Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

RUBRIKA: verslas

lapkričio 6, Trečiadienis, 2019

Rie­ta­vo mies­to vie­tos veik­los gru­pė (to­liau – Rie­ta­vo m. VVG) 2019 m. lap­kri­čio 5 d. pa­skel­bė kvie­ti­mą teik­ti vie­tos plėt­ros...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

sa­ko „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­gra­mų va­do­vė In­gri­da Ka­li­naus­kie­nė apie „Plun­gės ži­nių“ pa­vie­šin­tą skan­da­lin­gą fak­tą, kad „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis...Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Nuo ke­lių tūks­tan­čių iki nu­lio. Ši­taip ūki­nin­kas Ka­zi­me­ras Ba­gins­kas bai­gė kiau­lių au­gi­ni­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Iš pra­džių šių gy­vu­lių...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 11 die­ną Kau­no ra­jo­ne, Rau­dond­va­ry­je, vy­ku­sio­je šven­tė­je „Pie­nės 2019“ jau šeš­tą kar­tą ap­do­va­no­ti ge­riau­si ša­lies pie­ni­nin­kai. At­ski­ro­se ka­te­go­ri­jo­se pa­mi­nė­ti ir mū­sų...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių kom­plek­sas dar la­biau plė­sis – UAB „Bal­tic Fo­od Part­ners“ sta­tys nau­ją tri­jų aukš­tų...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Prieš ke­lias die­nas re­dak­ci­ją pa­sie­kė ži­nia, kad Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, gy­ven­to­jams ne­pra­ne­šus iš anks­to, už­da­ro­mas paš­tas. Su­si­sie­kę su...Daugiau

rugsėjo 28, Šeštadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ruo­šia­si da­ly­vau­ti pro­jek­te „Sa­lan­tų gat­vės su­tvar­ky­mas, sie­kiant pa­ge­rin­ti są­ly­gas in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui ir kur­ti dar­bo vie­tas Plun­gės...Daugiau

rugsėjo 24, Antradienis, 2019

Internetas mums šiandien siūlo daug įvairių galimybių. Viena iš jų yra galimybė įsigyti miegamojo baldų. Įdomu tai, kad nemaža dalis...Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

Ša­lia Plun­gės – Kau­šė­nų ir No­riš­kių kai­muo­se – dir­ban­tis ūki­nin­kas M. G. sa­ko ne­be­ga­lin­tis pa­tek­ti į sa­vo ūkius: ke­lio žen­klai,...Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Ten­ka pa­ste­bė­ti, kad Lie­tu­vo­je spar­čiai ma­žė­ja tiek ban­kų pa­da­li­nių, tiek ban­ko­ma­tų. Šių įstai­gų ir jų prie­dų už­da­ri­nė­ji­mų ban­ga, be­si­ri­tan­ti per...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 18 die­ną, dau­ge­lis plun­giš­kių sku­bė­jo į pir­mą kar­tą Plun­gė­je vy­ku­sį Ba­ga­ži­nių tur­ge­lį. Tur­ge­lis, tą­dien su­trau­kęs ne­ma­žą bū­rį...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Po bir­že­lį fik­suo­to su­ma­žė­ju­sio per­leis­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) ob­jek­tų skai­čiaus pra­ei­tą mė­ne­sį rin­ka vėl su­grį­žo į au­gi­mo vė­žes – ša­ly­je...Daugiau

Skaitomiausi