Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

RUBRIKA: verslas

spalio 31, Trečiadienis, 2018

LED – Light-Emitting Diode. Tai tiesiog žodžiai. O štai užsukus į parduotuvę, kurioje gausu tokių prekių kaip LED panelės, iškart...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Planuojantys vestuves visada siekia, kad viskas būtų tiesiog tobula, todėl dalykų, kuriais tenka pasirūpinti, yra tikrai nemažai. Vienas jų –...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­rius pa­ren­gė in­for­ma­ci­ją apie vals­ty­bi­nius me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nius, ku­rie val­do­mi ir pri­žiū­ri­mi pa­ti­kė­ji­mo tei­se, taip pat...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Val­džia ža­da, kad ei­lės pas spe­cia­lis­tus trum­pės, ta­čiau to ne­už­ten­ka. Rei­kia sis­te­mi­nio po­žiū­rio į li­gą ir jos gy­dy­mą. La­bai svar­bu,...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Daug me­tų Plun­gė­je gy­va­vu­si sta­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės Jo­nis“ – pra­dė­jo griū­ti. Rug­sė­jo 24 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

At­kū­rus ar įvei­sus miš­ką, Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus te­ri­to­ri­nio po­sky­rio vals­ty­bi­niai miš­kų pa­rei­gū­nai at­lie­ka žel­di­nių ir žė­li­nių...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je rug­sė­jo 4 die­ną bu­vo pa­skelb­tas įra­šas apie uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­bos pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus....Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „In­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je – svar­biau­si Lie­tu­vos ro­dik­liai“. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės nu­spal­vin­tos ke­tu­rio­mis skir­tin­go­mis spal­vo­mis, ku­rios reiš­kia...Daugiau

rugpjūčio 17, Penktadienis, 2018

Pastaraisiais metais išpopuliarėjusį modernizmą pamažu keičia rustic interjeras. Tai – kaimiško stiliaus variantas, tačiau prakalbus apie kaimą retas pagalvoja apie...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Lie­tu­vos eko­lo­gi­nių ūkių aso­cia­ci­ja, už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eko­a­ka­de­mi­ja“ ir vie­šo­ji įstai­ga Rie­ta­vo žir­gy­nas lie­pos 19 die­ną su­in­te­re­suo­tus as­me­nis pa­kvie­tė į...Daugiau

birželio 21, Ketvirtadienis, 2018

Turbūt ne kartą yra tekę pasvarstyti, kokia transporto priemone būtų patogiausia ir greičiausia nuvykti iš vienos vietos į kitą. Dažnais...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Nors pa­va­sa­ris ne­le­pi­na šil­tais orais, gam­ta gy­ve­na sa­vo rit­mu. Tuo­jau nu­žy­dės bal­ti so­dai, o čia pat – ir il­gai lauk­ta...Daugiau

Skaitomiausi