Trečiadienis, 2021 m. liepos 28 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

lapkričio 18, Trečiadienis, 2020

Plungės kultūros centras tęsia teatrinio veiksmo – kultūrinės edukacijos projekto ,,Atviras teatras 24“ renginius. Pastaruoju metu didžioji dalis veiklų persikėlė...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

„Jaunimo linija“ – viena ilgiausiai veikiančių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, įsikūrusių Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje ir kitąmet švęsianti 30 metų jubiliejų. Beveik...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka pri­si­dė­jo prie ini­cia­ty­vos „Pro­jek­tas „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va ir bib­lio­te­ka au­gi­na e. skau­tą“. Dviem Vai­kų bib­lio­te­kos skai­ty­to­jams...Daugiau

gegužės 4, Pirmadienis, 2020

Sa­vai­tės pra­džio­je Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP) pa­si­da­li­jo nau­jie­na, jog prieš ke­le­tą die­nų į aukš­tos pu­šies vir­šū­nę, ne­to­li vie­no eže­ro, įkel­tas...Daugiau

balandžio 24, Penktadienis, 2020

Šiltasis sezonas yra neįsivaizduojamas be grilio – pasitelkę specialią įrangą, galime praturtinti savo racioną naujais patiekalais ir kuriam laikui pamiršti...Daugiau

balandžio 24, Penktadienis, 2020

Smėlio dėžės – ideali vieta vaikų laisvalaikiui: juk būtent čia gaminami skaniausi smėlio pyragai ir statomos gražiausios pilys. Tačiau dauguma...Daugiau

balandžio 20, Pirmadienis, 2020

Pokeris - turbūt populiariausias kortų žaidimas visame pasaulyje. Nors žaisti jį teko, galbūt ne kiekvienam(-ai), tačiau visi tikrai žinome, kad...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Lie­tu­vos mies­tuo­se žy­dai pra­dė­jo kur­tis XIV am­žiu­je. Pir­miau­sia jie rū­pin­da­vo­si skly­pu sa­vo ka­pi­nėms ir si­na­go­gos sta­ty­ba. Prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą...Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Pas­ta­ruo­ju me­tu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti vis dau­giau nuo­trau­kų, ku­rio­se už­fik­suo­ta, kad žmo­nės lai­ką lei­džia miš­kuo­se, par­kuo­se, at­ran­da nau­jus pa­žin­ti­nius...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je pa­si­da­li­no­me pa­sa­ko­ji­mu, ku­rį vie­šai pa­skel­bė ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tis la­bar­diš­kis. Pa­vie­ši­nus šį at­ve­jį, tiek ser­gan­ty­sis, tiek jo šei­ma, su­lau­kė gy­ven­to­jų...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Plun­giš­kiai gim­na­zis­tai – tarp 10 ge­riau­sių ko­man­dų Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kų ko­man­da įvei­kė pir­mą­jį na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Pra­ei­ties stip­ry­bė –...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je (PTVM) vyks­ta ne tik pa­mo­kos. Čia gau­su įvai­rių ren­gi­nių, kon­kur­sų, olim­pia­dų, ak­ty­viai da­ly­vau­ja­ma pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je....Daugiau

Skaitomiausi