Penktadienis, 2021 m. birželio 25 d.

RUBRIKA: verslas

balandžio 21, Antradienis, 2020

Nors būtent virtuvėse gimsta patys ištaigingiausi ir skaniausi patiekalai, nemenka dalis žmonių prisipažįsta, kad būtent šioje namų patalpoje nelabai mėgsta...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį so­cia­li­nia­me tin­kle Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jai ėmė ra­šy­ti, kad gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je vėl jau­čia­mas blo­gas kva­pas, ku­rio kal­ti­nin­kas – UAB...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Plun­gė­je, Se­na­mies­čio aikš­tė­je 5, esan­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas po be­veik me­tus tru­ku­sios re­no­va­ci­jos džiu­gi­na gy­ven­to­jų ir mies­te­lė­nų akį. Ki­tų cen­tri­nė­je mies­to...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Nors visiems įprastas įdarbinimas pagal darbo sutartį vis dar yra populiariausias darbo įforminimo būdas Lietuvoje, vis dėlto kiekvienais metais sparčiai...Daugiau

vasario 28, Penktadienis, 2020

Rietavo miesto vietos veiklos grupės (toliau – Rietavo m. VVG) valdyba posėdyje, vykusiame 2020 m. vasario 20 d., protokolo Nr.1,...Daugiau

vasario 25, Antradienis, 2020

Šiuolaikinės technologijos yra ypač pažengusios, kasmet vis tobulėjančios ir nemaža dalis darbų, kurie anksčiau buvo atliekami fiziškai kiekvieno iš mūsų,...Daugiau

vasario 18, Antradienis, 2020

Be­si­bai­giant pir­ma­jam šių me­tų Ta­ry­bos po­sė­džiui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja, kaip se­ka­si vyk­dy­ti pro­jek­tus. Pa­mi­nė­jo ir tuos,...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Jau bu­vo ra­šy­ta, jog vo­kie­čių įmo­nė Plun­gės ra­jo­ne, ke­tu­rio­se vie­to­se, pla­nuo­ja sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes. Gy­ven­to­jai, prie ku­rių kai­mų šie mil­ži­niš­ki...Daugiau

sausio 2, Ketvirtadienis, 2020

Su­ti­ki­te, vi­si no­ri­me at­ro­dy­ti gra­žiai, sti­lin­gai, pa­trauk­liai ir jaus­tis nuo­sta­biai: to ne­įta­ko­ja nei am­žius, nei so­cia­li­nė pa­dė­tis. Jaus­tis bū­tent taip...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

„Se­cond Hand. Ne­bran­gi ap­ran­ga“ – maž­daug toks už­ra­šas bus ant sta­to­mo di­de­lio pa­sta­to. Gruo­džio 17 die­ną sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, kur...Daugiau

gruodžio 20, Penktadienis, 2019

Gruo­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­no sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je esan­čių ke­lių įstai­gų ir par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kų pra­šy­mą....Daugiau

gruodžio 8, Sekmadienis, 2019

pri­si­min­da­mas ani­ma­ci­nio fil­mu­ko he­ro­jaus Kul­vers­tu­ko pa­sa­ky­mą, per tu­ne­lio ati­da­ry­mo šven­tę pra­ėju­sį penk­ta­die­nį apie am­žiaus sta­ty­bą juo­ka­vo Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas....Daugiau

Skaitomiausi