Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

RUBRIKA: teisėsauga

gruodžio 10, Antradienis, 2019

Žie­miš­ką ant­ra­die­nio po­pie­tę Plun­gė­je, pa­grin­di­nė­je mies­to gat­vė­je, įvy­ko skau­di eis­mo ne­lai­mė – ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų per­ėjo­je bu­vo par­trenk­tas gar­baus am­žiaus vy­riš­kis....Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko lap­kri­čio 27-osios va­ka­rą ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai: pus­am­žis vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo be­si­su­kan­tį jau­ną vai­ruo­to­ją, pas­ta­ra­sis su sa­vo au­to­mo­bi­liu nu­skri­do...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Į smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je da­bar re­a­guo­ja­ma žai­biš­kai: už­te­ko plun­giš­kiui Vy­tau­tui Nor­bu­tui (gim. 1981 m.) vie­ną kar­tą trenk­ti su­gy­ven­ti­nei per skruos­tą,...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Šeš­ta­die­nio ry­tą prie va­di­na­mo „Nor­fos“ tven­ki­nu­ko, esan­čio tarp Pa­lan­kės ir Rie­ta­vo gat­vių, at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Pa­aiš­kė­jo, jog van­dens tel­ki­ny­je ras­tas...Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Kur svai­ga­lai, ten ir kon­flik­tai. Bum­blių šei­my­nė­lė iš Ku­lių se­niū­ni­jos Šie­mu­lių kai­mo nuo­lat tu­ri rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga: na­muo­se, kur gy­ve­na...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Al­sė­džių se­niū­ni­jos Diš­lių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ma­la­kaus­kis (gim. 1969 m.) va­sa­ros pa­bai­go­je ža­dė­jo taip švęs­ti sa­vo pen­kias­de­šimt­me­tį, kad sve­čiai, ko...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Di­de­lis gais­ras lap­kri­čio 14-osios nak­tį plyks­te­lė­jo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, cen­tri­nė­je Gar­dų aikš­tės gat­vė­je. Ten už­si­de­gė me­di­nis na­mas, kur ne vie­ne­rius...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Gir­tas BMW vai­ruo­to­jas sek­ma­die­nio va­ka­rą Plun­gė­je su­kė­lė ava­ri­ją: at­si­tren­kė į „Peu­ge­ot“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o po smū­gio dar rė­žė­si į „for­dą“....Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Ke­tu­rios ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­los ir bau­dos iki šim­to eu­rų dėl ka­ro prie­vo­li­nin­ko pa­rei­gos ne­vyk­dy­mo plun­giš­kio Ka­zi­mie­ro Ber­žons­kio (gim. 1998 m.)...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

Vie­ną šių me­tų va­sa­ros va­ka­rą ke­ly­je Rietavas–Lioliai–Mažieji Mos­tai­čiai, ties Mi­žui­kių kai­mu, į grio­vį nu­lė­kė ir ver­tė­si To­mo Pet­ki­nio (gim. 1992...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

No­ras iš­ger­ti pi­giau kar­tais ga­li kai­nuo­ti la­bai bran­giai. Tai ga­li pa­tvir­tin­ti Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas Al­gir­das Riau­ka, įkliu­vęs pa­rei­gū­nams su na­mi­ne...Daugiau

Skaitomiausi