Antradienis, 2024 m. vasario 27 d.

RUBRIKA: sportas

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Plun­gė­je kas­met vis po­pu­lia­rė­jan­tis mo­te­rų fut­bo­las ge­gu­žės 25-ąją vėl su­kvie­tė plun­giš­kius bei mies­to sve­čius į nuo­sta­bią šven­tę. Į ją su­gu­žė­jo...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Sa­vait­ga­lį Len­ki­jos Vroc­la­vo mies­te vy­kęs Eu­ro­pos 16–18 m. jau­nių čem­pio­na­tas bu­vo itin sėk­min­gas Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin klu­bo „SHODAN“ auk­lė­ti­nei Guo­da...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vy­rų tin­kli­nio ko­man­da neseniai vyko į tarp­tau­ti­nį tin­kli­nio tur­ny­rč Gul­be­nės mies­te, Lat­vi­jo­je. Iki 35-erių me­tų am­žiaus gru­pė­je da­ly­va­vo...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Pra­ėju­sį ant­ra­die­nį, ge­gu­žės aš­tun­tą­ją, į Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ją rinkosi orien­ta­vi­mo­si spor­to entuziastai. Var­žy­bų tiks­las – iš­aiš­kin­ti...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Šie­met Lie­tu­vos ma­žų mies­te­lių krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te star­ta­vo 40 ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos. Į čem­pio­na­tą įsi­trau­kė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ko­man­da....Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

SHARP eli­ti­nės jau­nių ly­gos ket­vir­to­sios sa­vai­tės žai­dė­ju pri­pa­žin­tas vi­du­rio gy­nė­jas iš Plun­gės – Dei­man­tas Kon­te­nis. 17-me­tis gi­na Pa­ne­vė­žio FA-SG-FK „Pa­ne­vė­žio“...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 16 die­ną Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų sta­lo te­ni­so fi­na­li­nės var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ko­vo 16–17 die­no­mis Pa­lan­go­je vy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos jau­nių U-18 mer­gi­nų (gim. 2000 ir jau­nes­nių) krep­ši­nio čem­pio­na­to B di­vi­zio­no...Daugiau

1 4 5 6
Skaitomiausi