Penktadienis, 2024 m. liepos 19 d.

RUBRIKA: trumpai

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Ko­vo 12 die­ną LR Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys kar­tu su Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­ne LR Sei­me ati­da­rė fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą,...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Jau ra­šė­me, jog va­sa­rio pra­džio­je Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą sta­ty­bos dar­bų įmo­nei „Pil­ka­sis gra­ni­tas“. Ko­vo 7 die­ną Tel­šių...Daugiau

1 40 41 42
Skaitomiausi