Penktadienis, 2023 m. sausio 27 d.

RUBRIKA: sportas

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Pra­ėju­sį ant­ra­die­nį, ge­gu­žės aš­tun­tą­ją, į Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ją rinkosi orien­ta­vi­mo­si spor­to entuziastai. Var­žy­bų tiks­las – iš­aiš­kin­ti...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Šie­met Lie­tu­vos ma­žų mies­te­lių krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te star­ta­vo 40 ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos. Į čem­pio­na­tą įsi­trau­kė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ko­man­da....Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

SHARP eli­ti­nės jau­nių ly­gos ket­vir­to­sios sa­vai­tės žai­dė­ju pri­pa­žin­tas vi­du­rio gy­nė­jas iš Plun­gės – Dei­man­tas Kon­te­nis. 17-me­tis gi­na Pa­ne­vė­žio FA-SG-FK „Pa­ne­vė­žio“...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 16 die­ną Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų sta­lo te­ni­so fi­na­li­nės var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ko­vo 16–17 die­no­mis Pa­lan­go­je vy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos jau­nių U-18 mer­gi­nų (gim. 2000 ir jau­nes­nių) krep­ši­nio čem­pio­na­to B di­vi­zio­no...Daugiau

1 4 5 6
Skaitomiausi