Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

RUBRIKA: teisėsauga

balandžio 10, Penktadienis, 2020

Dvi­de­šim­tas teis­mo nuosp­ren­dis. Da­bar jau toks kri­mi­na­li­nis ba­ga­žas vel­ka­si iš pas­kos šiau­lie­čiui Min­dau­gui Ko­vie­rai (gim. 1991 m.). Prieš dvi sa­vai­tes...Daugiau

balandžio 10, Penktadienis, 2020

Ši ava­ri­ja ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ne­to­li va­di­na­mo­sios Trui­kių žie­di­nės san­kry­žos, įvy­ko dar per­nai va­sa­rą, ta­čiau bau­džia­mo­ji by­la kal­ti­nin­kui Lai­mo­nui Ston­čiui Plun­gės...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Sa­ko­ma, jei tu­ri me­tų, tai tu­rėk ir pro­to. De­ja, sep­tin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis plun­giš­kis ko­vo 30-ąją pro­tą bu­vo už­py­lęs al­ko­ho­liu, tad...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Ko­vo 29-osios pa­ry­čiais, apie 4.15 val., ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai sku­bė­jo į Tve­rų se­niū­ni­jo­je esan­tį Pa­na­va­džio kai­mą. Pra­neš­ta, kad de­ga dvie­jų aukš­tų...Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai link Ku­lių mies­te­lio iš­sku­bė­jo ga­vę pi­lie­tiš­ko as­mens pra­ne­ši­mą, jog įtar­ti­nas as­muo su „Opel Za­fi­ra“ la­bai jau pa­vo­jin­gai vai­ruo­ja...Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Aukš­čiau­sias teis­mas pa­dė­jo taš­ką bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl Jo­no Mu­ra­lio pa­skleis­tos tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čios ir Bo­les­lo­vą Ba­ta­vi­čių že­mi­nan­čios in­for­ma­ci­jos: J. Muralis kal­tas....Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Sep­ty­nis kar­tus pra­ei­ty­je teis­tas plun­giš­kis Žyd­rū­nas Damb­raus­kas (gim. 1974 m.), be ki­tų nu­si­kal­ti­mų, jau bu­vo smur­ta­vęs prieš su­gy­ven­ti­nę, bet iš­va­dų...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Ko­vo 12 die­ną bu­vo pa­skelb­tas teis­mo nuosp­ren­dis Ed­ga­rui Ba­go­čiui (gim. 1992 m.). Jau­nas vy­ras per­nai ru­de­nį šiur­pi­no vie­nos Al­sė­džių par­duo­tu­vės...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Nuo­lat kar­to­ja­mos tai­syk­lės, jog ka­ran­ti­no ne­si­lai­kan­tys as­me­nys ir įmo­nės ga­li bū­ti bau­džia­mi įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka, jog esant ka­ran­ti­nui, drau­džia­ma bur­tis...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Ko­vo 19 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą ver­sli­nin­ko Ro­mu­al­do Ru­pei­kos (gim. 1966 m.) at­žvil­giu. Vy­ras pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, nes...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Kar­tais pa­si­sė­dė­ji­mas su kai­my­nais prie bu­te­lio ga­li baig­tis li­go­ni­nė­je. Vie­no to­kio nu­ti­ki­mo ap­lin­ky­bes ne­se­niai iš­nar­plio­jo Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ir pa­skel­bė...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Ko­ro­navi­ru­sas žmo­nėms pra­de­da kel­ti pa­ni­ką. Iš už­sie­nio grį­žęs ir su­ne­ga­la­vęs var­ka­liš­kis (gim. 1978 m.) taip ne­no­rė­jo į li­go­ni­nę, kad nuo...Daugiau

Skaitomiausi