Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

RUBRIKA: verslas

spalio 20, Sekmadienis, 2019

Spa­lio 11 die­ną Kau­no ra­jo­ne, Rau­dond­va­ry­je, vy­ku­sio­je šven­tė­je „Pie­nės 2019“ jau šeš­tą kar­tą ap­do­va­no­ti ge­riau­si ša­lies pie­ni­nin­kai. At­ski­ro­se ka­te­go­ri­jo­se pa­mi­nė­ti ir mū­sų...Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių kom­plek­sas dar la­biau plė­sis – UAB „Bal­tic Fo­od Part­ners“ sta­tys nau­ją tri­jų aukš­tų...Daugiau

spalio 6, Sekmadienis, 2019

Prieš ke­lias die­nas re­dak­ci­ją pa­sie­kė ži­nia, kad Plun­gės ra­jo­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, gy­ven­to­jams ne­pra­ne­šus iš anks­to, už­da­ro­mas paš­tas. Su­si­sie­kę su...Daugiau

rugsėjo 28, Šeštadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ruo­šia­si da­ly­vau­ti pro­jek­te „Sa­lan­tų gat­vės su­tvar­ky­mas, sie­kiant pa­ge­rin­ti są­ly­gas in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui ir kur­ti dar­bo vie­tas Plun­gės...Daugiau

rugsėjo 24, Antradienis, 2019

Internetas mums šiandien siūlo daug įvairių galimybių. Viena iš jų yra galimybė įsigyti miegamojo baldų. Įdomu tai, kad nemaža dalis...Daugiau

rugsėjo 4, Trečiadienis, 2019

Ša­lia Plun­gės – Kau­šė­nų ir No­riš­kių kai­muo­se – dir­ban­tis ūki­nin­kas M. G. sa­ko ne­be­ga­lin­tis pa­tek­ti į sa­vo ūkius: ke­lio žen­klai,...Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Ten­ka pa­ste­bė­ti, kad Lie­tu­vo­je spar­čiai ma­žė­ja tiek ban­kų pa­da­li­nių, tiek ban­ko­ma­tų. Šių įstai­gų ir jų prie­dų už­da­ri­nė­ji­mų ban­ga, be­si­ri­tan­ti per...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 18 die­ną, dau­ge­lis plun­giš­kių sku­bė­jo į pir­mą kar­tą Plun­gė­je vy­ku­sį Ba­ga­ži­nių tur­ge­lį. Tur­ge­lis, tą­dien su­trau­kęs ne­ma­žą bū­rį...Daugiau

rugpjūčio 15, Ketvirtadienis, 2019

Po bir­že­lį fik­suo­to su­ma­žė­ju­sio per­leis­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) ob­jek­tų skai­čiaus pra­ei­tą mė­ne­sį rin­ka vėl su­grį­žo į au­gi­mo vė­žes – ša­ly­je...Daugiau

rugpjūčio 4, Sekmadienis, 2019

Lie­pos 23 die­ną Rie­ta­vo mies­to cen­tre ati­da­ry­tas il­gai lauk­tas tur­ge­lis. Pa­ga­liau baig­ti pro­jek­to „Vie­šo­sios erd­vės su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas Rie­ta­vo mies­to...Daugiau

liepos 5, Penktadienis, 2019

Va­sa­ra – uo­gų, vai­sių, dar­žo­vių der­liaus me­tas. Vis dėl to, ska­nau­da­mi dar­žo gė­ry­bes, tu­rė­tu­me ži­no­ti, kaip jos at­ke­lia­vo iki mū­sų...Daugiau

liepos 4, Ketvirtadienis, 2019

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Ra­mo­nas pa­tei­kė...Daugiau

Skaitomiausi