Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Medicinos diagnostikos ir gydymo centras laukia Vakarų Lietuvos gyventojų

Val­džia ža­da, kad ei­lės pas spe­cia­lis­tus trum­pės, ta­čiau to ne­už­ten­ka. Rei­kia sis­te­mi­nio po­žiū­rio į li­gą ir jos gy­dy­mą. La­bai svar­bu, kad ne­už­si­tęs­tų lai­kas tarp diag­nos­ti­nių ty­ri­mų, gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jų ir ope­ra­ci­jos.

Re­a­ly­bė­je daž­nai ten­ka ap­lan­ky­ti ke­le­tą gy­dy­to­jų, kad gau­tu­me siun­ti­mą at­lik­ti ty­ri­mus, ta­da vėl lau­kia­me spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­jos, pas­kui sto­ja­me į daž­nai ne vie­ną ir ne du mė­ne­sius trun­kan­čią ei­lę ope­ruo­tis. Tai nė­ra ge­ro­sios prak­ti­kos pa­vyz­dys. Li­gos pro­gre­suo­ja, to­dėl prieš pus­me­tį da­ry­ti ty­ri­mai ga­li ne­be­at­spin­dė­ti re­a­lios si­tu­a­ci­jos ir ne­su­teik­ti ope­ruo­jan­čiam gy­dy­to­jui rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos.
Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cen­tras jau dau­giau kaip 20 me­tų ap­tar­nau­ja pa­cien­tus iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių. Ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pla­no su­da­ry­mui bei grei­tam pa­cien­tų pri­ėmi­mui. Nė vie­nos kon­sul­ta­ci­jos ar net­gi chi­rur­gi­nės ope­ra­ci­jos ne­rei­kia lauk­ti il­giau nei 1 mėn., ra­dio­lo­gi­nių ty­ri­mų – kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos, mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­jos – il­giau nei 1 sa­vai­tę. „Pa­cien­tams op­ti­ma­liai su­pla­nuo­ja­me vi­zi­tą į Cen­trą. Va­di­na­si, vie­no ap­si­lan­ky­mo me­tu jiems at­lie­ka­mi vi­si rei­kia­mi in­stru­men­ti­niai ir la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai, ku­rių re­zul­ta­tus tą pa­čią die­ną pa­ko­men­tuo­ja ir dėl gy­dy­mo kon­sul­tuo­ja pro­fe­sio­na­lūs, di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tys Cen­tro gy­dy­to­jai. Jei rei­kia ir įma­no­ma, tą pa­čią die­ną at­lie­ka­ma ir chi­rur­gi­nė ope­ra­ci­ja. Po su­dė­tin­ges­nių po­ope­ra­ci­nės prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čių ope­ra­ci­jų pa­cien­tams su­da­ro­me są­ly­gas nak­tį pra­leis­ti Cen­tro sta­cio­na­re, kad ope­ra­vęs gy­dy­to­jas ki­tą die­ną įver­tin­tų gi­ji­mo ei­gą ir pa­skir­tų to­les­nę prie­žiū­rą,“ – sa­kė Chi­rur­gi­jos cen­tro va­do­vas Al­fre­das Son­gai­la.
Pir­me­ny­bę tei­kia­me žmo­gaus or­ga­niz­mą tau­so­jan­čiam gy­dy­mui, nau­do­ja­me mo­der­nią diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo įran­gą bei nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas. Mū­sų gy­dy­mo įstai­gos iš­skir­ti­nu­mas – itin tiks­li diag­nos­ti­ka, o net pen­kios Cen­tre vei­kian­čios la­bo­ra­to­ri­jos lei­džia kuo grei­čiau at­lik­ti vi­sus ty­ri­mus.
Or­to­pe­dai, of­tal­mo­lo­gai, krau­ja­gys­lių chi­rur­gai, neu­ro­lo­gai, gi­ne­ko­lo­gai, ge­ne­ti­kai, aler­go­lo­gai, psi­chiat­rai-psi­cho­te­ra­peu­tai – net 53 spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jai yra pa­si­ren­gę pa­dė­ti su­si­grą­žin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Ne­rei­kia dels­ti ir lauk­ti, kol li­ga įsi­se­nės, skam­bin­ki­te į Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cen­trą ir jau šian­dien su­si­tar­ki­te dėl vi­zi­to pla­no.

