Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

RUBRIKA: sportas

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras (SRC) spa­lio 4 die­ną or­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nį krep­ši­nio se­zo­no ati­da­ry­mą. Nuo­tai­kin­gas ir, ži­no­ma, spor­tiš­kas ren­gi­nys jau­nie­siems...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Rug­sė­jo 2-ąją Klaipėdoje, Va­ka­rų sta­lo te­ni­so aka­de­mi­jo­je, vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių, gi­mu­sių 2003–2006 me­tais, žai­dy­nių zo­ni­nės var­žy­bos. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir trys...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

Rug­pjū­čio 26 d. Rie­ta­ve vy­ko tra­di­ci­nė va­sa­ros už­bai­gi­mo spor­to šven­tė „Pa­ly­dint va­sa­rą 2018“. Orų prog­no­zės nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo, o ir...Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Rug­pjū­čio 12 d. tu­rė­jo vyk­ti lau­ko te­ni­so tur­ny­ras, ta­čiau dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų jis bu­vo nu­kel­tas į rug­pjū­čio 19 d....Daugiau

rugpjūčio 6, Pirmadienis, 2018

Tra­kuo­se bai­gė­si Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ris bu­vo itin sėk­min­gas Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ir­kluo­to­jams Gre­tai Ga­dei­ky­tei ir...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Pla­te­lių eže­re vy­ko bu­ria­vi­mo re­ga­ta Vir­gi­li­jaus Dre­vins­ko tau­rei lai­mė­ti. Krei­se­ri­nių jach­tų bu­ria­vi­mo re­ga­ta su­reng­ta jau aš­tun­tą kar­tą. V....Daugiau

liepos 7, Šeštadienis, 2018

Bir­že­lio 23–24 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me pui­kius re­zul­ta­tus de­monst­ra­vo ir Plun­gės spor­to ir...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Pra­ėjęs sa­vait­ga­lis ypač svar­bus ir ku­pi­nas iš­šū­kių bu­vo sep­ty­niems Plun­gės klu­bo „Ver­smė“ orien­ta­ci­nin­kams – vy­rai da­ly­va­vo Suo­mi­jo­je, Lah­ti mies­te, vy­ku­sio­se...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Plun­gė­je kas­met vis po­pu­lia­rė­jan­tis mo­te­rų fut­bo­las ge­gu­žės 25-ąją vėl su­kvie­tė plun­giš­kius bei mies­to sve­čius į nuo­sta­bią šven­tę. Į ją su­gu­žė­jo...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Sa­vait­ga­lį Len­ki­jos Vroc­la­vo mies­te vy­kęs Eu­ro­pos 16–18 m. jau­nių čem­pio­na­tas bu­vo itin sėk­min­gas Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin klu­bo „SHODAN“ auk­lė­ti­nei Guo­da...Daugiau

gegužės 31, Ketvirtadienis, 2018

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vy­rų tin­kli­nio ko­man­da neseniai vyko į tarp­tau­ti­nį tin­kli­nio tur­ny­rč Gul­be­nės mies­te, Lat­vi­jo­je. Iki 35-erių me­tų am­žiaus gru­pė­je da­ly­va­vo...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Pra­ėju­sį ant­ra­die­nį, ge­gu­žės aš­tun­tą­ją, į Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ją rinkosi orien­ta­vi­mo­si spor­to entuziastai. Var­žy­bų tiks­las – iš­aiš­kin­ti...Daugiau

Skaitomiausi