Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

RUBRIKA: žmonės

lapkričio 12, Pirmadienis, 2018

Ne­daug Plun­gė­je su­tik­si mer­gi­nų, mėgs­tan­čių dziu­do. Ga­li­ma jas vi­sas ant ran­kų pirš­tų su­skai­čiuo­ti, nes ši, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­mer­gai­tiš­ka spor­to ša­ka...Daugiau

lapkričio 6, Antradienis, 2018

Roto virusas dar vadinamas rotavirusu arba rotavirusine infekcija. Nepaisant pavadinimo, žmonėms aktualiausia, kas tai per negalavimas ir kaip jis gydomas....Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Plun­gė ga­li didžiuo­tis gau­siu bū­riu ta­len­tin­gų jau­nų­jų me­ni­nin­kų, dai­ni­nin­kų, šokė­jų, krepšinin­kų, kitų plungiškių, gar­si­nan­čių ne tik gimtąjį miestą, bet ir...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Šios va­sa­ros pa­bai­go­je tve­riš­kiai su­lau­kė nau­jo ga­ny­to­jo. Dve­jus me­tus Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­reiš­ki­mo baž­ny­čia ir jos pa­ra­pi­jie­čiais rū­pi­no­si kle­bo­nas...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Sep­ty­nio­lik­me­tė plun­giš­kė Vai­va Sa­ly­tė šie­met pel­nė lie­tu­viš­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ įsteig­tą „Šimt­me­čio Ma­xi­ma­lis­to“ sti­pen­di­ją už pa­sie­ki­mus pa­žan­gu­mo sri­ty­je. Moks­lei­vė pa­sa­ko­ja,...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Ma­tui Sta­bin­giui – vos 12 me­tų, o jau­na­sis mu­zi­kan­tas jau įval­dęs du in­stru­men­tus – pia­ni­ną bei trom­bo­ną, pel­nęs dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Jau apie pus­me­tį Rie­ta­ve dar­buo­ja­si ki­ne­zi­te­ra­peu­tas-ma­sa­žuo­to­jas Vy­tau­tas Grom­nic­kas, ku­ris gy­do ir mal­ši­na skaus­mus, at­si­ra­du­sius nu­ga­ros sri­ty­je. Anot jo, efek­ty­viau­sias bū­das...Daugiau

rugsėjo 6, Ketvirtadienis, 2018

At­ro­do, dar vi­sai ne­se­niai abi­tu­rien­tus ka­ma­vo eg­za­mi­nų karš­ti­nė, o da­bar jie žen­gia to­les­niu gy­ve­ni­mu ke­liu, o ne­pa­liau­ja­mai ar­tė­jant rug­sė­jo 1-ajai,...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

To­kį ne­ti­kė­tą, glu­mi­nan­tį ir links­mą plun­giš­kio klau­si­mą, vos sa­vai­tę pra­bu­vu­si Plun­gė­je, iš­gir­do iš Bel­go­ro­do (Ru­si­ja) pa­gal sa­va­no­rys­tės pro­gra­mą „Eras­mus+“ at­vy­ku­si...Daugiau

rugpjūčio 20, Pirmadienis, 2018

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si mer­gai­tė, var­du Ra­sa, ku­ria di­džiuo­ja­si ir mo­ky­to­jai, ir kla­sės drau­gai, ir jos tė­ve­liai....Daugiau

rugpjūčio 13, Pirmadienis, 2018

Nuo bir­že­lio mė­ne­sio Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Plun­gės – Skuo­do gru­pė­je, Plun­gė­je, dar­bą pra­dė­jo nau­ja pro­ku­ro­rė Vi­ta­li­ja Ga­bar­tie­nė,...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Naujuoju Plungės dekanato dekanu skiriamas kun. Vytautas Gedvainis Lie­pos 11 die­ną Tel­šių vys­ku­pi­ja pa­skel­bė apie nau­jus ku­ni­gų ir dia­ko­nų pa­sky­ri­mus...Daugiau

Skaitomiausi