Antradienis, 2024 m. vasario 27 d.

RUBRIKA: teisėsauga

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Pa­na­šu, kad elek­tros tin­klų dar­buo­to­ju pri­sis­ta­ti­nė­jęs ir ne­ma­žas su­mas iš pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių pa­si­sa­vi­nęs suk­čius su­lauks at­pil­do: Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tai pra­ne­šė, kad...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį pa­kliu­vo ži­no­mas fo­to­gra­fas, plun­giš­kis Mar­ty­nas Gal­di­kas (gim.1981 m.). Jo veiks­mai trak­tuo­ti kaip įžū­lūs ir van­da­liš­ki, pa­si­reiš­kę fi­zi­nio...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Sau­sio pa­bai­go­je su na­mi­ne deg­ti­ne įkliu­vęs Ksa­ve­ras Mar­tin­kus (gim. 1962 m.) ba­lan­džio pra­džio­je su­ži­no­jo teis­mo spren­di­mą. Bu­vo ras­tas ir „bra­vo­rė­lis“,...Daugiau

balandžio 20, Pirmadienis, 2020

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) aki­ra­tin pa­kliu­vo dvi au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­duo­tu­vės, esan­čios Plun­gės mies­te. Pra­ne­ša­ma, jog FNTT Klai­pė­dos...Daugiau

balandžio 20, Pirmadienis, 2020

Ar bu­vo tas plun­giš­kis „nu­ė­jęs į kai­rę“, ar ne – čia jau jo pa­ties rei­ka­las, bet vy­riš­kio su­gy­ven­ti­nei toks ga­li­mas...Daugiau

balandžio 20, Pirmadienis, 2020

Ko­vo 31 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­vie­ši­no 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą. Kaip ži­nia, po teis­mų re­for­mos, nuo 2018 me­tų, į...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Pas­ta­ruo­ju me­tu Plun­gės ra­jo­no Grum­blių kai­mo gy­ven­to­jai yra ir iš­si­gan­dę, ir pik­ti: vie­nas po ki­to mirš­ta jų my­li­mi au­gin­ti­niai –...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Ant­ra­die­nio, ba­lan­džio 7-osios, va­ka­rą eis­mo įvy­kis už­fik­suo­tas ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, kur yra ke­lias į Pla­te­lius, Pa­uoš­nių kai­me. Su­si­dū­rus au­to­mo­bi­liams, su­žeis­ta mo­te­ris....Daugiau

balandžio 10, Penktadienis, 2020

Ka­ran­ti­nas ko­re­guo­ja ir teis­mų dar­bą. Ba­lan­džio 3 d. ry­tą pa­skelb­tas ver­dik­tas vi­suo­me­nę su­krė­tu­sio­je plun­giš­kės Ie­vos Straz­daus­kai­tės žiau­raus nu­žu­dy­mo by­lo­je. Nuosp­ren­dį...Daugiau

balandžio 10, Penktadienis, 2020

Dvi­de­šim­tas teis­mo nuosp­ren­dis. Da­bar jau toks kri­mi­na­li­nis ba­ga­žas vel­ka­si iš pas­kos šiau­lie­čiui Min­dau­gui Ko­vie­rai (gim. 1991 m.). Prieš dvi sa­vai­tes...Daugiau

balandžio 10, Penktadienis, 2020

Ši ava­ri­ja ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ne­to­li va­di­na­mo­sios Trui­kių žie­di­nės san­kry­žos, įvy­ko dar per­nai va­sa­rą, ta­čiau bau­džia­mo­ji by­la kal­ti­nin­kui Lai­mo­nui Ston­čiui Plun­gės...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Sa­ko­ma, jei tu­ri me­tų, tai tu­rėk ir pro­to. De­ja, sep­tin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis plun­giš­kis ko­vo 30-ąją pro­tą bu­vo už­py­lęs al­ko­ho­liu, tad...Daugiau

Skaitomiausi