka­liuo­se esan­tį kiau­lių kom­plek­są UAB „DGE Bal­tic Soil and En­vi­ron­ment“ at­li­ko hid­ro­ge­o­lo­gi­nį ty­ri­mą – pa­ė­mė po­že­mi­nio...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (VPK KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ko­vo 21-osios po­pie­tę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Ša­tei­kių kai­me esan­čią V. M. me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nę UAB „Žal­me­dis“. Pra­neš­ta, kad de­ga...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio ini­cia­ty­va 2018 m. ko­vo 11 die­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Ko­vo 12 die­ną LR Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys kar­tu su Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­ne LR Sei­me ati­da­rė fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą,...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Jau ra­šė­me, jog va­sa­rio pra­džio­je Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą sta­ty­bos dar­bų įmo­nei „Pil­ka­sis gra­ni­tas“. Ko­vo 7 die­ną Tel­šių...Daugiau

1 30 31 32
Skaitomiausi