Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

RUBRIKA: verslas

gegužės 20, Pirmadienis, 2019

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je tarp ki­tų veik­los ata­skai­tų sa­vo pra­ėju­sių me­tų veik­lą pri­sta­tė ir Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras....Daugiau

gegužės 5, Sekmadienis, 2019

Su­tau­py­ti – tur­būt įgim­tas lie­tu­vio bruo­žas. Gal­būt tau­py­ti ir ne­trokš­ta­me, ta­čiau gy­ve­ni­mas dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas. Tad žmo­nės ieš­ko ga­li­my­bių pi­ni­gus...Daugiau

gegužės 3, Penktadienis, 2019

„Plungiškių draugija“ ataskaitos apie nuveiktus darbus ir išleistas lėšas nepateikia Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švietimo, kultūros ir sporto...Daugiau

balandžio 13, Šeštadienis, 2019

Ba­lan­džio 4 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, bu­vo pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie pa­sta­to, esan­čio...Daugiau

balandžio 7, Sekmadienis, 2019

Plun­gė­je, Sa­lan­tų g. 8, esan­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Lit­sprin­gas“, ku­riai va­do­vau­ja Egi­di­jus Ra­pa­lis, to­je pa­čio­je te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja sta­ty­ti nau­ją ga­my­bos...Daugiau

kovo 29, Penktadienis, 2019

Rie­ta­vo mies­to vie­tos veik­los gru­pė (to­liau – Rie­ta­vo m. VVG) 2019 m. ko­vo 25 d. pa­skel­bė kvie­ti­mą teik­ti vie­tos plėt­ros...Daugiau

kovo 26, Antradienis, 2019

Nors automobilių nuoma dažniausiai pasirenkama tada, kuomet transporto priemonė yra reikalinga  gana trumpą laikotarpį, tačiau tikrai nebūtina tuo apsiriboti. Ilgalaikė...Daugiau

kovo 25, Pirmadienis, 2019

Ko­vo 13 die­ną po­sė­džia­vu­sį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tą pa­sie­kė UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ di­rek­to­rės Ire­nos Ne­kra­šie­nės raš­tas, ra­šy­tas Plun­gės...Daugiau

kovo 12, Antradienis, 2019

Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, ku­ri su­tam­pa su kraš­to ke­liu Plun­gė–Vė­žai­čiai, už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Via­dos NT“ pla­nuo­ja sta­ty­ti nau­ją de­ga­li­nę – ope­ra­to­ri­nę su...Daugiau

kovo 3, Sekmadienis, 2019

Va­sa­rio 21 die­ną po­sė­džia­vęs Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas kal­bė­jo apie gat­vių re­mon­tą iš dvie­jų šal­ti­nių: iš Ke­lių prie­žiū­ros ir...Daugiau

vasario 10, Sekmadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė ko­mi­te­tuo­se pri­sta­tė 2019 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­ris tu­rė­tų bū­ti...Daugiau

vasario 6, Trečiadienis, 2019

Bi­ru­tės gat­vė­je, prie­šais „Vi­čiū­nų“ įmo­nes, ant kal­niu­ko, yra įsi­kū­ru­si ga­na po­pu­lia­ri dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vė, pri­klau­san­ti už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Lau­ned­va“. Jau...Daugiau

Skaitomiausi