Penktadienis, 2023 m. sausio 27 d.

RUBRIKA: verslas

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „In­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je – svar­biau­si Lie­tu­vos ro­dik­liai“. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės nu­spal­vin­tos ke­tu­rio­mis skir­tin­go­mis spal­vo­mis, ku­rios reiš­kia...Daugiau

rugpjūčio 17, Penktadienis, 2018

Pastaraisiais metais išpopuliarėjusį modernizmą pamažu keičia rustic interjeras. Tai – kaimiško stiliaus variantas, tačiau prakalbus apie kaimą retas pagalvoja apie...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Lie­tu­vos eko­lo­gi­nių ūkių aso­cia­ci­ja, už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eko­a­ka­de­mi­ja“ ir vie­šo­ji įstai­ga Rie­ta­vo žir­gy­nas lie­pos 19 die­ną su­in­te­re­suo­tus as­me­nis pa­kvie­tė į...Daugiau

birželio 21, Ketvirtadienis, 2018

Turbūt ne kartą yra tekę pasvarstyti, kokia transporto priemone būtų patogiausia ir greičiausia nuvykti iš vienos vietos į kitą. Dažnais...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Nors pa­va­sa­ris ne­le­pi­na šil­tais orais, gam­ta gy­ve­na sa­vo rit­mu. Tuo­jau nu­žy­dės bal­ti so­dai, o čia pat – ir il­gai lauk­ta...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Ge­gu­žės 11-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­za­vo ren­gi­nį „Ver­slo pus­ry­čiai“, ku­ria­me pri­sta­tė ver­slą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je ir jo vys­ty­mo per­spek­ty­vas. Šiuo su­si­ti­ki­mu sie­kia­ma...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Jau dau­ge­lį me­tų ne vie­no, pra­va­žiuo­jan­čio pro Plun­gės nau­ją­sias ka­pi­nes, esan­čias Jo­vai­šiš­kės kai­me, akį trau­kia ki­to­je ke­lio pu­sė­je vis gra­žė­jan­ti,...Daugiau

gegužės 4, Penktadienis, 2018

Nors dau­giau nei 50 proc. ša­lies gy­ven­to­jų jau­čia as­me­ni­nę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jų nau­dą, ta­čiau dau­ge­ly­je re­gio­nų jų įta­ka ver­ti­na­ma...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Tre­čia­die­nį Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras kvie­tė vi­sus į Ver­slo pus­ry­čius, vyks­tan­čius pa­gal tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Kū­ry­bi­nių tra­di­ci­nių įmo­nių ben­dra­dar­bia­vi­mas...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ko­vo mė­ne­sį Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­buo­to­jos Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė (di­rek­to­rė ir pro­jek­tų va­do­vė), Ra­sa Ba­liu­le­vi­čie­nė (pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rė) ir...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Jung­ti­nių Ame­ri­kos vals­ti­jų am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je Lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis Ho­ward So­lo­mon Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, tuo pa­čiu ir mū­sų...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Pa­gal skaus­mo ska­lę dan­tų skaus­mas pri­ski­ria­mas vie­nam iš ne­ma­lo­niau­sių po­ty­rių. Ir nors tin­ka­mus dan­tų prie­žiū­ros įpro­čius me­di­kai ska­ti­na prak­ti­kuo­ti jau...Daugiau

1 7 8 9
Skaitomiausi