OFTALMOLOGIJA

Ka­ta­rak­tos, am­ži­nės ma­ku­los (gel­to­no­sios dė­mės) ope­ra­ci­jos: gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ja, pil­nas akių iš­ty­ri­mas ir ope­ra­ci­ja tą pa­čią die­ną. Iš to­liau at­vy­kęs pa­cien­tas nak­tį ga­li lik­ti sta­cio­na­re. Ki­tą die­ną ope­ra­vęs gy­dy­to­jas at­lie­ka ap­žiū­rą, pa­ski­ria po­ope­ra­ci­nei prie­žiū­rai rei­kia­mą gy­dy­mą ir iš­ra­šo pa­cien­tą.
Ne­dels­ki­te – am­ži­nes akių li­gas re­ko­men­duo­ja­ma pra­dė­ti gy­dy­ti kaip įma­no­ma anks­čiau!

KOJŲ VENŲ VARIKOZĖ

Iš­si­plė­tu­sios ko­jų ve­nos – tai ne es­te­ti­nė ar ko­jų nuo­var­gio pro­ble­ma. Ne­gy­do­ma va­ri­ko­zė ga­li baig­tis sun­kio­mis svei­ka­tos kom­pli­ka­ci­jo­mis ir net­gi stai­gia mir­ti­mi. Pro­fe­sio­na­lūs Cen­tro chi­rur­gai kas­dien at­lie­ka iš­si­plė­tu­sių ve­nų ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jas pa­si­tel­kę mo­der­niau­sius gy­dy­mo me­to­dus:
• gy­dy­mas la­ze­riu – sau­gios ir efek­ty­vios ope­ra­ci­jos, gi­ji­mo pro­ce­sas – iki sa­vai­tės;
• gy­dy­mas bio­lo­gi­niais kli­jais – la­biau­siai tau­so­jan­tis bū­das, ma­žiau­sia in­ter­ven­ci­ja, jau ki­tą die­ną pa­cien­tas yra dar­bin­gas.
Gra­žios, leng­vos ir svei­kos ko­jos!

ORTOPEDIJA

Plaš­ta­kos li­gos ar iš­si­ki­šę pė­dos kau­liu­kai nė­ra gy­vy­biš­kai pa­vo­jin­gos li­gos, bet ne­gy­do­mos jos la­bai ap­sun­ki­na kas­die­ny­bę. Mū­sų pri­va­lu­mas – pir­mo­jo vi­zi­to me­tu at­lie­ka­me itin tiks­lų elek­tro­neu­ro­miog­ra­fi­jos ty­ri­mą, su jo re­zul­ta­tais pa­cien­tas iš kar­to siun­čia­mas pas or­to­pe­dą ir neu­ro­lo­gą. Ope­ra­ci­ja ga­li bū­ti at­lie­ka­ma tą pa­čią die­ną ar­ba ki­tu pa­si­rink­tu me­tu.
Gy­do­me:
• iš­šo­ku­sį pė­dos kau­liu­ką;
• al­kū­nės ka­na­lo tu­ne­li­nį sin­dro­mą;
• krū­ti­nės an­gos tu­ne­li­nį sin­dro­mą;
• gan­glio­nus;
• sprag­sin­čius, pri­trauk­tus pirš­tus;
• rie­šo ka­na­lo sin­dro­mą.

ORTOTRIPSIJA

Cen­tre tai­ko­me mo­der­nų ne­in­va­zi­nį su rau­me­nų-ske­le­to sis­te­ma su­si­ju­sių skaus­mų gy­dy­mą eks­tra­kor­po­ri­ne šo­ko ban­gų te­ra­pi­ja, ku­ri efek­ty­viai gy­do:
• pe­ties skaus­mą;
• te­ni­si­nin­ko al­kū­nę (epi­kon­di­li­tą);
• gir­ne­lės saus­gys­lės už­de­gi­mą;
• skaus­min­gą lė­ti­nį pė­dų už­de­gi­mą (plan­ta­ri­nį fas­ci­tą).
Pro­ce­dū­rą at­lie­ka gy­dy­to­jai or­to­pe­dai-trau­ma­to­lo­gai, rei­kia iki 3 pro­ce­dū­rų kas 2 sa­vai­tes.
Re­gist­ruo­ki­tės pas Cen­tro gy­dy­to­jus tel. +370 8 626 86 041, kon­sul­tan­tui iš­sa­miai api­bū­din­ki­te sa­vo nu­si­skun­di­mus ir in­for­muo­ki­te, jog at­vyks­ta­te iš Va­ka­rų Lie­tu­vos kraš­to, kad bū­tų ga­li­ma op­ti­ma­liai su­pla­nuo­ti vi­zi­tą.
Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cen­tras, V. Gry­bo g. 32A, Vil­nius
www.med­cen­tras.lt

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai