Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Nepriklausomos valdybos pradeda aižėti: netenkina mažas atlygis

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pa­skel­bė ieš­kan­ti nau­jo UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos na­rio. Prie­žas­tis – vie­nam jos na­riui pa­si­ro­dė per ma­žas at­ly­gis už dar­bą…

Pri­min­si­me, kad nau­jo­ji val­džia, su­da­riu­si ko­a­li­ci­nę su­tar­tį, te­sė­jo pa­va­sa­rį duo­tą žo­dį iš­rink­ti „ne­pri­klau­so­mas“ Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių – UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“, „Plun­gės van­de­nys“ ir „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ – val­dy­bas. Kuo tai bai­gė­si, ra­šė­me anks­čiau: kai ku­rie jų na­riai bu­vo ži­no­mi iš anks­to, kai ku­rie iš­rink­ti pa­gal par­ti­nę pri­klau­so­my­bę.
Nau­jų su­dė­čių val­dy­bos dar­bą pra­dė­jo lap­kri­tį. Ne­pra­ėjus nei mė­ne­siui – pir­mo­sios ne­tek­tys.
Ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, iš UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos pa­si­trau­kė vil­nie­tis tei­si­nin­kas M. P. Prie­žas­tis – ma­žas val­dy­bos na­rio at­ly­gi­ni­mas.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas „Plun­gės ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, jog nau­jas val­dy­bos na­rys ren­ka­mas dėl to, kad vie­nas val­dy­bos na­rys ne­su­ti­ko su ma­žu val­dy­bos na­rio at­ly­gi­ni­mu. „Per­žiū­rė­jus vi­sos Lie­tu­vos val­dy­bos na­rių at­ly­gi­ni­mus, jie va­ri­juo­ja nuo 200 iki 2000 Eur. Gal žmo­gus ti­kė­jo­si kaž­ko ypa­tin­go. Jis ne­vie­ti­nis. Bet čia jo­kia pro­ble­ma, Val­dy­ba ga­li dirb­ti, kol ren­ka­mas nau­jas na­rys“, – re­dak­ci­jai sa­kė di­rek­to­rius M. Kau­nas.
Kan­di­da­tai, no­rin­tys už­im­ti at­si­lais­vi­nu­sią šios įmo­nės val­dy­bos na­rio vie­tą, do­ku­men­tus ga­li pa­teik­ti per 20 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo in­for­ma­ci­jos pa­skel­bi­mo (iki gruo­džio 27 d.). Pla­tes­nė in­for­ma­ci­ja – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je.

Nuotraukoje: UAB „Plungės autobusų parkas“ valdybos nario atlygis vilniškiui teisininkui pasirodė per mažas…

Komentarai
Kiti straipsniai