Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

RUBRIKA: verslas

vasario 18, Antradienis, 2020

Be­si­bai­giant pir­ma­jam šių me­tų Ta­ry­bos po­sė­džiui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja, kaip se­ka­si vyk­dy­ti pro­jek­tus. Pa­mi­nė­jo ir tuos,...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Jau bu­vo ra­šy­ta, jog vo­kie­čių įmo­nė Plun­gės ra­jo­ne, ke­tu­rio­se vie­to­se, pla­nuo­ja sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes. Gy­ven­to­jai, prie ku­rių kai­mų šie mil­ži­niš­ki...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Su­ti­ki­te, vi­si no­ri­me at­ro­dy­ti gra­žiai, sti­lin­gai, pa­trauk­liai ir jaus­tis nuo­sta­biai: to ne­įta­ko­ja nei am­žius, nei so­cia­li­nė pa­dė­tis. Jaus­tis bū­tent taip...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

„Se­cond Hand. Ne­bran­gi ap­ran­ga“ – maž­daug toks už­ra­šas bus ant sta­to­mo di­de­lio pa­sta­to. Gruo­džio 17 die­ną sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, kur...Daugiau

gruodžio 20, Penktadienis, 2019

Gruo­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­no sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je esan­čių ke­lių įstai­gų ir par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kų pra­šy­mą....Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

pri­si­min­da­mas ani­ma­ci­nio fil­mu­ko he­ro­jaus Kul­vers­tu­ko pa­sa­ky­mą, per tu­ne­lio ati­da­ry­mo šven­tę pra­ėju­sį penk­ta­die­nį apie am­žiaus sta­ty­bą juo­ka­vo Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas....Daugiau

gruodžio 3, Antradienis, 2019

Jei val­džia ne­re­a­guos, gruo­dį ūki­nin­kai su tech­ni­ka trauks prie Sei­mo ir... išpils srutų Lie­tu­vą už­lie­jo pro­tes­tų ban­ga. Ant­ra­die­nį per gatves...Daugiau

lapkričio 21, Ketvirtadienis, 2019

Pa­aiš­kė­jo, jog esa­me gan po­pu­lia­rūs tarp tu­ris­tų. Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras (TIC) pa­skel­bė, jog jau su­skai­čia­vo šių me­tų lan­ky­to­jus ir...Daugiau

lapkričio 6, Trečiadienis, 2019

Rie­ta­vo mies­to vie­tos veik­los gru­pė (to­liau – Rie­ta­vo m. VVG) 2019 m. lap­kri­čio 5 d. pa­skel­bė kvie­ti­mą teik­ti vie­tos plėt­ros...Daugiau

lapkričio 4, Pirmadienis, 2019

sa­ko „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­gra­mų va­do­vė In­gri­da Ka­li­naus­kie­nė apie „Plun­gės ži­nių“ pa­vie­šin­tą skan­da­lin­gą fak­tą, kad „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis...Daugiau

spalio 23, Trečiadienis, 2019

Nuo ke­lių tūks­tan­čių iki nu­lio. Ši­taip ūki­nin­kas Ka­zi­me­ras Ba­gins­kas bai­gė kiau­lių au­gi­ni­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Iš pra­džių šių gy­vu­lių...Daugiau

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 11 die­ną Kau­no ra­jo­ne, Rau­dond­va­ry­je, vy­ku­sio­je šven­tė­je „Pie­nės 2019“ jau šeš­tą kar­tą ap­do­va­no­ti ge­riau­si ša­lies pie­ni­nin­kai. At­ski­ro­se ka­te­go­ri­jo­se pa­mi­nė­ti ir mū­sų...Daugiau

Skaitomiausi