Sekmadienis, 2023 m. spalio 01 d.

Sutartis pasirašyta: kitąmet pradės tvarkyti Babrungo upės slėnį

Ge­gu­žės 23-iąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to „Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas“ pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų su­tar­tis.

Su­tar­tis jung­ti­nės veik­los pa­grin­du bu­vo pa­si­ra­šy­ta tarp Plun­gės sa­vi­val­dy­bės, UAB „Ir­dai­va“ ir UAB „Plun­gės la­gū­na“. Pa­si­ra­šant su­tar­tį, da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, UAB „Ir­dai­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vi­tas Lo­pi­nys bei UAB „Plun­gės la­gū­na“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­rius Bie­liaus­kas.
Jau yra ži­no­ma, kad 2017-ųjų lap­kri­čio 28 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro įsa­ky­mu „Dėl fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mo pro­jek­tui, pa­teik­tam pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų In­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos pri­ori­te­to „Ko­ky­biš­ko už­im­tu­mo ir da­ly­va­vi­mo dar­bo rin­ko­je ska­ti­ni­mas“ įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nę „Mies­tų kom­plek­si­nė plėt­ra“ iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų ben­drai fi­nan­suo­ja­mam pro­jek­tui „Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas“ įgy­ven­din­ti yra skir­tas iki 3 822 224,87 Eur fi­nan­sa­vi­mas.
Šiam pro­jek­tui iš Eu­ro­pos Re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do bus skir­ta iki 3 512 314,74 Eur, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to ir Sa­vi­val­dy­bės lė­šos sieks po 309 910,13 Eur.
Pa­si­ra­šy­to pro­jek­to tiks­las – su­da­ry­ti są­ly­gas gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ir ap­lin­kos ge­ri­ni­mui Plun­gės mies­te, ska­ti­nant pa­lan­kias są­ly­gas pa­slau­gų sek­to­riui, o pa­grin­di­nis už­da­vi­nys, pa­sak su­tar­ties pa­si­ra­šy­me da­ly­va­vu­sio pro­jek­tuo­to­jo Al­gir­do Žeb­raus­ko, – at­nau­jin­ti vie­šų­jų erd­vių in­fra­struk­tū­rą, su­da­rant są­ly­gas įvai­res­nėms, la­biau pri­ei­na­moms ir aukš­tes­nės ko­ky­bės vie­šo­sioms pa­slau­goms Plun­gės mies­te.
Kaip sa­kė A. Žeb­raus­kas, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu bus su­tvar­ky­ta Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­ja ir jos pri­ei­gos tarp J. Bi­liū­no g. ir Bab­run­go upės bei Lais­vės alė­ja.
Kol kas vyks­ta pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, ku­rie truks apie pus­me­tį, o pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas pra­si­dės ki­tais me­tais.
Pa­sak pro­jek­tuo­to­jo A. Žeb­raus­ko, ti­ki­ma­si, kad bus su­tvar­ky­tos ir pri­ei­na­mos ben­druo­me­nei Plun­gės mies­to cen­tri­nės da­lies vie­šo­sios erd­vės ir mo­der­ni­zuo­ta vie­šo­ji in­fra­struk­tū­ra. Taip pat nu­ma­to­ma, kad bus su­da­ry­tos ge­ros są­ly­gos ten­kin­ti Plun­gės mies­to gy­ven­to­jų ir sve­čių kul­tū­ri­nius, rek­re­a­ci­nius, po­il­sio, svei­ka­ti­ni­mo, lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo po­rei­kius.
Įgy­ven­di­nus šį svar­bų pro­jek­tą ir dėl pa­ge­rė­ju­sių su­da­ry­tų są­ly­gų įvai­res­nėms, pri­ei­na­mes­nėms ir aukš­tes­nės ko­ky­bės vie­šo­sioms pa­slau­goms, taip pat dėl pa­ge­rė­ju­sios gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ko­ky­bės, bus pri­trauk­ta pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų į Plun­gės mies­tą.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

 

Nuotraukoje: Sutartis pasirašyta: UAB „Irdaiva“ generalinis direktorius V. Lopinys ir Savivaldybės administracijos direktorius G. Bagužis spaudžia vienas kitam ranką.

Komentarai
Kiti straipsniai