Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

RUBRIKA: verslas

gruodžio 3, Pirmadienis, 2018

Yra noras tapti mobiliais ir rinktis keliones patogiais automobiliais, kokių pavydėtų ir patys didžiausi automobilių entuziastai? Viskas, ko taip stipriai...Daugiau

lapkričio 25, Sekmadienis, 2018

Plun­gė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti maž­daug 240 kv. m plo­to pa­sta­tas, kur bus san­dė­liuo­ja­mos pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui tin­ka­mos at­lie­kos: bal­dai, rū­bai, ava­ly­nė, bui­ti­nė...Daugiau

lapkričio 18, Sekmadienis, 2018

Nuo lap­kri­čio 19-os die­nos Rie­ta­ve esan­čio­je kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ pra­dės dirb­ti šei­mos gy­dy­to­jas Faus­tas Ei­ni­kis. Plun­giš­kis džiau­gia­si, kad bai­gęs il­gas,...Daugiau

lapkričio 2, Penktadienis, 2018

Interneto svetainių kūrimas itin aktualus verslo įmonėms. „Jei tavęs nėra internete – nėra niekur“ – tai pabodusi, bet gana tiksli...Daugiau

spalio 31, Trečiadienis, 2018

LED – Light-Emitting Diode. Tai tiesiog žodžiai. O štai užsukus į parduotuvę, kurioje gausu tokių prekių kaip LED panelės, iškart...Daugiau

spalio 25, Ketvirtadienis, 2018

Planuojantys vestuves visada siekia, kad viskas būtų tiesiog tobula, todėl dalykų, kuriais tenka pasirūpinti, yra tikrai nemažai. Vienas jų –...Daugiau

spalio 14, Sekmadienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­rius pa­ren­gė in­for­ma­ci­ją apie vals­ty­bi­nius me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nius, ku­rie val­do­mi ir pri­žiū­ri­mi pa­ti­kė­ji­mo tei­se, taip pat...Daugiau

spalio 10, Trečiadienis, 2018

Val­džia ža­da, kad ei­lės pas spe­cia­lis­tus trum­pės, ta­čiau to ne­už­ten­ka. Rei­kia sis­te­mi­nio po­žiū­rio į li­gą ir jos gy­dy­mą. La­bai svar­bu,...Daugiau

spalio 2, Antradienis, 2018

Daug me­tų Plun­gė­je gy­va­vu­si sta­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės Jo­nis“ – pra­dė­jo griū­ti. Rug­sė­jo 24 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

At­kū­rus ar įvei­sus miš­ką, Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus te­ri­to­ri­nio po­sky­rio vals­ty­bi­niai miš­kų pa­rei­gū­nai at­lie­ka žel­di­nių ir žė­li­nių...Daugiau

rugsėjo 18, Antradienis, 2018

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je rug­sė­jo 4 die­ną bu­vo pa­skelb­tas įra­šas apie uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­bos pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus....Daugiau

rugpjūčio 28, Antradienis, 2018

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją „In­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je – svar­biau­si Lie­tu­vos ro­dik­liai“. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės nu­spal­vin­tos ke­tu­rio­mis skir­tin­go­mis spal­vo­mis, ku­rios reiš­kia...Daugiau

Skaitomiausi