Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

2018-ieji: mirtingumas padidėjo, gimstamumas – sumažėjo

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, pas­ku­ti­nį 2018-ųjų me­tų mė­ne­sį gi­mi­mų įre­gist­ruo­ta sep­ty­niais ma­žiau nei ne­tek­čių, o per vi­sus me­tus mi­ru­sių­jų bū­ta net de­šim­čia dau­giau nei anks­tes­niais me­tais.

Per 2018-ųjų gruo­dį Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įre­gist­ra­vo 31 gi­mi­mo ir 38 mir­ties at­ve­jus. Plun­gės mies­te gi­mė 19 vai­kų, mi­rė 21 žmo­gus; Bab­run­go se­niū­ni­jo­je ati­tin­ka­mai – 4 ir 2; Nau­so­džio se­niūn­ijo­je – 2 ir 4; Al­sė­džių – 1 ir 0; Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je – 1 ir 1; Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je – 1 ir 2; Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je – 1 ir 2; Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je – 1 ir 2; Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­je – 0 ir 4; Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je – 1 ir 0, o Ku­lių se­niū­ni­jo­je ne­bu­vo jo­kių nau­jie­nų.
Iš vi­so gi­mė 17 mer­gai­čių ir 14 ber­niu­kų. Po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms (kaip ir pra­ėju­siais me­tais) – Ga­bi­ja, ber­niu­kams – No­jus. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Jo­vi­lė, Nan­das, Ajus. Pen­kiems kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Jo­kū­bas, Be­nas, Be­ne­dik­tas, So­fi­ja, Liu­ci­ja. Už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai. Vie­nas kū­di­kis už­re­gist­ruo­tas, kai vai­ko mo­ti­na nė­ra įre­gist­ra­vu­si san­tuo­kos su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta.
Gruo­džio mė­ne­sį su­si­tuo­kė 12 po­rų, ta­čiau bū­ta ir sky­ry­bų – at­lik­ti 7 san­tuo­kos nu­trau­ki­mo įra­šai.
Trum­pai ap­žvel­giant pra­ėju­sius 2018 me­tus, ga­li­ma teig­ti, kad mū­sų žmo­nių ma­žė­ja.
Per pra­ėju­sius me­tus Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je įre­gist­ruo­ti 409 gi­mi­mai (203 ber­niu­kai, 206 mer­gai­tės). Pa­ly­gi­nus su 2017 me­tais, per­nai gi­mė ke­tu­rio­li­ka nau­ja­gi­mių ma­žiau (už­per­nai gi­mė 423 vai­kai).
Mir­čių pra­ėju­siais me­tais įre­gist­ruo­ta net de­šim­čia dau­giau – 465 (iš jų – 8 at­ve­jai už­sie­nio vals­ty­bė­se), o už­per­nai mi­rė 455 žmo­nės.
Be­je, per­nai iš mi­nė­to nau­ja­gi­mių skai­čiaus, t. y. iš 409-ių, net 95 gi­mė už­sie­nio vals­ty­bė­se! Tai­gi iš tie­sų tiek ma­žy­lių pas mus nė­ra – jie gy­ve­na sve­tur.
Pa­ste­bė­ta, kad 2018 me­tais po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms bu­vo Ga­bi­ja, Lie­pa, Ur­tė, o ber­niu­kams – Ka­jus, Gus­tas, No­jus. Per­nai Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įre­gist­ra­vo 104 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mo at­ve­jus, gi­mė 10 dvy­nu­kų po­rų. Jau­niau­siai ma­mai bu­vo vos 16 me­tų, o jau­niau­siam tė­vui – 18 me­tų.
Per­nai įre­gist­ruo­tos 292 san­tuo­kos (už­per­nai – 319), iš jų – 133 baž­ny­čio­je. Pas­ta­ro­sios įsta­ty­mo tvar­ka taip pat įtrauk­tos į ap­skai­tą. Su už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­čiais įre­gist­ruo­tos 7-ios san­tuo­kos, 21 po­ra plun­giš­kių su­si­tuo­kė už­sie­nio vals­ty­bė­se. 30 san­tuo­kų vy­ko ne met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je, o ki­to­se jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se.
Įre­gist­ruo­ta 119 iš­tuo­kų (už­per­nai 108-ios). Aš­tuo­nių plun­giš­kių iš­tuo­kos įre­gist­ruo­tos už­sie­nio vals­ty­bė­se, jos įsta­ty­mo tvar­ka įtrauk­tos į ap­skai­tą Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus inf.

www.15min.lt nuotrauka

Komentarai
Kiti straipsniai