Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

RUBRIKA: verslas

sausio 14, Ketvirtadienis, 2021

 Dirbant ar mokantis namuose svarbu skirti laiko poilsiui bei malonioms pramogoms. Nauji „Tele2“ pasiūlymai visai šeimai jau laukia jūsų internetinėje...Daugiau

gruodžio 15, Antradienis, 2020

Per Kalėdas draugus ir artimuosius nustebinkite išmaniomis dovanomis. Išskirtiniais šventiniais „Tele2“ pasiūlymais jau dabar galite pasinaudoti operatoriaus salonuose ir internetinėje...Daugiau

gruodžio 8, Antradienis, 2020

Artėjant Kalėdoms verta pasinaudoti išskirtiniais „Tele2“ pasiūlymais. Juos rasite operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt. „Visuomet atsižvelgiame į klientų poreikius...Daugiau

gruodžio 3, Ketvirtadienis, 2020

Jurgitos ir Žilvino Ciparių šeima, įsikūrusi vienkiemyje Vieštovėnų k., Plungės r., turi kalėdinių eglučių ūkį ir šiuos medelius augina jau...Daugiau

lapkričio 23, Pirmadienis, 2020

Sunku rasti erdvę, kuri būtų tokia intymi ir svarbi, kaip miegamasis mūsų namuose. Čia praleidžiame trečdalį paros, atitrūkstame nuo įprasto...Daugiau

lapkričio 18, Trečiadienis, 2020

Kaip teigia VšĮ „Versli Lietuva“ Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolita Mažeikienė, nuspręsta kad kitąmet nauji bendradarbystės centrai  „Spiečius“ atsiras...Daugiau

lapkričio 17, Antradienis, 2020

„Sodra“ pradėjo mokėti specialias vienkartines ir periodines išmokas smulkiesiems ūkininkams, tačiau Plungės rajone prašymus kol kas pateikė tik apie 40...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Šia­me straips­ny­je trum­pai ap­tar­si­me pa­grin­di­nes vabz­džių ir miš­ko li­gų rū­šis, da­ran­čias di­džiau­sius nuos­to­lius jau­nuo­se miš­kuo­se, bei jų kon­tro­lės prie­mo­nes. Tai...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Jei ge­gu­žės 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą nu­spręs (kuo ne­abe­jo­ja­ma), „Vie­nin­gos Plun­gės“ sta­ty­ti­nis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ga­lės džiaug­tis 25...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Rie­ta­vas be­ne la­biau­siai ži­no­mas dėl kiek­vie­ną sek­ma­die­nį dau­gy­bės žmo­nių su­lau­kian­čio tur­gaus. Dau­giau kaip mė­ne­sį veik­los ne­vyk­dęs tur­gus pra­ėju­sį sek­ma­die­nį su­lau­kė...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Su­ma­lė į mil­tus. Ki­taip ne­pa­sa­ky­si apie pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ –...Daugiau

balandžio 28, Antradienis, 2020

Pri­si­pa­ži­no: gud­rūs ver­sli­nin­kai iš Sa­vi­val­dy­bės du­kart gau­na lė­šas už tas pa­čias įsteig­tas ir iš­lai­ky­tas dar­bo vie­tas. Kon­sta­ta­vę pa­da­ry­tas klai­das skirs­tant...Daugiau

Skaitomiausi