Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

RUBRIKA: verslas

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos 23 die­ną Rie­ta­vo mies­to cen­tre ati­da­ry­tas il­gai lauk­tas tur­ge­lis. Pa­ga­liau baig­ti pro­jek­to „Vie­šo­sios erd­vės su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas Rie­ta­vo mies­to...Daugiau

liepos 5, Penktadienis, 2019

Va­sa­ra – uo­gų, vai­sių, dar­žo­vių der­liaus me­tas. Vis dėl to, ska­nau­da­mi dar­žo gė­ry­bes, tu­rė­tu­me ži­no­ti, kaip jos at­ke­lia­vo iki mū­sų...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Ra­mo­nas pa­tei­kė...Daugiau

birželio 2, Sekmadienis, 2019

Ge­gu­žės 21-ąją vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo ap­tar­tas klau­si­mas dėl lei­di­mo iš­nuo­mo­ti pa­sta­to...Daugiau

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je tarp ki­tų veik­los ata­skai­tų sa­vo pra­ėju­sių me­tų veik­lą pri­sta­tė ir Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras....Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Su­tau­py­ti – tur­būt įgim­tas lie­tu­vio bruo­žas. Gal­būt tau­py­ti ir ne­trokš­ta­me, ta­čiau gy­ve­ni­mas dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas. Tad žmo­nės ieš­ko ga­li­my­bių pi­ni­gus...Daugiau

gegužės 3, Penktadienis, 2019

„Plungiškių draugija“ ataskaitos apie nuveiktus darbus ir išleistas lėšas nepateikia Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švietimo, kultūros ir sporto...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Ba­lan­džio 4 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie pa­sta­to, esan­čio...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Plun­gė­je, Sa­lan­tų g. 8, esan­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Lit­sprin­gas“, ku­riai va­do­vau­ja Egi­di­jus Ra­pa­lis, to­je pa­čio­je te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja sta­ty­ti nau­ją ga­my­bos...Daugiau

kovo 29, Penktadienis, 2019

Rie­ta­vo mies­to vie­tos veik­los gru­pė (to­liau – Rie­ta­vo m. VVG) 2019 m. ko­vo 25 d. pa­skel­bė kvie­ti­mą teik­ti vie­tos plėt­ros...Daugiau

kovo 26, Antradienis, 2019

Nors automobilių nuoma dažniausiai pasirenkama tada, kuomet transporto priemonė yra reikalinga  gana trumpą laikotarpį, tačiau tikrai nebūtina tuo apsiriboti. Ilgalaikė...Daugiau

kovo 25, Pirmadienis, 2019

Ko­vo 13 die­ną po­sė­džia­vu­sį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tą pa­sie­kė UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ di­rek­to­rės Ire­nos Ne­kra­šie­nės raš­tas, ra­šy­tas Plun­gės...Daugiau

Skaitomiausi