Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį Rie­ta­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio bib­lio­te­ko­je ra­šy­to­jas, kraš­to­ty­ri­nin­kas Pet­ras Turs­kis pri­sta­tė sa­vo nau­ją kny­gą „Rie­ta­vo kraš­tas: nuo Rie­ta­vo iki Sprau­dės...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je lap­kri­čio 16-osios vi­dur­die­nį pra­si­dė­jo ir po­rą va­lan­dų tru­ko Ge­o­ca­ching fil­mu­kų fes­ti­va­lis. Tai tra­di­ci­nis ren­gi­nys, vyks­tan­tis vi­sa­me pa­sau­ly­je...Daugiau

lapkričio 29, Penktadienis, 2019

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras mi­nė­jo gra­žią su­kak­tį – 70-ies me­tų ju­bi­lie­jų. Pil­na sa­lė žiū­ro­vų, me­no ko­lek­ty­vų na­rių iš­klau­sė...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos te­at­ras spek­tak­liu „To­bu­la po­ra“ pub­li­kai pri­sta­to šiuo­lai­kiš­kai in­ter­pre­tuo­tą gar­saus dra­ma­tur­go Eu­ge­ne Io­nes­co pje­sę „Klie­de­siai dviem“. Spek­tak­lio siu­že­tas...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą Tel­šių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da „Po­kal­biai su gam­ta IV“, ku­rio­je pri­sta­to­mi va­sa­rą Plun­gės ra­jo­ne vy­ku­sio me­ni­nin­kų ple­ne­ro...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Lap­kri­čio 6-ąją, tre­čia­die­nį, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Oku­pa­ci­jų ir lais­vės ko­vų mu­zie­jaus pa­reng­ta...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

Lap­kri­čio 7-osios va­ka­rą Plun­gės kul­tū­ros cen­tre jau 26-ą kar­tą vy­ko tra­di­ci­nė ra­jo­no kai­mo žmo­nių ir žem­dir­bių šven­tė. Jos me­tu bu­vo...Daugiau

lapkričio 15, Penktadienis, 2019

...kartais įdomes-niame, kartais geres-niame, kartais teisingesniame pasaulyje. Nors mūsų kasdieninis pasaulis – taip pat labai įdomus. Ypač jei jame yra...Daugiau

lapkričio 8, Penktadienis, 2019

Ne­se­niai Ro­kiš­ky­je vy­ko dvi­de­šim­to­ji res­pub­li­ki­nė me­džio dro­žė­jų dar­bų kon­kur­si­nė pa­ro­da Lion­gi­no Šep­kos (1907–1985) pre­mi­jai lai­mė­ti. Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je sa­vo dar­bus...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Dvi die­nas – spa­lio 25 ir 26 die­nas – 72 mies­tuo­se mais­to ne­pa­si­tu­rin­tiems au­ko­ti prašę Mais­to ban­ko sa­va­no­riai su­laukė ak­ty­ves­nio...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

Spa­lio mė­ne­sio pas­ku­ti­nį šeš­ta­die­nį Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je, Plokš­ti­nė­je, vy­ko įdo­maus for­ma­to, daug da­ly­vių su­trau­ku­sios orien­ta­vi­mo­si var­žy­bos „Pla­te­lių ro­gai­ning 2019“....Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Tra­di­ciš­kai rug­sė­jo pa­bai­go­je, per My­ko­li­nių šven­tę, ap­do­va­no­ja­mi gra­žiau­sių ir tvar­kin­giau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai, tvar­kin­giau­sias kai­mas bei gat­vė. Šie­met abu šie ap­do­va­no­ji­mai...Daugiau

Skaitomiausi