Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

RUBRIKA: verslas

kovo 12, Antradienis, 2019

Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, ku­ri su­tam­pa su kraš­to ke­liu Plun­gė–Vė­žai­čiai, už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Via­dos NT“ pla­nuo­ja sta­ty­ti nau­ją de­ga­li­nę – ope­ra­to­ri­nę su...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 21 die­ną po­sė­džia­vęs Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas kal­bė­jo apie gat­vių re­mon­tą iš dvie­jų šal­ti­nių: iš Ke­lių prie­žiū­ros ir...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė ko­mi­te­tuo­se pri­sta­tė 2019 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­ris tu­rė­tų bū­ti...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Bi­ru­tės gat­vė­je, prie­šais „Vi­čiū­nų“ įmo­nes, ant kal­niu­ko, yra įsi­kū­ru­si ga­na po­pu­lia­ri dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vė, pri­klau­san­ti už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Lau­ned­va“. Jau...Daugiau

sausio 16, Trečiadienis, 2019

Nors didysis langų keitimo bumas jau praeityje, plastikiniai langai vis dar domina įvairiapusiškai. Štai apsilankius šios tematikos interneto svetainėje galima...Daugiau

gruodžio 26, Trečiadienis, 2018

Nuo gruo­džio 1 die­nos „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ko­se pra­dė­ta pre­kiau­ti Jad­vy­gos Bal­vo­čiū­tės eko­lo­gi­nio vais­ta­žo­lių ūkio ar­ba­to­mis ir jų mi­ši­niais. Ta pro­ga...Daugiau

gruodžio 12, Trečiadienis, 2018

Kasdien girdimos frazės apie tai, kad sveikatai yra didžiausias mūsų turtas, ne skambūs teiginiai, o tikrų tikriausia tiesa. Būtent dėl...Daugiau

gruodžio 3, Pirmadienis, 2018

Yra noras tapti mobiliais ir rinktis keliones patogiais automobiliais, kokių pavydėtų ir patys didžiausi automobilių entuziastai? Viskas, ko taip stipriai...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Plun­gė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti maž­daug 240 kv. m plo­to pa­sta­tas, kur bus san­dė­liuo­ja­mos pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui tin­ka­mos at­lie­kos: bal­dai, rū­bai, ava­ly­nė, bui­ti­nė...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Nuo lap­kri­čio 19-os die­nos Rie­ta­ve esan­čio­je kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ pra­dės dirb­ti šei­mos gy­dy­to­jas Faus­tas Ei­ni­kis. Plun­giš­kis džiau­gia­si, kad bai­gęs il­gas,...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Interneto svetainių kūrimas itin aktualus verslo įmonėms. „Jei tavęs nėra internete – nėra niekur“ – tai pabodusi, bet gana tiksli...Daugiau

spalio 31, Trečiadienis, 2018

LED – Light-Emitting Diode. Tai tiesiog žodžiai. O štai užsukus į parduotuvę, kurioje gausu tokių prekių kaip LED panelės, iškart...Daugiau

Skaitomiausi