Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

RUBRIKA: verslas

gruodžio 20, Penktadienis, 2019

Gruo­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­no sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je esan­čių ke­lių įstai­gų ir par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kų pra­šy­mą....Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

pri­si­min­da­mas ani­ma­ci­nio fil­mu­ko he­ro­jaus Kul­vers­tu­ko pa­sa­ky­mą, per tu­ne­lio ati­da­ry­mo šven­tę pra­ėju­sį penk­ta­die­nį apie am­žiaus sta­ty­bą juo­ka­vo Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas....Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Jei val­džia ne­re­a­guos, gruo­dį ūki­nin­kai su tech­ni­ka trauks prie Sei­mo ir... išpils srutų Lie­tu­vą už­lie­jo pro­tes­tų ban­ga. Ant­ra­die­nį per gatves...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Pa­aiš­kė­jo, jog esa­me gan po­pu­lia­rūs tarp tu­ris­tų. Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras (TIC) pa­skel­bė, jog jau su­skai­čia­vo šių me­tų lan­ky­to­jus ir...Daugiau

lapkričio 6, Trečiadienis, 2019

Rie­ta­vo mies­to vie­tos veik­los gru­pė (to­liau – Rie­ta­vo m. VVG) 2019 m. lap­kri­čio 5 d. pa­skel­bė kvie­ti­mą teik­ti vie­tos plėt­ros...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

sa­ko „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­gra­mų va­do­vė In­gri­da Ka­li­naus­kie­nė apie „Plun­gės ži­nių“ pa­vie­šin­tą skan­da­lin­gą fak­tą, kad „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis...Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Nuo ke­lių tūks­tan­čių iki nu­lio. Ši­taip ūki­nin­kas Ka­zi­me­ras Ba­gins­kas bai­gė kiau­lių au­gi­ni­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Iš pra­džių šių gy­vu­lių...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 11 die­ną Kau­no ra­jo­ne, Rau­dond­va­ry­je, vy­ku­sio­je šven­tė­je „Pie­nės 2019“ jau šeš­tą kar­tą ap­do­va­no­ti ge­riau­si ša­lies pie­ni­nin­kai. At­ski­ro­se ka­te­go­ri­jo­se pa­mi­nė­ti ir mū­sų...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių kom­plek­sas dar la­biau plė­sis – UAB „Bal­tic Fo­od Part­ners“ sta­tys nau­ją tri­jų aukš­tų...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Prieš ke­lias die­nas re­dak­ci­ją pa­sie­kė ži­nia, kad Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, gy­ven­to­jams ne­pra­ne­šus iš anks­to, už­da­ro­mas paš­tas. Su­si­sie­kę su...Daugiau

rugsėjo 28, Šeštadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ruo­šia­si da­ly­vau­ti pro­jek­te „Sa­lan­tų gat­vės su­tvar­ky­mas, sie­kiant pa­ge­rin­ti są­ly­gas in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui ir kur­ti dar­bo vie­tas Plun­gės...Daugiau

rugsėjo 24, Antradienis, 2019

Internetas mums šiandien siūlo daug įvairių galimybių. Viena iš jų yra galimybė įsigyti miegamojo baldų. Įdomu tai, kad nemaža dalis...Daugiau

Skaitomiausi