Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

RUBRIKA: verslas

gegužės 4, Penktadienis, 2018

Nors dau­giau nei 50 proc. ša­lies gy­ven­to­jų jau­čia as­me­ni­nę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jų nau­dą, ta­čiau dau­ge­ly­je re­gio­nų jų įta­ka ver­ti­na­ma...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Tre­čia­die­nį Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras kvie­tė vi­sus į Ver­slo pus­ry­čius, vyks­tan­čius pa­gal tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Kū­ry­bi­nių tra­di­ci­nių įmo­nių ben­dra­dar­bia­vi­mas...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ko­vo mė­ne­sį Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­buo­to­jos Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė (di­rek­to­rė ir pro­jek­tų va­do­vė), Ra­sa Ba­liu­le­vi­čie­nė (pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rė) ir...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Jung­ti­nių Ame­ri­kos vals­ti­jų am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je Lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis Ho­ward So­lo­mon Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, tuo pa­čiu ir mū­sų...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Pa­gal skaus­mo ska­lę dan­tų skaus­mas pri­ski­ria­mas vie­nam iš ne­ma­lo­niau­sių po­ty­rių. Ir nors tin­ka­mus dan­tų prie­žiū­ros įpro­čius me­di­kai ska­ti­na prak­ti­kuo­ti jau...Daugiau

1 7 8 9
Skaitomiausi